TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ort­ho­visc En­jek­tablBi­omeks

Sod­yum hya­lu­ro­nat

Ambalaj: 30 mg/2 mLx1 ön­ce­den dol­du­rul­muş kul­lan-at ti­pi en­jek­tör­.

End.: Sod­yum hya­lu­ro­nat bir do­ku lub­ri­ka­nı ola­rak gö­revya­par ve kom­şu do­ku­lar ara­sın­da­ki et­ki­le­şi­min ha­fif­le­til­me­sin­deönem­li bir rol oy­na­r. Ay­rı­ca, do­ku­lar ara­sın­da ay­rıl­ma­yı sağ­la­yanvis­ko­elas­tik bir des­tek ola­rak da et­ki gös­te­rir. Bu özel­li­ğiy­le, tem­po­ro­man­di­bu­larek­lem ra­hat­sız­lık­la­rı ve diz os­te­oart­ri­ti­nin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ta­vuk ve ta­vuk­tan el­de edi­lenürün­le­re al­ler­ji­si olan­lar, bel­ki sod­yum hya­lu­ro­nat pre­pa­rat­la­rı­nare­ak­si­yon gös­te­re­bi­lir­ler. En­jek­si­yo­nun ya­pı­la­ca­ğı böl­ge­de ön­ce­denvar olan cilt en­fek­si­yon­la­rı ve­ya bi­li­nen sis­tem­le il­gi­li ka­na­mabo­zuk­luk­la­rı kont­ren­di­kas­yon ne­de­ni ola­bi­lir.

Uyar.: Pre­pa­rat sa­de­ce int­ra­ar­ti­kü­leren­jek­si­yon yo­luy­la uy­gu­la­nır. Bu tip uy­gu­la­ma­da sod­yum hya­lu­ro­natso­lüs­yo­nu, ka­bul edil­miş en­jek­si­yon tek­ni­ği­ni iyi bi­len per­so­nelta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Faz­la mik­tar­da sod­yum hya­lu­ro­nat kul­la­nıl­ma­ma­lıve has­ta çok ya­kın­dan kont­rol edil­me­li­dir. En­jek­si­yon uy­gu­la­ma­sısı­ra­sın­da ağ­rı ar­tar­sa, en­jek­si­yon dur­du­rul­ma­lı ve iğ­ne dı­şa­rıçe­kil­me­li­dir. Ek­lem boş­lu­ğu aşı­rı de­re­ce­de dol­du­rul­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ye­ter­li mik­tar­da Ort­ho­visc, ste­ril uy­gun nu­ma­ra hi­po­der­mikbir iğ­ney­le, se­çil­miş olan ek­lem boş­lu­ğu­na ağır ağır en­jek­te edi­lir.Plas­tik dip­li iğ­ne kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. En­jek­te edi­le­cek ha­cim,ra­hat­sız­lı­ğın bu­lun­du­ğu ek­le­min tü­rü­ne gö­re, 2 mL’yi aş­ma­yan biröl­çü için­de, ek­lem boş­lu­ğu­nun bü­yük­lü­ğü­ne gö­re de­ğiş­mek­te­dir.Baş­ka bir doz ge­rek­li gö­rül­me­miş­se, tem­po­ro­man­di­bu­lar ek­lem ra­hat­sız­lık­la­rın­da1 mL/haf­ta, diz os­te­oart­ri­tin­de ise 2 mL/haf­ta’lık doz, bi­rer haf­taaray­la, üç haf­ta sü­rey­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. 4-6 ay son­ra ay­nı doz tek­rar­la­na­bi­lir.

Orthovisc adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki