TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Osteo D Kapsül     Med İlaç

Kalsitriol

Ambalaj: 0.25 µgx30 ve100 kap­sül :: 0.5 µgx30 ve100 kap­sül.

Eşdeğeri:RocaltrolKapsül: 0.25 µgx30 ve 100 kap­sül, 0.5 µgx30ve 100 kap­sül (Roche).

End.:Kal­sit­ri­ol,D3 vi­ta­mi­ni­nin en önem­li ak­tif me­ta­bo­lit­le­rin­den bi­ri­dir.Post­me­no­po­zal os­te­opo­roz, kro­nik böb­rek ye­ter­siz­li­ği olan, özel­lik­lehe­mo­diy­aliz ya­pı­lan has­ta­lar­da­ki re­nal os­te­odist­ro­fi, pos­to­pe­ra­tifhi­po­pa­ra­ti­ro­idi, idi­opa­tik hi­po­pa­ra­ti­ro­idi, psö­do­hi­po­pa­ra­ti­ro­idi,D vi­ta­mi­ni­ne bağ­lı ra­şi­tizm, D vi­ta­mi­ni­ne di­renç­li, hi­po­fos­fa­te­mikra­şi­tiz­min te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Hi­per­kal­se­miy­lesey­re­den tüm has­ta­lık­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Re­nal fonk­si­yon­la­rı nor­malolan ve kal­sit­ri­ol alan has­ta­lar de­hid­ras­yon­dan ka­çın­ma­lı­dır. Ye­ter­lisı­vı alı­mı sağ­lan­ma­lı­dır. Kal­sit­ri­ol mev­cut olan en ak­tif D vi­ta­mi­nime­ta­bo­li­ti ol­du­ğu için, kal­sit­ri­ol te­da­vi­si sı­ra­sın­da baş­ka birD vi­ta­mi­ni müs­tah­za­rı ve­ril­me­me­li­dir, böy­le­ce D hi­per­vi­ta­mi­no­zuoluş­ma­sı ön­len­miş olur. Böb­rek ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Kal­sit­ri­ol, üri­ner taş ve­ya kalp has­ta­lı­ğı olanhas­ta­la­ra dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Gebelikte, el­de edi­le­cek ya­rar­ınfe­tu­sa ve­ri­le­bi­le­cek za­rar ris­kin­den da­ha faz­la ol­du­ğu hal­ler­dekul­la­nıl­ma­lı­dır. Kal­sit­ri­ol alan an­ne­ler be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Kal­sit­ri­olD vi­ta­mi­ni ak­ti­vi­te­si­ne sa­hip ol­du­ğu için, aşı­rı doz­da D3vi­ta­mi­ni alın­dı­ğın­da gö­rü­len­le­re ben­zer yan et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Ör­ne­ğin hi­per­kal­se­mi send­ro­mu ve­ya kal­si­yum en­tok­si­kas­yo­nu (hi­per­kal­se­mide­re­ce­si ve sü­re­si­ne ba­ğım­lı ola­rak).

Etkileş.:Ko­les­ti­ra­minkal­sit­ri­olün in­tes­ti­nal emi­li­mi­ni bo­za­bi­lir. Mag­nez­yum içe­renilaç­lar, kro­nik re­nal di­yaliz­de olup kal­sit­ri­ol alan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Kal­sit­ri­ol do­zu, di­ji­tal te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da dik­kat­lebe­lir­len­me­li­dir. Ay­nı za­man­da bir tiyazit di­üre­ti­ğiy­le te­da­vi ya­pıl­ma­sıhi­per­kal­se­mi ris­ki­ni ar­tı­rır. Fe­ni­to­in ve­ya fe­no­bar­bi­tal gi­bien­zim in­dük­le­yi­ci­le­rin ve­ril­me­si me­ta­bo­liz­ma­nın art­ma­sı­na vebu ne­den­le kal­sit­ri­olün se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı­nın azal­ma­sı­na ne­denola­bi­lir. Kal­si­yum emi­li­mi­ni ar­tı­ran D vi­ta­mi­ni ana­log­la­rı vekal­si­yum emi­li­mi­ni in­hi­be eden kor­ti­kos­te­ro­id­ler ara­sın­da fonk­si­yo­nelbir an­ta­go­niz­ma iliş­ki­si mev­cut­tur. D vi­ta­mi­ni­ne di­renç­li ra­şi­tizmolan has­ta­lar oral fos­fat te­da­vi­le­ri­ne de­vam et­me­li­dir. An­cak, kal­sit­ri­olünin­tes­ti­nal fos­fat emi­li­mi­ni uya­ra­bi­le­ce­ği he­sa­ba ka­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Kapsüller suyla alınmalıdır. Yemeklerle beraber veya tokkarnına alınması uygundur. Renal Osteodistrofi: Başlangıç olarak günde 0.25 µg. Diğer günlerde, kalsiyum seviyeleri normal ve­ya normale yakınhastalarda 0.25 µg doz yeterlidir. Postmenopozal Osteoporoz: Günde iki kez 0.25 µg kalsitriol tavsiye edilir. Hipoparatiroidizm ve Raşitizm:Baş­langıçolarak günde 0.25 µg kalsitrioltavsiye edilir. Malabsorpsiyon oluşursa, kalsitriol dozunu artırmakgerekebilir. Malbsorpsiyon, hipopara­tiro­idli has­talarda zaman zaman ortayaçıkabilir. Hekim, hipo­paratiroidli gebe bir kadına kalsitriol reçete etmeyekarar verirse, gestasyonun ikin­ci yarısında dozu artırmak gerekebilir,postpartum döneminde dozu azaltmak gerekir.

OsteoD adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki