TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Oves­tin OvülOr­ga­non

Est­ri­ol

Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül­.

Ovestin Tab­let

Est­ri­ol

Ambalaj: 2mgx30 tablet.

Oves­tin Va­ji­nal Krem

Est­ri­ol

Ambalaj: 1 mg/gx15 g’lik ap­li­ka­tör­lü ambalaj.

End.:Est­ro­jenye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı özel­lik­le kli­mak­ter­yum ve do­ğal ya da cer­ra­hi,post­me­no­poz­la il­gi­li şi­ka­yet­ler, ör­ne­ğin va­ji­na at­ro­fi­si, vul­va­dapru­ri­tus, va­ji­na mu­ko­za­sı­nın at­ro­fi­si­ne bağ­lı dis­pa­ro­ni, akın­tı,ute­rus ya da va­ji­na­nın pro­lap­su­su so­nu­cu olu­şan ya­ra­lar, va­ji­nalen­fek­si­yon ve enf­la­mas­yon­lar­da des­tek­le­yi­ci te­da­vi ola­rak, va­ji­nalope­ras­yon­lar­dan ön­ce ve son­ra te­da­vi­de ve şüp­he­le­ni­len Pa­pa­ni­co­la­ununhor­mon­sal ay­dın­la­tıl­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­lik,ge­be­lik şüp­he­si ve­ya em­zir­me; trom­bof­le­bit, trom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk­larve­ya öz­geç­miş­te bun­la­rın var­lı­ğı; bi­li­nen ya da şüp­he edi­len est­ro­je­nebağ­lı tü­mör­ler; akut ve­ya ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı ve­ya öz­geç­miş­teka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri­nin nor­ma­le dön­me­di­ği du­rum­lar, sa­rı­lıkve­ya öz­geç­miş­te ge­be­lik sı­ra­sın­da ge­çir­miş bu­lun­mak, Ro­tor send­ro­muve­ya Du­bin John­son send­ro­mu; por­fi­ria; se­reb­ro­vas­kü­ler ve­ya kar­di­yo­vas­kü­lerbo­zuk­luk­lar; hi­per­li­pop­ro­te­ine­mi, özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler ra­hat­sız­lık­lariçin pre­dis­po­zan risk fak­tör­le­ri­nin var­lı­ğın­da; ge­be­lik­te ve­ya da­haön­ce ste­ro­id kul­la­nı­mı­na bağ­lı şid­de­tli pru­ri­tus, her­pes ges­ta­ti­onisya da ağır­la­şan otosk­le­roz; se­be­bi teş­his edil­me­miş va­ji­nal ka­na­ma­lar.

Uyar.: Me­me­ler­de ağ­rı ya da aşı­rı ser­vi­kal mu­kus sal­gı­sıdo­zun çok yük­sek ol­du­ğu­na işa­ret ede­bi­lir. Est­ro­jen­le­rin tek başına uzun sü­re­likul­la­nı­mı en­do­met­ri­al kar­si­no­ma ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir. Öz­geç­miş­tetrom­bo-em­bo­lik has­ta­lık­lar, la­tent ya da be­lir­gin kalp ye­ter­siz­li­ği,böb­rek dis­fonk­si­yo­nu­na bağ­lı sı­vı re­tan­si­yo­nu, hi­per­tan­si­yon,epi­lep­si ve­ya mig­ren (ya da öz­geç­miş­te bu du­ru­mun var­lı­ğı), ağır ka­ra­ci­ğerbo­zuk­luk­la­rı, en­do­met­ri­ozis, fib­ro­kis­tik mas­to­pa­ti, di­ya­be­tesmel­li­tus du­rum­la­rı­nda has­ta­lar, özel­lik­le yaş­lı­lar de­vam­lı iz­len­me­li­dir.

Yan E.: Lo­kal ir­ri­tas­yo­na ya da te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da ka­şın­tı­ya ne­den ola­bi­lir. Te­dav­in­in ilk haf­ta­la­rın­daen­der ola­rak me­me­ler­de ağ­rı be­li­re­bi­lir. Ba­şağ­rı­sı, hi­per­tan­si­yon,ayak­lar­da kramp ve gör­me bo­zuk­luk­la­rı­na çok sey­rek rasla­nır. Ge­nel­lik­lebu et­ki­le­rin ço­ğu te­da­vi­nin ilk haf­ta­la­rın­dan son­ra ge­çer.

Etkileş.: Est­ri­ol da­hil, est­ro­jen­le­rkor­ti­kos­te­ro­id­le­rin far­ma­ko­lo­jik et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Eğer ge­re­ki­yor­sa, kor­ti­kos­te­ro­iddo­zu azal­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Ovestin Ovül/Tablet: Est­ro­jen ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı ra­hat­sız­lık­lar­dailk haf­ta­lar­da 4-8 mg, da­ha son­ra semp­tom­la­rın iyi­leş­me­si­ne bağ­lıola­rak ya­vaş ya­vaş azal­tı­la­rak gün­de 1-2 mg’lik sü­­rek do­zu­na ka­darini­lir. Üri­ner in­kon­ti­nan­sın ba­zı du­­rum­la­rın­da da­ha yük­sek sü­rekdo­zu­na ge­rek du­yu­lur. Va­ji­nal ope­ras­yon­lar­dan ön­ce ve son­ra­sı te­da­vi­de,ope­ras­yon ön­ce­si 2 haf­ta gün­de 4-8 mg, ope­ras­yon son­ra­sı 2 haf­ta gün­de1-2 mg. Ateş bas­ma­sı ve ge­ce ter­le­me­si gi­bi şi­ka­yet­ler­de ilk haf­ta­lar­da4-8 mg, da­ha son­ra doz ya­vaş ya­vaş azal­tı­la­rak sü­rek te­da­vi­si içinen dü­şük et­ki­li do­za ge­çi­lir. Şüp­he­li at­ro­fik ser­vi­kal sme­ar­detanı ama­cıy­la, bir son­ra­ki sme­ar­den ön­ce 7 gün sü­rey­le gün­­de 2-4 mg.Ser­vi­kal hos­ti­li­te­ye bağ­lı in­fer­ti­li­te­de, ge­nel­de sik­lu­sun6-15. gün­le­ri gün­de 1-2 mg.Ovestin Vajinal Krem: Est­ro­jen ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lıra­hat­sız­lık­lar­da 2-3 haf­ta bo­yun­ca her gün 1 uy­gu­la­ma, bu­nun ar­dın­dansü­rek te­da­vi­si ola­rak haf­ta­da 2 kez 1 uy­gu­la­ma. Uzun sü­re­li te­da­vi­yege­rek­si­nim olun­du­ğun­da her 2-3 ay­da bir te­da­vi 4 haf­ta­lık bir sü­reiçin bı­ra­kıl­ma­lı­dır. Va­ji­nal en­fek­si­yon ve enf­la­mas­yon­la­ra des­tek­le­yi­cite­da­vi ola­rak her­gün 1 uy­gu­la­ma. Va­ji­nal ope­ras­yon­lar­dan ön­ce veson­ra her­gün 1 uy­gu­la­ma. Te­da­vi­ye ope­ras­yon­dan 2 haf­ta ön­ce baş­lan­ma­lı­dır.Ope­ras­yon son­ra­sı te­da­vi­de bir­kaç haf­ta­lık uy­gu­la­ma ye­ter­li­dir.Şüp­he­le­ni­len Pa­pa­ni­co­la­unun hor­mon­sal ay­dın­la­tıl­ma­sın­da ye­ni­densi­to­lo­jik mu­aye­ne yap­ma­dan ön­ce 7 gün bo­yun­ca her­gün 1 uy­gu­la­ma.

Ovestin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki