TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Oxis Tur­bu­ha­lerAst­ra­Ze­ne­ca

For­mo­te­rol fu­ma­ratdi­hid­rat

Ambalaj: 4.5 µgx60 doz :: 9 µgx60 doz­luk ambalaj.

End.: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalardabronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğukhava veya egzersizin neden olduğu bron­kospazmın profilaksisi ile kronikbronşit ve anfizem dahil, reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanhastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve teda­visinde endikedir.

Kontr.E.:For­mo­te­ro­lekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İs­ke­mik kalp has­ta­lığı, kar­di­yakarit­mi­ler, özel­lik­le üçün­cü de­re­ce AV blok, şid­det­li kar­di­yak de­kom­pan­sas­yon,id­yo­pa­tik sub­val­vü­ler aor­tik ste­noz, hi­pert­ro­fik obst­rük­tif kar­di­yo­mi­yo­pa­ti,ti­ro­tok­si­koz, QT in­ter­va­lin­de bi­li­nen ve­ya şüp­he­le­ni­len uza­madu­rum­la­rı­nın var­lığın­da for­mo­te­rol kul­la­nan has­ta­lar­da özel­lik­ledoz sı­nır­la­rı ko­nu­sun­da ol­mak üze­re, özel dik­kat ve de­ne­tim ge­rek­li­dir.Di­ya­be­tik has­ta­lar­da for­mo­te­rol te­da­vi­si baş­la­tıl­dığın­da ek kanglu­koz kont­rol­le­ri öne­ri­lir. Da­ha gü­ve­ni­lir bir al­ter­na­tif ol­duğun­dage­be­lik dö­ne­min­de kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. For­mo­te­rol kul­la­nanan­ne­ler em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Ba­zan tre­mor,en­der ola­rak kas kramp­la­rı, kas ağ­rı­sı, pal­pi­tas­yon­lar, baş ağ­rı­sı;en­der ola­rak ta­şi­kar­di, aji­tas­yon, baş dön­me­si, ank­si­ye­te, si­nir­li­­lik,uy­ku­suz­luk, bron­kos­pazm­­da şid­det­len­me, oro­fa­ren­ge­al ir­ri­tas­yon;çok en­der ola­rak şid­det­li hi­po­tan­si­yon, ür­ti­ker, an­ji­yo­ödem, ka­şın­tı,eg­zan­tem gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı görülebilir.

Etkileş.:Ki­ni­din,di­zo­pi­ra­mid, fe­no­ti­ya­zin­ler, an­ti­his­ta­mi­nik­ler ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­largi­bi ilaç­lar QT in­ter­va­li­nin uza­ma­sı ve art­mış vent­ri­kü­ler arit­miris­kiy­le iliş­ki­li ola­bi­lir. Diğer sem­pa­to­mi­me­tik­le­rin bir­lik­te ve­ril­me­si,for­mo­te­ro­lün is­ten­me­yen et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­rive­ya tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­la te­da­vi edil­mek­te olan has­ta­la­rafor­mo­te­rol dik­kat­le ve­ril­me­li­di. Ksan­tin tü­rev­le­ri, ste­ro­id­lerve­ya di­üre­tik­ler­le bir­lik­te te­da­vi b2-ago­nist­le­rin ola­sı hi­po­ka­le­mik et­ki­si­ni kuv­vet­len­di­re­bi­lir.b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler for­mo­te­ro­lünet­ki­si­ni za­yıf­la­ta­bi­lir­ler ve­ya an­ta­go­ni­ze ede­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Doz, has­ta­nın ge­rek­si­ni­mi­ne gö­re be­lir­len­me­li­dir.Oxis Tur­bu­ha­ler, an­ti­enf­la­ma­tu­var te­da­vi­yeek ola­rak sü­rek te­da­vi­si ge­re­ktiğin­de kul­la­nı­lır. Eriş­kin­ler veyaş­lı­lar­da ge­nel ola­rak doz, gün­de 2 kez 4.5-9 µg’dir. Ba­zı has­ta­lar­da gün­de 2 kez 18µg do­zun­da kul­lan­mak ge­re­ke­bi­lir. Gün­de 2 kez 18 µg’lik doz aşıl­ma­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar­da ila­cın et­kin­lik ve gü­ve­nir­liği sap­tan­ma­mış­tır.

Oxis adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki