TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­raks Tab­letAde­ka

Le­va­mi­zol

Ambalaj: 40 mgx6 tab­let­.

Eşdeğeri: SitraksDraje: 40 mgx6 tablet (Sanofi-Aventis).

End.:As­ca­rislumb­ri­co­ides, Ne­ca­tor ame­ri­ca­nus, En­te­ro­bi­us ver­mi­cu­la­ris, Ancy­los­to­madu­ode­na­le te­da­vi­le­rin­deendikedir. An­ti­ne­op­las­tik-Yar­dım­cı Et­ki­si: Ko­lo­rek­tal kar­si­nom­da, ko­lo­nunDu­kes C ade­no­kar­si­no­mun­da, fl­oro­ura­sil ile bir­lik­te; pri­mer re­sek­si­yonile yay­gın ve lo­kal me­tas­taz­la­rın blok ha­lin­de çı­ka­rıl­ma­dı­ğı ke­sinde­ğil­se, has­ta­lık ar­tı­ğı kal­dı­ğı mik­ros­ko­pik ola­rak bel­li ise, pri­mertü­mö­rün komp­le re­zek­si­yo­nun­dan son­ra, levamizol HCl kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Cid­di ka­ra­ci­ğer ve/ve­ya böb­rekra­hat­sız­lı­ğı olan­lar­da, kan disk­ra­zi­si olan­lar­da ve duyarlıkişilerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu (ar­ta­bi­lir);en­fek­si­yon (ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu so­nu­cu en­fek­si­yon kö­tü­le­şe­bi­lir);kriz dü­zen­siz­li­ği (te­da­vi­ye eş­lik eden kriz­le­rin sık­lı­ğı­nı le­va­mi­zolhid­rok­lo­rür ar­tı­ra­bi­lir) gibi durumlarda tıb­bi so­run­lar mev­cut­sa,ya­rar/za­rar du­ru­mu göz­den ge­çi­ril­me­li­dir. Bu ilaç­la bir­lik­te al­kolalın­ma­ma­lı­dır. He­kim ta­ra­fın­dan ke­sin ge­rek­sin­me gö­rül­me­dik­çege­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Ka­şın­tı, bu­lan­tı, iş­tah­sız­lık,ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, kas ağ­rı­la­rı, ateş ve uy­ku­suz­luk gi­biyan et­ki­ler gö­rü­lür­se de bun­lar ilaç alı­mı­nın ke­sil­me­si ile ta­ma­menkay­bo­lur. En­der ola­rak sant­ral si­nir sis­te­mi tok­si­si­te­si, özel­lik­leatak­si, bu­la­nık gö­rüş, kon­füz­yon, pa­res­te­zi, ge­cik­miş dis­ki­ne­zi,tit­re­me, se­reb­ros­pi­nal sı­vı­da ple­yo­si­toz ve he­pa­to­tok­si­si­te gö­rü­le­bi­lir.Da­ha sık ola­rak is­hal, me­ta­lik tat ve kus­ma, göz­le­nen yan et­ki­ler­den­dir.

Etkileş.: An­ti­ko­agü­lan ilaç­lar­la, ör­ne­ğinku­ma­rin ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da prot­rom­bin sü­re­sin­de ar­tışgörülür. Ke­mik ili­ği dep­re­san­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­datrom­bo­si­to­pe­nik ve/ve­ya lö­ko­pe­nik et­ki­ler­de art­ma ol­ur.

Doz Önerisi: An­ti­hel­min­tik ola­rak 1 gün ve 1 kez ve­ri­lir. 2-5yaş ara­sın­da­ki or­ta­la­ma 15 kg ağır­lı­ğın­da­ki ço­cuk­la­ra 1 tab­let,or­ta­la­ma 20-25 kg ağır­lı­ğın­da­ki ço­cuk­la­ra 1.5 tab­let; 5-15 yaş ara­sın­da­kior­ta­la­ma 30-35 kg ağır­lı­ğın­da­ki ço­cuk­la­ra 2 tab­let, ota­la­ma 40 kgağır­lı­ğın­da­ki ço­cuk­la­ra 2.5 tab­let; ye­tiş­kin­le­re (50 kg) 3 tab­letve­ri­lir. Bu doz­lar­da tam te­da­vi ger­çek­leş­mez­se, bir haf­ta son­ra, ay­nıdoz mik­­ta­rıy­la ikin­ci bir kür uy­gu­la­nır. Tab­let­ler bir mik­tar su iletok kar­nı­na alı­nır, ay­rı­ca müs­hil kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­mez. Ko­lo­rek­talkar­si­nom­da ye­tiş­kin­ler­de, ame­li­yat­tan son­ra, 7 gün ile 30 gün ara­sın­dabaş­la­ya­rak 3 gün sü­re ile her 8 sa­at­te bir 50 mg baz mad­de kar­şı­lı­ğı1.25 tab­let alı­nır. Bu doz şek­li her iki haf­ta­da bir tek­rar­la­nır ve biryıl sü­rer.

Paraks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki