TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­rapla­tin RTU F­la­kon IVBMS

Kar­bop­la­tin

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 fla­kon :: 150 mg/15 mLx1 fla­kon ­:: 450mg/45 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Car­bop­la­tin Atafarm Flakon: 50 mgx1 toz fla­kon, 150 mgx1 toz fla­kon, 450 mgx1 tozfla­kon (Atafarm); Car­bop­la­tin DBLFlakon: 50 mg/5 mLx1 fla­kon, 150mg/15 mLx1 fla­kon, 450 mg/45 mLx1 flakon (Or­na); Carboplatin Ebewe F­la­kon: 50 mg/5 mLx1 fla­kon, 150 mg/15 mLx1 fla­kon, 450 mg/45mLx1 flakon (Liba); Car­bop­la­tin TevaF­la­kon: 150 mgx1 toz flakon, 450mg/45 mLx1 flakon (Med-İlaç); Carbosin F­la­kon:150 mg/15 mLx1 fla­kon (Er-Kim).

End.:Di­ğer uy­gunke­mo­te­ra­pö­tik ajan­lar­la kom­bi­ne hal­de iler­le­miş over kan­ser­le­ri­ninbaş­lan­gıç te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Da­ha ön­ce sisp­la­tin te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar da da­hil, ilk ke­mo­te­ra­pi­den son­ra nük­se­den over kan­ser­lihas­ta­la­rın pal­ya­tif te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Kar­bop­la­tin ay­rı­ca kü­çük hüc­re­liak­ci­ğer kan­se­rin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kar­bop­la­ti­ne,sisp­la­ti­ne ve­ya pla­tin içe­ren di­ğer mad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­ya­rl­ığıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Kar­bop­la­tin, cid­di ke­mik ili­ği sup­res­yo­nuve­ya çok faz­la ka­na­ma­sı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ribo­zuk olan has­ta­lar­da kar­bop­la­tin­le ya­pı­lan te­da­vi­den son­ra bu pa­ra­met­re­ler­deda­ha şid­det­li de­ği­şik­lik­le­re eği­lim gö­rü­lür. Kar­bop­la­tin alan tümha­s­ta­lar­da re­nal fonk­si­yon kont­rol edi­lme­li­dir. Ola­sı şid­det­li mi­debu­lan­tı­la­rı ve kus­ma­la­rı kont­rol et­mek için an­ti­eme­tik te­da­vi ted­bir­le­rialın­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mın­dan ola­bil­di­ğin­ce ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Kar­bop­la­ti­nin in­san sü­tüy­le sal­gı­la­nıp sal­gı­lan­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.Te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­si öne­ri­lir.

Yan E.:Sey­rek ola­raknef­ro­tok­si­si­te, nö­ro­tok­si­si­te, oto­tok­si­si­te ve gast­ro­in­tes­ti­nalad­vers et­ki­le­re ne­den ol­mak­ta, fa­kat da­ha şid­det­li ola­rak mi­ye­lo­sup­res­yo­nayol aç­mak­ta­dır. Çok na­dir ol­mak­la bir­lik­te kar­bop­la­tin ve­ril­dik­tenson­ra pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti­ler ve oto­tok­si­si­te­nin işa­ret­le­ri or­ta­yaçı­ka­bi­lir. Bun­lar tam ola­rak re­ver­sibl ol­ma­ya­bi­lir ve bi­li­nen biran­ti­do­tu da yok­tur.

Etkileş.: Alü­min­yum içe­ren en­jek­si­yon ve­yaen­füz­yon ma­ter­ya­liy­le te­mas et­ti­ril­me­me­li­dir. Kar­bop­la­tin nef­ro­tok­sikilaç­la­rın böb­rek­ler üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni şid­det­len­di­re­bi­lir.

Doz Önerisi:Pa­rap­la­tin RTU uz­man he­kim kont­ro­lün­de de­ne­yim­li per­so­nel ta­ra­fın­danuy­gu­lan­ma­lı­dır. Pa­rap­la­tin RTU tek ba­şı­na re­kü­ran over kan­se­ri olan has­ta­lar­da4 haf­ta­da bir haf­ta­nın 1. gü­nü IV yol­dan 360 mg/m2 doz­da et­ki­li­dir.An­cak, ge­nel­lik­le nöt­ro­fil sa­yı­sı en az 2.000 ve trom­bo­sit sa­yı­sıda en az 100.000 olun­ca­ya ka­dar tek ba­şı­na in­ter­mi­tan ola­rak uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Sik­lo­fos­fa­midile Kom­bi­nas­yon Te­da­vi­si: İler­le­miş over kan­ser­le­ri­nin ke­mo­te­ra­pi­sin­de,da­ha ön­ce te­da­vi uy­gu­lan­ma­mış has­ta­la­rın te­da­vi­si için kul­la­nı­la­caket­ki­li bir kom­bi­nas­yon şu şe­kil­de­dir. Pa­rap­la­tin RTU- 300 mg/m2, IV yol­dan,her 4 haf­ta­da bir, 1. gün, al­tı sik­lus. Sik­lo­fos­fa­mid- 600 mg/m2,IV yol­dan, her dört haf­ta­da bir, 1. gün, al­tı sik­lus. Pa­rap­la­tin RTU’nun sik­lo­fos­fa­mid ile kom­bi­neola­rak in­ter­mi­tan uy­gu­lan­ma­sı için nöt­ro­fil sa­yı­sı­nın en az 2.000,trom­bo­sit sa­yı­sı­nın da en az 100.000 ol­ma­sı ge­re­kir. Pa­rap­la­tin RTU %5 dekst­roz-su (D5W) ve­ya‰9 en­jek­si­yon­luk sod­yum klo­rür ile 0.5 mg/ml gi­bi çok da­ha dü­şük kon­sant­ras­yon­la­rasey­rel­ti­le­bi­lir.

ParaplatinRTU adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki