TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­rol Tab­let     Ata­bay

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:500 mgx20tablet.

Eşdeğeri:Ase­tam Tab­let: 500 mgx20 tablet (Sa­ba); Du­ra­pan Tab­let:500 mgx20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Mi­no­setTab­let: 500 mgx20 tablet (Roc­he); No­ralTab­let: 500 mgx20 tablet (İ.E.Ula­gay); Pa­ra­se­dolTab­let: 500 mgx20 tablet (Ko­çak); Se­da­lonTab­let: 500 mgx20 tablet (Gün­sa); Se­ta­molTab­let: 500 mgx20 tablet (Ye­ni İlaç); Ta­molTab­let: 500 mgx20 tablet (İl­san); Tem­poTab­let: 500 mgx20 tablet (Ak­de­niz); Ter­ma­cetTab­let: 500 mgx20 tablet (Top­rak); TylolTab­let: 500 mgx20 tablet (No­bel); Vol­panTab­let: 500 mgx20 tablet (Hüs­nü Ar­san).

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­likasi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaç ola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görü­lebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmez­liği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren ağrılarda, ateşi 39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor­am­fenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3-4x1-2 tab­let ve kü­çük­ler­de3-4x¼-½ tab­let­tir. Mak­si­mum eriş­kin do­zu 4 g ve ço­cuk do­zu 2 g’dir.

Pa­rol Cold Kap­sül

Pa­ra­se­ta­mol 325mg, fe­nilp­ro­pa­no­la­min HCI 12.5 mg

Ambalaj: 20 kap­sül­.

End.: So­ğuk al­gın­lı­ğı, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rıve akut kro­nik si­nü­zit­te olu­şan ağ­rı, ateş, hal­siz­lik, kı­rık­lık, nez­le,bu­run akın­tı­sı, bu­run ve si­nüs kon­jes­yo­nu ve yüz­de dol­gun­luk his­sigi­bi be­lir­ti­le­rin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. So­ğuk al­gın­lı­ğı et­ki­le­ri­ni or­ta­dankal­dı­ra­rak gün bo­yu ve ge­ce sü­re­sin­ce has­ta­yı ra­hat­la­tır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den bi­ri­nekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, ile­ri hi­per­tan­sif kalp-da­mar has­ta­lı­ğıolan­lar­da, hi­per­ti­ro­id­li­ler­de, glo­kom­lu­lar­da, pros­­tat hi­pert­ro­fi­sibu­lu­nan­lar­da, MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç kul­la­nan­lar­da, ile­ri di­ya­bet­li­ler­de,ka­ra­ci­ğer ve böb­rek ha­ra­bi­ye­ti bu­lu­nan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Öne­ri­len doz­la­rın dı­şı­na çı­kıl­ma­ma­lı­dır.Al­kol, tran­ki­li­zan ve uy­ku ila­cı gi­bi sant­ral dep­re­san et­ki­li ilaç­lar­labir­lik­te alın­dı­ğın­da sant­ral dep­re­san et­ki­nin şid­det­le­ne­ce­ği gözönün­de tu­tul­ma­lı­dır. Böb­rek ya da ka­ra­ci­ğer fonk­si­yo­nu bo­zu­lanhas­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­la­ra ve ge­be­le­re he­kimöne­ri­si ol­ma­dan ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de ve özel­lik­leyük­sek doz­lar­da sey­re de ol­sa baş dön­me­si, bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lık,de­ri dö­kün­tü­sü, ter­le­me, çar­pın­tı, bu­la­nık gör­me, ka­rın ağ­rı­sı,si­nir­li­lik ve iş­tah kay­bı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: 6 ile 12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da 4 sa­at­te 1kap­sül, 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da ve ye­tiş­kin­ler­de 4 sa­at­te bir2 kap­sül öne­ri­lir. Gün­de öne­ri­len en yük­sek doz bü­yük­ler­de 8 kap­sül,ço­cuk­lar­da 4 kap­sül­dür. 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da öne­ril­mez.

Parol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki