TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pe­na­dur-LA F­la­kon IM Wyeth

Pe­ni­si­lin G ben­zat­i­n

Ambalaj: 1.200.000 IU: 1 fla­kon ve 3 mL’lik çö­zü­cü ::2.400.000 IU: 1 fla­kon ve 6 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:BenzapenLA F­la­kon: 1.200.000IUx1 fla­kon, 2.400.000 IUx1 fla­kon (Tüm-Ekip); De­po­si­lin F­la­kon:1.200.000 IUx1 fla­kon, 2.400.000 IUx1 flakon (İ.E. Ula­gay); Pen­tin-LAF­la­kon: 1.200.000 IUx1 fla­kon,2.400.000 IUx1 fla­kon (Bi­lim).

Pe­na­dur 6.3.3 F­la­kon IM

Pe­ni­si­lin G ben­zat­i­n600.000 IU, Pe­ni­si­lin G po­tas­yum 300.000 Ü.İ, Pe­ni­si­lin G pro­ka­i­n300.000 IU

Ambalaj: 1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Benzapen6.3.3 F­la­kon:1.200.000 IUx1 fla­kon (Tüm-Ekip); De­po­si­lin 6.3.3 F­la­kon:1.200.000 IUx1 fla­kon (İ.E. Ula­gay).

End.:Fa­ren­jitgi­bi üst so­lu­num yo­lu­nun ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rıve strep­to­kok­sal pi­yo­der­mi; si­fi­lis, fram­be­zi, be­jel ve pin­ta gi­bizüh­re­vi en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca ro­ma­tiz­malateş ya da cho­rea nük­sü­nü ön­le­me­de Ben­za­tin Pe­ni­si­lin G’nin et­kin­li­ğika­nıt­lan­mış­tır. Ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı ve akut glo­me­rü­lo­nef­rit­teiz­le­yi­ci pro­fi­lak­tik te­da­vi ola­rak da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­lin­le­rdenher­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş olan­lar için kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­ra­pi­sin­de­ki has­ta­lar­da ba­zen çokcid­di ve şid­det­li hi­per­sen­si­ti­vi­te (ana­fi­lak­to­id) re­ak­si­yon­la­rınoluş­tu­ğu kay­de­dil­miş­tir. Pe­ni­si­lin müs­tah­zar­la­rı­nın ön-yan-kal­ça­dade­vam­lı ay­nı böl­ge­ye IM en­jek­si­yo­nu, at­ro­fi ve dört baş­lı fe­mo­risfib­ro­zu oluş­tur­du­ğu ra­por edil­miş­tir. Si­ni­re ya da ya­kı­nı­na enj­ek­si­yonka­lı­cı nö­ro­lo­jik ha­sar mey­da­na ge­ti­rir. Pe­ni­si­lin pla­sen­ta­ya he­men ge­çer;ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin G an­nesü­tü­ne ge­çer; em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ma­kü­lo­pa­pü­lererup­si­yon­dan eks­fo­li­atif der­ma­ti­te ka­dar va­ran de­ri kı­zar­tı­la­rı;ür­ti­ker; la­ren­je­al ödem; tit­re­me, ateş, ödem, art­ral­ji ve da­ya­nık­sız­lıkda­hil se­rum has­ta­lı­ğı re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Ba­zan göz­lem­le­nentek re­ak­si­yon ateş ya da eo­zi­no­fi­li ola­bi­lir. He­mo­li­tik ane­mi, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, nö­ro­pa­ti ve nef­ro­pa­ti sey­rek gö­rü­len re­ak­si­yon­lar­dırve ge­nel­lik­le yük­sek doz­lar­da pa­ren­te­ral pe­ni­si­lin ile bağ­lan­tı­lı­dır.Si­fi­li­sin di­ğer re­ak­si­yon­la­rın­da gö­rü­len Ja­risch-Herx­he­imer re­ak­si­yo­nura­por edil­miş­tir.

Etkileş.: Bak­te­ri­yos­ta­tik bir an­ti­bi­yo­tikolan tet­ra­sik­lin, pe­ni­si­li­nin bak­te­ri­sid et­ki­si­ni an­ta­go­ni­zeet­ti­ğin­den, bu iki ilaç ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le­rinit­rah hı­zı, pro­be­ne­sid­le uy­gu­lan­ma­la­rı so­nu­cu aza­lır. Pro­be­ne­sid,pe­ni­si­lin­le­rin kan­da­ki dü­zey­le­ri­ni ar­tı­rır ve uza­tır.

Doz Önerisi:Penadur-LA Flakon: Strep­to­kok­al (A Gru­bu) üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı(örn. fa­ren­jit) ve strep­to­kok­sal pi­yo­der­mi tek en­jek­si­yon şek­lin­deeriş­kin­ler 1.200.000 Ü, ço­cuk­lar 900.000 Ü, be­bek­ler ve 27 kg al­tın­da­kiço­cuk­lar i­çin 300.000-600.000 Ü. Züh­re­vi en­fek­si­yon­lar: Si­fi­liz (pri­mer,se­kon­der ve la­tent) tek bir en­jek­si­yon 2.400.000 Ü. La­te (Ter­si­yer venö­ro­si­fi­lis) 3 kez 7 gün a­ra i­le 2.400.000 Ü tek doz. Fram­be­zi, be­jelve pin­ta­da tek bir en­jek­si­yon 1.200.000 Ü. Kon­je­ni­tal si­fi­liz 2 ya­şınal­tın­da 50.000 Ü/kg, 2-12 yaş a­ra­sı e­riş­kin­le­rin do­zaj prog­ra­mı­nagö­re a­yar­la­nır. Pro­fi­lak­si: Ro­ma­tiz­mal a­teş ve glo­me­rü­lo­nef­rit: A­kut nö­bet­tenson­ra ço­cuk­lar ve e­riş­kin­le­re her 4 haf­ta­da bir 1.200.000 ü­ni­te. Tek­rar­lıdoz­lar ve­ri­le­ce­ği za­man en­jek­si­yon ye­ri de­ğiş­ti­ril­me­li­dir. Penadur6.3.3. Flakon: A Gru­bu strep­to­kok­sal en­fek­si­yon­lar: Üst so­lu­num yo­lu­nun ha­fif ve or­taşid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rın­da (ör­ne­ğin fa­ren­jit ve ton­si­lit), kı­zıl,e­ri­si­pel ve pi­yo­der­mi­de ço­cuk­lar i­çin tek bir doz (top­lam 1.200.000ü­ni­te) ye­ter­li­dir. E­riş­kin­ler­de 2-3 gün­de bi­rer doz o­la­rak uy­gu­la­nır.Bu uy­gu­la­ma ge­rek­ti­ği ka­dar tek­rar­la­na­bi­lir. Ro­ma­tiz­mal a­te­şinön­len­me­si i­çin 10 gün­lük bir sü­rey­le te­ra­pö­tik pe­ni­si­lin kan kon­sant­ras­yon­la­rısağ­lan­ma­lı­dır. Pnö­mo­kok­sal en­fek­si­yon­lar (Pnö­mo­kok­sal me­nen­jitdı­şın­da): Ha­fifve or­ta şid­det­te or­ta ku­lak il­ti­ha­bı ve za­tür­re­de, has­ta­lı­ğın 1.ve 2. gü­nün­de tek (top­lam 1.200.000 ü­ni­te) doz uy­gu­la­nır. Bu doz ya­nı­tagö­re, vü­cut ı­sı­sı 48 sa­at i­le nor­mal o­la­na ka­dar her 2 ya da 3 gün­debir tek­rar­la­na­bi­lir. A­ğır ol­gu­la­rın a­kut dö­ne­min­de en­jek­tabl pe­ni­si­linG i­le da­ha i­yi so­nuç a­lı­na­bi­lir. Tek­rar­lı doz­lar ve­ri­le­ce­ği za­manen­jek­si­yon ye­ri de­ğiş­ti­ril­me­li­dir.

Penadur adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki