TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pen­bi­sin Fla­kon IM/IV     İ.E. Ula­gay

Am­pi­si­lin sod­yum

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik eri­ti­ci :: 500 mgx1fla­kon ve 2 mL’lik eri­ti­ci :: 1 gx1 fla­kon ve 3 mL’lik eri­ti­ciampul.

Eşdeğeri:Al­fa­si­linF­la­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1gx1 fla­kon (Fa­ko); Am­pi­si­na F­la­kon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Si­li­naFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon (Bi­lim).

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu ton­si­lit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit,pnö­mo­ni, si­nü­zit ve or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, pros­ta­tit, go­no­re, sep­tik abor­tus vepu­er­pe­ral en­fek­si­yon­lar gi­bi üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar; en­te­rit,ko­lan­jit, en­te­ro­ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal en­fek­si­yon­lar; file­bit,ap­se, eri­zi­pel, im­pe­ti­go ve en­fek­te ak­ne gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rıyla sep­ti­se­mi ve bak­te­ri­yel me­nen­jit te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Am­pi­si­li­nin ge­be­ler­dekul­la­nım gü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Am­pi­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer,bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bu du­rum göz önün­debu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Glo­sit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­­ma, di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal;eri­tem, ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­zar­tı, ür­ti­ker, mul­ti­form ve ba­­zan eks­fo­li­ya­tifder­ma­tit gi­bi der­ma­to­lo­jik; ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz gi­bi he­ma­to­po­etiksis­te­mi il­gi­len­di­ren yan et­ki­ler iz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.:Am­pi­si­lin,al­lo­pu­ri­nol ile kom­bi­ne edil­di­ğin­de cilt re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:So­lu­num yo­lu ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da: Ye­tiş­kin­ler­de (20 kg ve­ya da­hafaz­la a­ğır­lık­ta o­lan has­ta­lar­da) her 6 sa­at­te bir 250-500 mg. Ço­cuk­lar­da(20 kg’dan az o­lan has­ta­lar­da) 50 mg/kg/gün e­şit mik­tar­la­ra bö­lü­ne­rek6-8 sa­at a­ray­la uy­gu­la­nır. Gast­ro­in­tes­ti­nal ve ü­ro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da: Ye­tiş­kin­ler­de her 6 sa­at­te bir500 mg. Ço­cuk­lar­da 100 mg/kg/gün e­şit mik­tar­la­ra bö­lü­ne­rek 6-8 sa­ata­ray­la uy­gu­la­nır. N. go­norr­ho­e­a’ya bağ­lı o­la­rak er­kek ve ka­dın­lar­da­ki ü­ret­ritte­da­vi­sin­de 2-3.5 g am­pi­si­lin 1 g pro­be­ne­sid­le ay­nı za­man­da uy­gu­la­na­bi­lir.Bak­te­ri­yelme­nen­jit­te: Ye­tiş­kin­ler­de200 mg/kg/gün, IV o­la­rak i­ki gün 6 sa­at­te bir 2 g, da­ha son­ra IM o­la­rak6 sa­at­te bir 500 mg i­le 1 g. Ço­cuk­lar­da IV o­la­rak gün­de 150-200 mg/kgbö­lün­müş doz­lar ha­lin­de uy­gu­la­nır. Te­da­vi, en az 3 gün­lük baş­lan­gıçIV en­füz­yon uy­gu­la­ma­sı­nın ar­dın­dan her 3-4 sa­at­te bir ol­mak ü­ze­reIM o­la­rak sür­dü­rü­lür. Sep­ti­se­mi­de: Ye­tiş­kin­ler­de 200 mg/­kg/gün ve ço­cuk­lar­da i­se150-200 mg/kg/gün­lük doz IV uy­gu­lan­dık­tan son­ra 3-4 sa­at­te bir en az 3gün IM uy­gu­la­may­la sür­dü­rül­me­li­dir.

Penbisin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki