TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pencain-K F­la­kon IMBilim

Pe­ni­si­lin G pro­ka­i­n,pe­ni­si­lin G po­tas­yum

Ambalaj: 400.000 IU (300.000/100.000 IU)x1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü :: 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü.

Eşdeğeri:De­va­penFlakon: 400.000 IUx1 fla­kon,800.000 IUx1 fla­kon (De­va); İe­cil­li­ne Flakon:400.000 IUx1 fla­kon, 800.000 IUx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Prokain Penicillin Flakon: 400.000 IUx1 fla­kon, 800.000 IUx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Pro­na­penFlakon: 800.000 IUx1 fla­kon (Pfi­zer).

End.:Pnö­mo­ni,oti­tis me­dia, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, oro­fa­renk­sinen­fek­si­yon­la­rı, akut ve kro­nik gonore, si­fi­lizin bü­tün dev­re­le­ri,Yaws, Be­jel, Pin­ta, C. diph­te­ri­ae por­tör­lü­ğünün ön­len­me­si için an­ti­tok­si­neyar­dım­cı ola­rak; anth­rax (şarbon), feb­ris re­cur­rens, te­ta­nus (ye­ter­lidoz­lar­da ve an­ti­tok­sin ile bir­lik­te); sı­çan ısı­rı­ğı hum­ma­sı,Eri­si­pe­lo­id ve bak­te­ri­yel en­do­kar­di­te kar­şı pro­fi­lak­si.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linve­ya pro­ka­ine kar­şı ön­ce­den aşı­rı du­yar­lık bu­lun­ma­sı du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Be­lir­gin aler­ji ve/ve­ya ast­ma­lıki­şi­ler­de pe­ni­si­lin ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le te­da­viedi­len has­ta­lar­da cid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­to­id)re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ana­fi­lak­si pa­ren­te­ral te­da­vi­denson­ra da­ha çok gö­rü­lür­se de oral pe­ni­si­lin alan has­ta­lar­da da or­ta­yaçık­a­bilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.

Yan E.:Ma­kü­lo­pa­pü­lerdö­kün­tü­ler­den eks­fo­li­atif der­ma­ti­te ka­dar de­ği­şik de­ri dö­kün­tü­le­ri,ür­ti­ker, se­rum has­ta­lı­ğı ben­ze­ri re­ak­si­yon­lar bu ara­da tit­re­me,ateş, ödem, art­ral­ji ve düş­kün­lük gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Şid­det­li ve ço­ğun­luk­la fa­tal ana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­riy­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir. Buan­ti­bi­yo­tik­le­rin bir­lik­te kul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­du­ğu ba­zı se­çil­mişol­gu­lar­da, an­ti­bak­te­ri­yel ajan­la­rın uy­gun doz­la­rı­nın se­çil­me­sive ilk ola­rak pe­ni­si­lin te­da­vi­siy­le baş­lan­ma­sı et­ki­le­şim po­tan­si­ye­li­nien aza in­di­rir.

Doz Önerisi:Pen­ca­in-K, yal­nız IM yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. En­fek­si­yon­la­rın ço­ğun­da 24 sa­at­tebir ve­ri­len 400.000 üni­te ye­ter­li­dir. Da­ha şid­det­li en­fek­si­yon­lar­daher 12-24 sa­at­te bir 400.000-800.000 üni­te kul­la­nı­la­bi­lir. Sta­fi­lo­kok,strep­to­kok ve pnö­mo­kok­la­ra bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da, ateş nor­ma­le in­dik­tenve en­fek­si­yo­nun diğ­er be­lir­ti­le­ri kay­bol­duk­tan en az 48 sa­at son­ra­sı­naka­dar sü­re­de her 24 sa­at­te bir en az 400.000 üni­te, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­daher 12 -24 sa­at­te bir 400.000-800.000 üni­te gi­bi yük­sek doz­lar ve­ya su­daeri­yen pe­ni­si­lin tuz­la­rı sık ara­lık­lar­la kul­la­nıl­ma­lı­dır. Akut ek­lemro­ma­tiz­ma­sı ve­ya glo­me­rü­lo­nef­ri­ti ön­le­ye­bil­mek için strep­to­koken­fek­si­yon­la­rın­da te­da­vi 10 gün de­vam et­me­li­dir. Pri­mer ve se­kon­dersi­fi­liz ve ne­ga­tif spi­nal sı­vı­lı la­tent si­fi­liz­de, her gün 800.000üni­te­lik doz­lar uy­gu­la­na­rak to­tal 4.800.000 üni­te öne­ri­lir. Geç si­fi­liz­de(semp­to­ma­tik ve asemp­to­ma­tik nö­ro­si­fi­liz, kar­di­yo­vas­kü­ler, ke­mik,de­ri ve vi­se­ral si­fil­iz da­hil) gün­lük 800.000 üni­te­lik doz­lar ha­lin­deto­tal ola­rak 8.000.000-12.000.000 üni­te uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir. Kon­je­ni­talsi­fi­liz­de (er­ken ve geç) vü­cut ağı­rl­ığı 33 kg’dan az olan­lar­da 10 günsü­rey­le 10.000 üni­te/kg/gün. Ge­be­lik­te­ki si­fi­liz­de, has­ta­lı­ğın dev­re­si­nekar­şı­lık ge­len te­da­vi ve­ri­lir.

Pencain adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki