TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pe­ni­cil­lin G Po­tasy­um Fla­konİ.E. Ula­gay

Kris­ta­li­ze pe­ni­si­linG po­tas­yum

Ambalaj: 500.000 IUx1 fla­kon ve çö­zü­cü :: 1.000.000IUx1 fla­kon ve çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Krista­penFla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (De­va); Kris­ta­silFla­kon: 500.000 IUx1 fla­kon,1.000.000 IUx1 fla­kon (Bi­lim); Pe­nsilina Enjektabl Fla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (Tüm-Ekip).

End.:Bak­te­ri­ye­mi,pnö­mo­ni, en­do­kar­dit, pe­ri­kar­dit, am­pi­yem, me­nen­jit ve di­ğer en­fek­si­yon­lar;şar­bon; ak­ti­no­mi­koz; Clost­ri­dia en­fek­si­yon­la­rı (an­ti­tok­sin te­da­vi­si­neyar­dım­cı ola­rak); dif­te­ri; eri­zi­pe­lo­id-en­do­kar­dit; fu­sos­pi­ro­ke­talen­fek­si­yon­lar (oro­fa­renks, alt so­lu­num yol­la­rı ve ge­ni­tal böl­ge­nincid­di en­fek­si­yon­la­rı); Gram-ne­ga­tif ço­mak en­fek­si­yon­la­rı, bak­te­ri­ye­mi;lis­te­ria en­fek­si­yon­la­rı; Pas­te­urel­la en­fek­si­yon­la­r; fa­re ısı­rı­ğıhas­ta­lı­ğı; go­no­re­al en­do­kar­dit ve art­rit; si­fi­lis (su­lu pe­ni­si­linG po­tas­yum, ka­za­nıl­mış ve kon­je­ni­tal si­fi­lis te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.Fa­kat doz­la­rı­nın sık ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den, has­ta­ne­de te­da­vi öne­ri­lir);me­nin­go­kok­sik me­nen­ji­tin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca bak­te­ri­yelen­do­kar­di­tin ön­len­me­sin­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linve tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Anem­nez­le­rin­de çe­şit­li al­ler­jen­le­re du­yar­lı ol­du­ğu öğ­re­ni­lenki­şi­ler­de bir ön­lem ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­dacid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­ya­rlı­lık re­ak­si­yo­nu olu­şa­bi­lir. Budu­ru­mun pa­ren­te­ral te­da­vi­de or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı oral te­da­vi­denda­ha faz­la­dır. Uzun sü­re­li pe­ni­si­lin te­da­vi­si gö­ren­ler­de, özel­lik­leyük­sek doz uy­gu­la­nı­yor­sa, re­nal ve he­ma­to­po­etik fonk­si­yon­lar pe­ri­yo­dikola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan E.:Pe­ni­si­li­nebağ­lı ters et­ki­ler tok­sik ol­mak­tan çok aler­jik ta­bi­at­ta­dır. Or­ta­yaçı­kan aler­jik be­lir­ti­ler ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler­den eks­fol­ya­tifder­ma­ti­te ka­dar de­ği­şen de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, an­ji­onö­ro­tiködem, ba­zan ateş ve art­ral­ji­dir.

Etkileş.:Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­ri­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi:Staphy­lo­coc­cus, Pne­u­mo­coc­cus ve Strep­to­coc­cus’la­rındu­yar­lı suş­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu cid­di en­fek­si­yon­lar; bak­te­ri­ye­mi,pnö­mo­ni, en­do­kar­dit, pe­ri­kar­dit, am­pi­yem, me­nen­jit ve di­ğer cid­dien­fek­si­yon­lar: Gün­de en az 5 mil­yon I­U. Şar­bon: Gün­de en az 5 mil­yon I­U, bö­lün­müşo­la­rak, te­da­vi sağ­la­nın­ca­ya ka­dar ve­ri­lir. Ak­ti­no­mi­koz: Ser­vi­ko­fa­si­yal ol­gu­lar­da gün­de1-6 mil­yon I­U, to­ra­sik ve ab­do­mi­nal has­ta­lık i­çin gün­de 10-20 mil­yonI­U. Clost­ri­di­aen­fek­si­yon­la­rı: (An­ti­tok­sin te­da­vi­si­ne yar­dım­cı o­la­rak) gün­de20 mil­yon I­U. Dif­te­ri: Ta­şı­yı­cı du­ru­mu­nun ön­len­me­si i­çin an­ti­tok­sinte­da­vi­si­ne yar­dım­cı o­la­rak, 10-20 gün sü­rey­le gün­de 300.000 -400.000 I­U, bö­lün­müş şe­kil­de. E­ri­zi­pe­lo­id-En­do­kar­dit: 4-6 haf­ta sü­rey­le gün­de 2-20 mil­yonI­U. Fu­sos­pi­ro­ke­talen­fek­si­yon­lar: O­ro­fa­renks, alt so­lu­num yol­la­rı ve ge­ni­tal böl­ge­nincid­di en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 5-10 Mil­yon I­U. Gram-ne­ga­tif ço­mak en­fek­si­yon­la­rı (E. co­li, E. a­e­ro­ge­nes, A.fa­e­ca­lis, Sal­mo­nel­la, Shi­gel­la ve P. mi­ra­bi­lis); bak­te­ri­ye­mi: Gün­de 20-80 mil­yon I­U. Lis­te­ri­a en­fek­si­yon­la­rı(L. mo­nocy­to­ge­nes): Ye­ni­do­ğan­lar gün­de 500.000-1 mil­yon I­U; me­nen­jit­lie­riş­kin­ler­de; i­ki haf­ta sü­rey­le gün­de 15-20 mil­yon I­U; en­do­kar­dit­lie­riş­kin­ler­de; dört haf­ta sü­rey­le gün­de 15-20 mil­yon I­U. Pas­te­u­rel­la en­fek­si­yon­la­rı(P. mul­to­ci­da): Bak­te­ri­ye­mi ve Me­nen­jit: İ­ki haf­ta sü­rey­le gün­de4-6 mil­yon I­U. Fa­re ı­sı­rı­ğı has­ta­lı­ğı (S. mi­nus ve­ya S. mo­ni­li­for­mis):İ­ki-üç haf­tasü­rey­le gün­de 12-15 mil­yon I­U. Go­no­re­al en­do­kar­dit ve art­rit: Gün­de en az 5 mil­yon I­U. Si­fi­liz: Su­lu pe­ni­si­lin G po­tas­yum, ka­za­nıl­mışve kon­je­ni­tal si­fi­liz te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir. Fa­kat doz­la­rınsık ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den, has­ta­ne­de te­da­vi ö­ne­ri­lir. Do­zaj ve te­da­vi­ninsü­re­si­ni has­ta­nın ya­şı ve has­ta­lı­ğın du­ru­mu be­lir­ler. Er­ken si­fi­liz­deto­tal o­la­rak 6 mil­yon I­U, ge­rek er­ken ve ge­rek­se la­tent nö­ro­si­fi­liz­de6-12 mil­yon I­U ö­ne­ril­mek­te­dir. Me­nin­go­kok­sik me­nen­jit: 2 sa­at­te bir 1-2 mil­yon I­U, IM ve­yagün­de 20-30 mil­yon I­U, IV per­füz­yon­la ve­ri­lir. Bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tinön­len­me­si: Kon­je­ni­talkalp has­ta­lı­ğı, ro­ma­tiz­mal ve­ya di­ğer ka­za­nıl­mış val­vü­ler kalp has­ta­lı­ğıo­lan­la­rın den­tal ve­ya üst so­lu­num yol­la­rın­da bir o­pe­ras­yon ge­çir­me­le­riha­lin­de, bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tin pro­fi­lak­si­si i­çin a­me­li­yat­tanya­rım sa­at ön­ce baş­la­mak ve a­me­li­yat­tan son­ra i­ki gün de­vam et­mekü­ze­re gün­de 600.000 ü­ni­te­lik bir doz üç sa­at­te bir e­şit mik­tar­lar­dave­ri­lir.

PenicillinGPotasyum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki