TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pe­noksil Şu­rup İçin Kuru TozAk­de­niz

Fe­nok­si­me­til pe­ni­si­lin

Ambalaj:400.000 IU/5 mLx60 mL’lik şişe.

End.:Duyarlıpatojenlerin ol­du­ğu ton­sil­lit, akut si­nü­zit ve or­ta ku­lak il­ti­ha­bıgi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, kı­zıl, eri­zi­pel, üst so­lu­numyo­lu­nun (akut oti­tis me­dia da­hil) ha­fif ve or­ta de­re­ce­de­ki pnö­mo­kok­siken­fek­si­yon­la­rı, pe­ni­si­li­ne du­yar­lı sta­fi­lo­kok­la­rın et­ken ol­du­ğude­ri do­ku­la­rı­nın ha­fif en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Ko­ru­yu­cu ola­rak akut ro­ma­tiz­ma ve/ve­ya Cho­rea ge­çir­miş has­ta­lar­dahas­ta­lı­ğın tek­ra­rı­nın ön­len­me­si; kon­je­ni­tal ve/ve­ya ro­ma­tiz­malkalp ka­pa­ğı bo­zu­klu­ğu gös­te­ren has­ta­la­rın bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tekar­şı ko­run­ma­sın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­lin­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin­le­re aşı­rı du­yar­lıol­du­ğu bilinenlerde pe­ni­si­lin­ler­le çap­raz bir aler­ji ola­bi­le­ce­ğigöz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Doğru endikas­yon koymak ve gereklidikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından de­ğerlendirilerek gebeliktekullanılabilir. Süte geçtiğinden emziren anneler­de dikkatlikullanılmalıdır.

Yan E.:Ana­fi­lak­si,ür­ti­ker, ateş yük­sel­me­si, ek­lem ağ­rı­sı, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, eri­te­mamul­ti­for­me ve eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar da­hasey­rek­tir ve ge­nel­lik­le pa­ren­te­ral pe­ni­si­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­dagö­rü­len­le­re oran­la da­ha ha­fif sey­re­der­ler. He­mo­li­tik ane­mi, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li­ye çok sey­rek du­rum­lar­da ras­la­na­bi­lir.

Etkileş.:Eş­za­man­lıola­rak kul­la­nı­lan an­ti­fi­lo­jis­tik, an­ti­ro­ma­tiz­mal ve an­ti­pi­re­tikilaç­lar­da (özel­lik­le indome­tasin, fe­nil­bu­ta­zon, yük­sek doz­lar­da sa­li­si­lat­lar)vü­cut­tan dı­şa­rı atıl­ma­nın kom­pe­ti­tif in­hi­bis­yo­nu dik­ka­te alın­ma­lı­dır.Bak­te­ri­sidet­ki­li pe­ni­si­lin­ler bak­te­ri­yos­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­ler­le kom­bi­needil­me­me­li­dir. Oral yol­dan eş­za­man­lı ola­rak ve­ri­len ne­omi­sin, fe­nok­si­me­tilpe­ni­si­li­nin emil­me­si­ni güç­leş­tir­di­ğin­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ço­cuk­lar­da gün­lük doz ki­lo ba­şı­na 50 mg ola­rakhe­sap­la­nır ve 3-4 ke­re­de eşit doz­lar­da ve­ri­lir. 1-5 ya­şı­na ka­dargün­de 4-6 kez ya­rım öl­çek, 6-12 ya­şı­na ka­dar gün­de 4-6 kez 1 öl­çek. Bumik­tar­lar ol­gu­nun cin­si­ne gö­re de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir.

Penoksil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki