TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pe­nsilina Enjektabl Fla­kon   Tüm-Ekip

Kris­ta­li­ze pe­ni­si­linG po­tas­yum

Ambalaj: 1.000.000 IUx1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Krista­penFla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (De­va); Kris­ta­silFla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (Bi­lim); Pe­ni­cil­lin G Po­tasy­um Fla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (İ.E. Ula­gay).

End.:Bak­te­ri­ye­mi,pnö­mo­ni, en­do­kar­dit, pe­ri­kar­dit, am­pi­yem, me­nen­jit ve di­ğer en­fek­si­yon­lar;şar­bon; ak­ti­no­mi­koz; Clost­ri­dia en­fek­si­yon­la­rı (an­ti­tok­sin te­da­vi­si­neyar­dım­cı ola­rak); dif­te­ri; eri­zi­pe­lo­id-en­do­kar­dit; fu­sos­pi­ro­ke­talen­fek­si­yon­lar (oro­fa­renks, alt so­lu­num yol­la­rı ve ge­ni­tal böl­ge­nincid­di en­fek­si­yon­la­rı); Gram-ne­ga­tif ço­mak en­fek­si­yon­la­rı, bak­te­ri­ye­mi;lis­te­ria en­fek­si­yon­la­rı; Pas­te­urel­la en­fek­si­yon­la­r; fa­re ısı­rı­ğıhas­ta­lı­ğı; go­no­re­al en­do­kar­dit ve art­rit; si­fi­lis (su­lu pe­ni­si­linG po­tas­yum, ka­za­nıl­mış ve kon­je­ni­tal si­fi­lis te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.Fa­kat doz­la­rı­nın sık ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den, has­ta­ne­de te­da­vi öne­ri­lir);me­nin­go­kok­sik me­nen­ji­tin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca bak­te­ri­yelen­do­kar­di­tin ön­len­me­sin­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linve tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Anem­nez­le­rin­de çe­şit­li al­ler­jen­le­re du­yar­lı ol­du­ğu öğ­re­ni­lenki­şi­ler­de bir ön­lem ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­dacid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­ya­rlı­lık re­ak­si­yo­nu olu­şa­bi­lir. Budu­ru­mun pa­ren­te­ral te­da­vi­de or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı oral te­da­vi­denda­ha faz­la­dır. Uzun sü­re­li pe­ni­si­lin te­da­vi­si gö­ren­ler­de, özel­lik­leyük­sek doz uy­gu­la­nı­yor­sa, re­nal ve he­ma­to­po­etik fonk­si­yon­lar pe­ri­yo­dikola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan E.:Pe­ni­si­li­nebağ­lı ters et­ki­ler tok­sik ol­mak­tan çok aler­jik ta­bi­at­ta­dır. Or­ta­yaçı­kan aler­jik be­lir­ti­ler ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler­den eks­fol­ya­tifder­ma­ti­te ka­dar de­ği­şen de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, an­ji­onö­ro­tiködem, ba­zan ateş ve art­ral­ji­dir.

Etkileş.:Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­ri­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Penisilin G potasyum IM yoldan veya sürekli enfüzyonşeklinde IV yoldan verilebilir. 1. Penisiline duyarlı stafilokok, streptokok vepnömokokların neden ol­duğu ağır enfeksiyonlar ile bakteremi, pnömoni, endo­kar­dit,perikardit, ampiyem ve menenjit gibi enfeksiyonların tedavilerinde öneri­len endüşük günlük doz 5 000 000 IU'dir. 2. Antraks tedavisinde eşit dozlara bölünmüşen düşük günlük doz 5 000 000 IU'dir. 3. Aktinomikoz tedavi­sinde önerilen doz,servikofasial olgularda 1.000.000-6.000.000 IU/gün, to­ra­­sik ve abdominalolgularda ise 10.000.000-20.000.000 IU/gün'dür. 4. Clo­stridial enfeksiyonların tedavisinde20.000.000 IU olan günlük doz antitoksin serumla birlikte verilir. 5.Difterinin taşıyıcı safha koruyucu tedavisi için 10-20 gün, bölünen dozlar şeklindegünde 300.000-400.000 IU antitoksin serumla birlikte önerilir. 6. Erisipeloidendo­kar­ditlerde günlük doz 2.000.000-20.000.000 IU arasında değişir ve tedavi4-6 hafta sürebilir. 7. Pasteurella multacida'nın neden olduğu bakteremi ve menenjit gibienfeksiyonlarda iki hafta süre ile günde 4.000.000-6.000.000 IU uygulanmalıdır.8. Endokarditte günde 15.000.000-20.000.000 IU doz 4 hafta süre ilekullanılmalıdır. Gonoreal endokardit ve artritte mi­ni­mum günlük doz5.000.000 IU'dir. 9. Konjenital ve eriş­kin sifiliz tedavisinde penisilin Gdozu çok sık tekrarlanma­lıdır. Tedavinin bir hastanede gözlem altındayapılması öne­rilir. Uygulanacak doz ve süre hastanın yaşına ve hastalığındurumuna göre ayarlanmalıdır. 10. Meningokoksik menenjit tedavisinde önerilendoz iki saat ara ile 1.000.000-2.000.000 IU IM veya günde 20.000.000-30.000.000IU sürekli enfüzyon şeklindedir. Çocuklar için önerilen penisilin G dozu IMuygulamada 20.000-50.000 IU/kg ve IV uygulamada 20.000-500.000 IU/kgşeklindedir. Yeni doğmuş bebekler­de 50.000 IU/kg 2 veya 3 eşit doza bö­lü­nerekuygulanmalıdır. Uygulamanın yapılması: Pensilina Enjektabl Flakon IM veya IV olarak uygulanır. Ambalajiçindeki çözücü ampul ile flakon içeriği çözülür. Sulandırıldıktan sonrabekletilmeden kullanılma­lı­dır. IM enjeksiyonlar için en uygun yer kalçanınüst dış bö­lümüdür. 4.000.000 IU üzerinde reçete edilen dozlar genellikle IVyolla (yavaş IV veya IV enfüzyon yolu) uygulanır. Çok yüksek dozların enfüzyonuda, SSS irritasyonundan ve elektrolit dengesinin bozulmasından kaçınmak içinyavaş olarak uygulanmalıdır. 2.000.000 ünitenin üzerindeki IV doz­ları dakikada300 mg'den daha hızlı uygulanmamalıdır.

Pensilina adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki