TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pen­tal Sod­yum Fla­kon IVİ.E.Ula­gay

Ti­yo­pen­tal so­dyum

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ::1 gx1 fla­kon­.

Eşdeğeri:Pentothal Sodium Flakon: 0.5 gx1flakon, 1 gx1 flakon (Abbott).

End.:Kı­sa sü­re­li(15 da­ki­ka) ope­ras­yon­lar­da tek anes­te­zik ajan ola­rak; diğer anes­te­zikajan­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­dan ön­ce anes­te­zi­nin baş­la­tıl­ma­sın­da; böl­­ge­selanes­te­zi­nin ta­mam­lan­ma­sın­da; anal­je­zi ve kas gev­şe­me­si için, di­ğerajan­lar­la anes­te­zi­nin den­ge­len­diği sı­ra­da hip­no­zun sağ­lan­ma­sın­da;in­ha­las­yon anes­te­zi­si ve lo­kal anes­te­zi sı­ra­sın­da ve­ya son­ra­sın­daya da diğer ne­den­ler­le olu­şan kon­vül­zif du­rum­la­rın kont­rol al­tı­naalın­ma­sın­da; eğer ye­ter­li ven­ti­las­yon sağ­lan­mış­sa, int­rak­ra­ni­yalba­sın­cı art­mış si­nir sis­te­mi cer­ra­hi­si has­ta­la­rın­da; psi­ki­yat­rikra­hat­sız­lık­lar­da nar­ko­ana­liz ve nar­ko­sen­­tez için en­di­ke­dir.

Kontr.E.: IV uy­gu­la­maiçin uy­gun ven­le­rin ol­ma­ma­sı, bar­bi­tü­rat­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık,sta­tus ast­ma­ti­kus, por­fi­ri ve­ya bel­li ara­lık­lar­la gö­rü­len akut por­fi­rimut­lak kont­ren­di­kas­yon­lar­dır. Cid­di kar­di­yo­vas­kü­ler ra­hat­sız­lık,hi­po­tan­si­yon ya da şok, hip­no­tik et­ki­nin uza­ya­bi­le­ceği ya da ar­ta­bi­le­ceğidu­rum­lar (aşı­rı pre­me­di­kas­yon), Ad­di­son has­ta­lığı, ka­ra­ciğer ya daböb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luğu, miksö­dem, kan­da üre dü­ze­yi­nin art­ma­sı,şid­det­li ane­mi ve mi­yas­te­nia gra­vis nis­bi kont­ren­di­kas­yon­lar­dır.

Uyar.: Bağım­lı­lık ya­pa­bi­lir. Sa­de­ce IV anes­te­zik­le­rin kul­la­nı­mın­dauz­man ki­şi­ler ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ha­ya­ta dön­dü­rü­cü ve en­dot­ra­ke­alin­tü­bas­yon alet­le­riy­le ok­si­jen her za­man ha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.Ti­yo­pen­tal pla­sen­tal ba­ri­ye­ri­ ko­lay­lık­la ge­çer ve yük­sek doz­la­rınuy­gu­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan süt­te az mik­tar­lar­da bu­lu­nur. Hay­van­lar­daüre­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­ma­mı­şt­ır. Ge­be ka­dın­lar­da fe­tal za­ra­rane­den olup ol­ma­ya­cağı ve­ya üre­me ka­pa­si­te­si­ni et­ki­le­yip et­ki­le­me­ye­ceğibi­lin­me­mek­te­dir. Ge­be­ler­de ke­sin ge­re­ki­yor­sa uy­gu­la­na­bi­lir.

Yan E.:So­lu­numdep­res­yo­nu, mi­yo­kar­di­yal dep­res­yon, kar­di­yak arit­mi­le­ri, uy­ku­luha­lin ve uya­nı­şın uza­ma­sı, ak­sır­ma, ök­sür­me, bron­kos­pazm, la­ren­gos­pazmve tit­re­me gö­rü­le­bi­lir. Ti­yo­pen­ta­le kar­şı ana­fi­lak­tik ve ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. En­der ola­rak böb­rek yet­mez­liği ve rad­yalsi­nir fel­ciy­le be­ra­ber im­mün he­mo­li­tik ane­mi bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Ti­yo­pen­ta­lin et­ki­si pro­be­ne­sid­leuzar­ken, ami­no­fi­lin ve zi­me­li­din­le azal­mak­ta­dır. Opi­yat anel­je­zik­ler­lebir­lik­te kul­la­nı­mın­da an­ti­no­si­sep­tif et­ki azal­mak­ta­dır. Di­azok­sid­lebir­lik­te kul­la­nı­mı hi­po­tan­si­yo­na ne­den ola­bi­lir. Mi­da­zo­lam­lasi­ner­jist et­ki gös­ter­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Has­ta­nın gös­te­re­ceği re­ak­si­yo­na bağ­lı ola­rak20-40 sa­ni­ye­lik ara­lık­lar­la 50-75 mg (%2.5’lik so­lüs­yon­da 2-3 mL) en­jek­teedi­le­rek or­ta­la­ma eriş­kin­ler­de ol­duk­ça yav­aş in­dük­si­yon ge­nel­lik­lesağ­la­na­bi­lir. Anes­te­zi bir kez sağ­lan­dık­tan son­ra has­ta­nın her kı­mıl­da­yı­şın­da250-500 mg’lik ila­ve en­jek­si­yon­lar ve­ri­le­bi­lir.

PentalSodyum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki