TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Per­lin­ga­nit Enfüzyon SolüsyonuAde­ka

Gli­se­rol tri­nit­rat

Ambalaj: 10 mg/10 mLx10 ampul.

End.:Pe­ri­ope­ra­tifhi­per­tan­si­yon­da kan ba­sın­cı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sın­da; akutmi­yo­kar­di­yal en­fark­tü­se bağ­lı kon­jes­tif kalp yet­mez­liğin­de; or­ga­niknit­rat ve/ve­ya be­ta blo­ke­rin öne­ri­len doz­la­rı­na ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­daan­ji­na pek­to­ris te­da­vi­sin­de; cer­ra­hi gi­ri­şim­ler sı­ra­sın­da kont­rol­lühi­po­tan­si­yon oluş­tu­rul­ma­sın­da endikedir.

Kontr.E.:Nit­ro grup­la­rı­naolan du­yar­lık; akut do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı (şok, kan do­la­şı­mı­nın bo­zul­duğudu­rum­lar); be­lir­gin hi­po­to­ni; int­ra­aor­tik ba­sın­cın dü­şük ol­duğuve­ya po­zi­tif inot­ro­pik ilaç­la­rın ve­ri­le­me­diği, ye­ter­li yük­sek­lik­tesol vent­ri­kü­ler, sa­bit di­yas­to­lik ba­sın­cın sağ­la­na­ma­dığı kar­di­yo­je­nikşok­ta; kalp iç hac­mi­ni da­ral­tan kalp ka­sı has­ta­lık­la­rın­da; kalp bö­lüm­le­ri­nida­ral­tı­cı enf­la­mas­yon­lar­da; kalp ke­se­si tam­po­na­dın­da ; hi­po­ven­ti­leolan al­ve­ol böl­ge­sin­de olu­şa­bi­le­cek yük­sek kan do­la­şı­mı­na bağ­lıhi­pok­se­mi olu­şa­bi­le­ceğin­den, pri­mer pul­mo­ner hi­per­to­ni­li has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Akut mi­yo­karden­fark­tü­sü­nün ilk gün­le­rin­de dik­kat­li kli­nik göz­lem al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Dü­şük do­lum ba­sınç­lı akut kalp en­fark­tü­sün­de çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Aort ve/ve­yamit­ral ste­noz­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Dü­şük tan­si­yo­na bağ­lıdo­la­şım bo­zuk­luğu eği­li­min­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Bu ila­ca to­le­ransve­ya diğer nit­rat­la­ra kar­şı çap­raz to­le­rans za­man­la ge­li­şe­bi­lir.24 sa­at için­de sü­rek­li ve sık ara­lık­lar­la kul­la­nıl­ma­sı he­mo­di­na­miket­ki­le­rin azal­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­deilaç, an­cak çok ge­rek­li ol­duğun­da ve ya­rar/za­rar ora­nı dik­ka­te alı­na­rakve­ril­me­li­dir. Nor­mal kul­la­nım­da bi­le dik­kat re­ak­si­yon­la­rı­nıazal­ta­bil­di­ğin­den, tra­fik­te ve­ya dik­kat ge­rek­ti­ren iş­le­rin ya­pıl­ma­sısı­ra­sın­da uy­gu­lan­ma­ma­sı, uy­gu­lan­dığın­da ise dik­kat­li olun­ma­sıge­re­kir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki, baş ağ­rı­sı­dır. Ta­şi­kar­di, mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, kor­ku-en­di­şe,ye­rin­de du­ra­ma­mak­la be­lir­gin aşı­rı hu­zur­suz­luk, kas seğir­me­si,ret­ros­ter­nal ra­hat­sız­lık, pal­pi­tas­yon ve ab­do­mi­nal ağ­rı da görü­le­bilir.

Etkileş.: Va­zo­di­la­tör­ler, an­ti­hi­per­tan­sifilaç­lar, kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri, nö­ro­lep­tik ve­ya tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larve al­kol ile bir­lik­te alı­ndığın­da hi­po­tan­sif et­ki­nin art­tığı bil­di­ril­miş­tir.He­pa­rinile bir­lik­te uy­gu­lan­dığın­da he­pa­ri­nin et­ki­si aza­la­bi­lir. Sil­de­na­filsit­ra­tın akut ve kro­nik uy­gu­la­nan nit­rat­la­rın hi­po­tan­sif et­ki­si­nipo­tan­si­ye­li­ze et­tiği gös­te­ril­diğin­den, nit­rog­li­se­ri­nin sil­de­na­filile bir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Doz Önerisi: Direkt İV enjeksiyon yoluyla kulla­nılmaz. Konsantre vepotent bir pre­pa­rat olduğundan, enfüzyondan önce %0.9 sodyum klorür ya da %5dekst­roz çözeltileri ile seyreltilir. Dozaj, enfüzyonda kullanılan setintipine göre değişir. Gliserol trinitrat çoğu plastik maddelerle etkileşip yerdeğiştirdiğinden, seyreltme işlemi ancak camdan yapılı parenteral çözeltikapları içinde yapılmalıdır. Gliserol trinitrat için belirlenmiş optimum birdoz yoktur. İlaca karşı yanıt bireyden bireye değiştiği için, hastanınhemodinamik fonk­siyonları yakından izle­nerek uygun doz saptanmalıdır. Yine deaşağıdaki dozlar yol göstericidir. Konjestif kalp yetmezliğinde normal doz sınırları 10-100 µg/da­k.’dır.Enfüzyona düşük hızla başlayarak, yeterli klinik ya­nıt elde edilene kadar hızyavaş yavaş ve dikkatle artırılma­lıdır. Refrakter İnstabil AnjinaPektoristebaşlangıç enfüzyon hızı 10-15 µg/dak. olarak öne­rilmektedir. Cerra­hide baş­lan­gıç enfüzyın hızı 25 µg/dak.olarak önerilmektedir. İstenen sistolik arteriyel kan ba­sın­cı oluşturulanakadar, ka­de­meli olarak 200 µg/dak.’a kadar artırılabilir.

Perlinganit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki