TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Per­masol Tab­letMü­nir Şa­hin

Po­ta­sy­um per­man­ga­nat

Ambalaj: 250 mgx20 tablet.

End.:Bak­te­ri­si­dal,fun­gi­si­dal, as­te­ri­gent ve ok­si­das­yon et­ki­le­ri ne­de­niy­le an­ti­sep­tik,de­zen­fek­tan ve ko­ku gi­de­ri­ci ola­rak, ör­ne­ğin at­let­ler­de gö­rü­lenayak­lar­da­ki en­fek­si­yon­la­ra kar­şı kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kon­sant­re po­tas­yum per­man­ga­natso­lüs­yon­la­rı do­ku­yu tah­riş edi­ci ve ir­ri­tan et­ki gös­te­rir. Öl­dü­rü­cü do­zu 5-10 g’dir. Ten­tür­di­yotgi­bi iyot­lu de­zen­fek­tan mad­de­ler­le ge­çim­siz­dir, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar­da özel­lik­le pi­şik­ler­de kul­la­nıl­maz.

Yan E.: Kon­sant­re çö­zel­ti­le­ri ya­kı­cı,sık kul­la­nıl­dı­ğın­da di­lüe çö­zel­ti­le­ri do­ku­yu tah­riş edi­ci, ir­ri­tanet­ki­li ola­bi­lir ve ko­ro­zif ya­nık­lar olu­şa­bi­lir. Eğer mu­ko­za ile te­masoluş­muş­sa kah­ve­ren­gi le­ke­ler, ödem, he­mo­ra­ji­ler ve per­fo­ras­yo­nava­ran cid­di ya­ra­lan­ma­lar mey­da­na ge­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ap­se ve ya­ra­la­rın te­miz­li­ğin­de ta­ze ha­zır­lan­mış1/1000’lik; gar­ga­ra ve ağız yı­ka­ma­la­rın­da ta­ze ha­zır­lan­mış1/4000’lik; ek­ze­ma ve cilt has­ta­lık­la­rın­da 15-20 da­ki­ka­lık ban­yo te­da­vi­sisu­re­tiy­le 1/4000’lik so­lü­syon kul­la­nı­lır. %5’lik po­tas­yum per­man­ga­natso­lüs­yo­nu da­mar­la­rı bü­ze­rek ka­nı dur­dur­ma­da güç­lü bir et­ki­ye sa­hip­tir.Yal­nız baş­ka bir ça­re ol­ma­dı­ğın­da, mi­nör ol­gu­lar­da ha­ri­cen ka­nıdur­dur­ma­da yar­dım­cı ola­bi­lir, fa­kat ir­ri­tan ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.Mor­fin, af­yon ve strik­nin ze­hir­len­me­le­rin­de 1/5000’lik so­lüs­yon mi­deyı­ka­ma­da kul­la­nı­lır, mi­de­yi bo­şalt­ma­da et­ki­li­dir. At­ro­pin, ko­ka­inve bar­bi­tü­rat ze­hir­len­me­le­rin­de et­ki­si yok­tur. Ti­fo, di­zan­te­ri,ko­le­ra gi­bi ba­ğır­sak en­fek­si­yo­nu sal­gın­la­rı ve ba­ğır­sak pa­ra­zit­le­rin­denko­run­mak için, pi­şir­me­den ye­nen mey­ve ve seb­ze­ler, kay­na­tı­lıp so­ğu­tul­muşsu­da­ki 1/1000’lik po­tas­yum per­man­ga­nat so­lüs­yo­nun­da 15-20 da­ki­kabek­le­til­dik­ten son­ra, kay­na­tı­lıp so­ğu­tul­muş baş­ka bir su­da, ilaç­taneser kal­ma­ya­cak şe­kil­de yı­ka­nır. 1/1000’lik so­lüs­yon el­de et­mek için1 lit­re su­ya 4 tab­let, 1/2000’lik so­lüs­yon için 1 lit­re su­ya 2 tab­let,1/4000’lik so­lüs­yon için 1 lit­re su­ya 1 tab­let, 1/5000’lik so­lüs­yon için1.25 lit­re su­ya 1 tab­let, %5’lik so­lüs­yon için 100 mL su­ya (½ su bar­da­ğı)20 tab­let, cam ve­ya ema­ye kap­ta eri­ti­lir, eri­til­dik­ten son­ra su­yunkuv­vet­li­ce çal­ka­lan­ma­sı ge­re­kir.

Permasol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki