TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Aralık 2019, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Per­max Tab­let     Lilly

Per­go­lid me­si­lat

Ambalaj: 0.05 mgx30 tab­let :: 0.25 mgx100 tab­let :: 1 mgx60tablet.

End.: Le­vo­do­pa/kar­bi­do­pa te­da­vi­siy­le bir­lik­te, Par­kin­sonhas­ta­lı­ğı­nın semp­­­­tom­la­rı­nı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sı için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Per­go­lid ya da er­got tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lıhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Per­go­lid ve le­vo­do­pa/kar­bi­do­pa uy­gu­la­nan has­ta­lar­da,özel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da %10 ora­nın­da or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yongö­rül­müş­tür. Do­zun ted­ri­cen ar­tı­rıl­ma­sıy­la bu et­ki­ye to­le­rans ka­za­nı­lır.Ba­zı has­ta­lar­daat­ri­yal pre­ma­tü­re kont­rak­si­yon ve si­nüs ta­şi­kar­di­si iz­len­miş­tir.L-do­pay­la bir­lik­te kul­la­nı­lan per­go­lid kon­füz­yon, ha­lu­si­nas­yonya da dis­ki­ne­zi­ye ne­den ola­bi­lir ve­ya bu du­rum­la­rı kam­çı­lı­ya­bi­lir.İla­cın bir­den bı­ka­rıl­ma­sı da ha­lu­si­nas­yon ve kon­füz­yo­nun or­ta­yaçık­ma­sı­na yol aça­bi­le­ce­ğin­den, uy­gu­la­ma­ya, doz ka­de­me­li ola­rakazal­tı­la­rak son ve­ril­me­li­dir. Per­go­lid yük­sek doz­lar­da pro­lak­tindü­zey­le­ri­nin bas­kı­lan­ma­sı­na bağ­lı ola­rak üre­me bo­zu­klu­ğu­na ne­denola­bi­lir.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, as­te­ni, ka­za ya­ra­lan­ma­la­rı,bo­yun, sırt, gö­ğüs ya da ka­rın ağ­rı­sı, gri­pal send­rom, ateş, pos­tu­ralhi­po­tan­si­yon, hi­per­tan­si­yon, sen­kop, çar­pın­tı, va­zo­di­la­tas­yon,kalp yet­mez­li­ği, dis­ki­ne­zi, baş dön­me­si, ha­lu­si­nas­yon, kon­füz­yon,ser­sem­lik, uy­ku­suz­luk, dis­to­ni, pa­res­te­zi, dep­res­yon, ank­si­ye­te,tit­re­me, aki­ne­zi, ekst­ra­pi­ra­mi­dal send­rom, yü­rü­yüş bo­zuk­lu­ğu,anor­mal dü­şün­ce ve rü­ya­lar, ko­or­di­nas­yon bo­zuk­lu­ğu, psi­koz, ki­şi­likde­ği­şik­li­ği, si­nir­li­lik, ko­re­ate­toz, am­ne­zi, pa­ra­no­id re­ak­si­yon,ri­nit, ök­sü­rük, disp­ne, pnö­mo­ni, fa­ren­jit, üri­ner sis­tem en­fek­si­yo­nu,sık id­ra­ra çık­ma, id­rar tu­ta­ma­ma, he­ma­tü­ri, dis­me­no­re, ane­mi, sey­rekola­rak lö­ko­pe­ni, len­fa­de­no­pa­ti, lö­ko­si­toz, trom­bo­si­to­pe­ni, pe­ri­fe­ralödem, ki­lo kay­bı, ki­lo ar­tı­şı,, se­ğir­me, mi­yal­ji, art­ral­ji, tTer­le­me,dö­kün­tü, dip­lo­pi görülebilir.

Etkileş.: Nö­ro­lep­tik­ler (fe­no­ti­ya­zin­ler,bu­ti­ro­fe­non­lar, ti­yok­san­tin­ler) gi­bi do­pa­min an­ta­go­nist­le­ri ve­yame­tok­lop­ra­mid per­go­lid­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır, bu ajan­larper­go­li­din et­kin­li­ği­ni azal­tır.

Doz Önerisi: İlk 2 gün 0.05 mg gün­lük doz ile baş­lan­ma­sı öne­ri­lir.Te­da­vi­nin iz­le­yen 12 gü­nü için­de doz her 3 gün­de bir 0.10-0.15 mg/günola­rak gi­de­rek ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Da­ha son­ra her 3 gün­de bir 0.25mg/gün şek­lin­de ar­tı­rı­la­rak op­ti­mal te­ra­pö­tik do­za eri­şi­lir. Per­max tab­let ge­nel­lik­le gün­de 3 kezeşit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır. Doz ayar­la­ma­sı sü­re­sin­ce bir­lik­teuy­gu­la­nan le­vo­do­pa/kar­bi­do­pa do­zu dik­kat­li ola­rak azal­tı­lır. Per­max tab­let için or­ta­la­ma gün­lük te­da­vido­zu 3 mg/gün ola­rak öne­ril­mek­te­dir. Bir­lik­te uy­gu­la­nan le­vo­do­pa/kar­bi­do­pado­zu ise yak­la­şık 650 mg/gün ola­rak ve­ril­mek­te­dir.

Permax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki