TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pip­raks Fla­kon IM/IVEc­za­cı­ba­şı

Pi­pe­ra­si­lin sod­yum

Ambalaj: 2gx1 flakon.

End.:Duyarlı bak­te­ri­ler­denile­ri ge­len bak­te­ri­yel sep­ti­se­mi ve en­do­kar­dit da­hil ağır sis­te­miken­fek­si­yon­lar; komp­li­kas­yon­lu ve komp­li­kas­yon­suz ge­ni­toüri­ner en­fek­si­yon­lar(üret­rit, sis­tit ve pi­ye­lo­nef­rit); akut ve kro­nik so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı(bron­şit, pnö­mo­ni, ana­ero­bik pnö­mo­ni, am­pi­yem ve ak­ci­ğer ab­se­si);ku­lak, bu­run, bo­ğaz ve ağız boş­lu­ğu en­fek­si­yon­la­rı; ka­rın içi en­fek­si­yon­la­rı(saf­ra yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pe­ri­to­nit ve ka­rın içi ab­se­ler); ji­ne­ko­lo­jikve obs­tet­rik en­fek­si­yon­lar (en­do­met­rit, pel­vis ab­se­le­ri ve il­ti­hap­la­rı,sal­pen­jit ve do­ğum son­ra­sı en­fek­si­yon­la­rı); de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rı (ya­nık, cer­ra­hi gi­ri­şim ve trav­ma­la­rı iz­le­yen en­fek­si­yon­larda­hil); ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı; pi­pe­ra­si­li­ne du­yar­lı pa­to­jen­le­rinet­ken ol­du­ğu kuş­ku­su uyan­dı­ran, am­pi­rik an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si ge­rek­ti­rencid­di en­fek­si­yon­lar­da (et­ken mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın tü­rü­nün sap­tan­ma­sın­danya da du­yar­lık­la­rı be­lir­len­me­den ön­ce) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Anam­nez­depe­ni­si­lin ya da se­fa­los­po­rin­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı be­lir­le­nen has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pi­pe­ra­si­lin gi­bi bir pe­ni­si­lin­lete­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce, has­ta­nın da­ha ön­ce­den pe­ni­si­lin­le­re,se­fa­los­po­rin­le­re ve baş­ka al­ler­jen­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıgös­te­rip gös­ter­me­di­ği araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Böb­rek bo­zuk­lu­ğu ya daka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da doz, pi­pe­ra­si­lin se­rum dü­zey­le­riöl­çü­le­rek sap­ta­na­bi­lir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da te­da­vi­nin gü­ven­li­ğisap­ta­na­ma­mış­tır. Pi­pe­ra­si­lin dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da an­ne sü­tüy­leatı­lır. Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­dı­ğın­da dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:Di­ya­re,bu­lan­tı, de­ri dö­kün­tü­sü, trom­bof­le­bit, baş ağ­rı­sı, SGOT ve SGPT ar­tı­şı,lö­ko­pe­ni, eo­zi­no­fi­li, nöt­ro­pe­ni ve trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ami­nog­li­ko­zit­ler­leay­nı so­lüs­yon­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: IV yol­dan ve­ril­me­si ge­rekir. Da­ha az şid­det­li vekomp­li­kas­yon­suz en­fek­si­yon­lar­da, IM ya da IV yol­dan uy­gu­la­na­bi­lir.Ye­tiş­kin­ler­deIV uy­gu­la­ma (en­jek­si­yon ya da per­füz­yon): Az şid­det­li ve komp­li­kas­yon­suzen­fek­si­yon­lar­da (ü­ro­ge­ni­tal ve so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı da­hil)IV yol­dan gün­de 100-150 mg/kg ö­ne­ri­lir. Nor­maldoz her 6 ve­ya 8 sa­at­te bir 2 g ya da her 12 sa­at­te bir 4 g’dir. Top­lamgün­lük doz 6-8 g a­ra­sın­da de­ği­şir. Şid­det­li ve komp­li­kas­yon­lu en­fek­si­yon­lar(sep­ti­se­mi, ü­ro­ge­ni­tal ve so­lu­num yo­lu, ka­rın i­çi, de­ri ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rı da­hil): IV yol­dan gün­de 200-300 mg/kg ö­ne­ri­lir.Nor­mal doz her 6 ya da 8 sa­at­te bir 4 g’dir. Top­lam gün­lük doz 12-16 g a­ra­sın­dade­ği­şir. Ye­tiş­kin­ler­de IM te­da­vi:Az şid­det­li ve komp­li­kas­yon­suz en­fek­si­yon­lar(ü­ro­ge­ni­tal ve so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı): Her 8 ya da 12 sa­at­tebir 2 g IM yol­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Gün­lük do­zaj 4-6 g a­ra­sın­da de­ği­şir.A­kut go­no­re: IM yol­dan tek doz ha­lin­de 2 g. Ye­tiş­kin­ler­de IM yol­danen­jek­si­yon böl­ge­si­ne 2 g’dan çok en­jek­te e­dil­me­me­li­dir. Pip­raks’ın ço­cuk­lar­daIV yol­dan uy­gu­lan­ma­sı ö­ne­ri­lir. Or­ta şid­det­te ve komp­li­kas­yon­suzen­fek­si­yon­lar (ü­ro­ge­ni­tal ve so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı da­hil):IV yol­dan gün­de 100-300 mg/kg ö­ne­ri­lir. Ö­ne­ri­len doz 3 ya da 4 e­şit do­zabö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır. Ye­ni­do­ğanbe­bek­ler (2 haf­ta­ya ka­dar): En­fek­si­yo­nunşid­de­ti­ne gö­re IV yol­dan gün­de 100-300 mg/kg Pip­raks ö­ne­ri­lir.Bu doz bö­lü­ne­rek8-12 sa­at­te bir uy­gu­la­nır.

Pipraks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki