TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pi­ra­zi­nid Tab­let  Ko­çak

Pi­ra­zi­na­mi­d

Ambalaj: 500 mgx50 tablet.

End.:Myco­bac­te­ri­umtu­ber­cu­lo­sis’in ne­den ol­du­ğu bü­tün kli­niktü­ber­kü­lo­z ol­gu­la­rı­nın kı­sa sü­re­li ve de­vam­lı te­da­vi­le­rin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ağır ka­ra­ci­ğerbo­zuk­lu­ğu olan­lar­da ve/ve­ya ön­ce­den pi­ra­zi­na­mi­de kar­şı aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yo­nu gös­te­ren­ler­de kul­la­nıl­maz. Hi­pe­rü­ri­se­mi ve gut has­ta­lı­ğıolan art­rit­li­ler­de, em­zi­ren an­ne­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ü­rat­la­rın re­nal a­tı­lı­mı­nı in­hi­be et­ti­ğin­den,a­semp­to­ma­tik hi­pe­rü­ri­se­mi­ye ne­den o­la­bi­lir. İ­la­cın ka­ra­ci­ğerü­ze­ri­ne tok­sik et­ki­le­ri o­la­bi­le­ce­ğin­den ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğıge­çir­miş ve­ya al­kol ba­ğım­lı­la­rı gi­bi tok­sik he­pa­tit ris­ki yük­seko­lan has­ta­lar ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Di­ya­be­tik has­ta­lar­da di­ya­bette­da­vi­si güç­le­şe­bi­le­ce­ğin­den, i­laç çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek ye­ter­siz­li­ği o­lan has­ta­lar ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Fe­tus ü­ze­ri­neet­ki­le­ri tam o­la­rak bi­lin­me­di­ğin­den, ge­be­lik­te sa­de­ce ger­çek­tenge­rek­ti­ği du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da kul­la­nım gü­ven­li­ğitam o­la­rak sap­tan­ma­mış­tır. Bu ne­den­le te­da­vi­nin e­sa­sı­nı o­luş­tur­ma­dık­çakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­si he­pa­to­tok­si­si­te­dir. Se­rum tran­sa­mi­naz­la­rın­da ge­çi­ciyük­sel­me­ler, sa­rı­lık, he­pa­tit ve a­teş, iş­tah­sız­lık, kı­rık­lık, ka­ra­ci­ğerdu­yar­lı­ğı, he­pa­tosp­le­no­me­ga­li be­lir­ti­le­ri o­lan bir send­ro­mungö­rü­le­bi­le­ce­ği bil­di­ril­miş­tir. Bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, a­teş,por­fi­ri, di­zü­ri, gut, trom­bo­si­to­pe­ni, si­de­rob­las­tik a­ne­mi, art­ral­ji,mi­yal­ji, raş, ür­ti­ker, ka­şın­tı, fo­to­sen­si­ti­vi­te görülebilir.

Etkileş.: PAS ve mor­fa­zi­na­mid dı­şın­da di­ğerbü­tün an­ti­tü­ber­kü­loz ilaç­lar­la kom­bi­ne kul­la­nıl­ma­sı hem et­ki­yiar­tı­rır, hem re­zis­tan­sı ge­cek­ti­rir. Yal­nız mor­fa­zi­na­mid ile çap­razre­zis­ta­nı var­dır. Pro­be­ne­sid i­le bir­lik­te kul­la­nı­mı re­nal a­tı­lı­mı­nıa­zal­tır.

Doz Önerisi:Pi­ra­zi­nid, tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de tek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­ma­lı,da­i­ma baş­ka an­ti tü­ber­kü­loz i­laç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır.Or­ta­la­ma e­riş­kin do­zu 15-30 mg/kg/­gün o­lup, to­tal doz gün­de 3-4 do­zabö­lü­ne­rek ve­ri­le­bi­lir. Ay­rı­ca ba­zı uy­gu­la­ma­lar­da to­tal do­zunbir ke­re­de ve­ril­me­si ö­ne­ril­mek­te­dir. Gün­lük doz 3 g’yi geç­me­me­li­dir.İlaç, ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce ya da 2 sa­at son­ra aç kar­nı­na a­lın­ma­lı­dır.Pi­ra­zi­nidge­nel­lik­letü­ber­kü­loz te­da­vi­si­nin ilk 2 a­yın­da kul­la­nı­lır.

Pirazinid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki