TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pi­ye­lo­septyl Film Tablet Bi­o­far­ma

Nit­ro­fu­ran­to­in

Ambalaj: 100 mgx30 tablet.

Pi­ye­lo­septyl Kap­sül

Nit­ro­fu­ran­to­in

Ambalaj: 50 mgx30 kapsül.

Pi­ye­lo­septyl Süs­pan­si­yon

Nit­ro­fu­ran­to­in

Ambalaj: 25 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

End.:Akut vekro­nik pi­ye­lit, pi­ye­lo­nef­rit, sis­tit, üre­te­rit, üret­rit, pros­ta­tit,bak­te­ri­üri te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Anü­ri,oli­gü­ri, böb­rek yet­mez­li­ği, 1 ay­dan kü­çük be­bek­ler­de, glu­koz-6-fos­fatde­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ği ve nit­ro­fu­ran­to­ine kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Böb­rek fonk­si­yon bo­zu­klu­ğu olan­lar­da ve ka­ra­ci­ğerye­ter­siz­li­ği olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Nit­ro­fu­ran­to­in te­da­vi­si gö­ren­leral­kol kul­lan­ma­ma­lı­dır. Nit­rof­ran­to­in­le te­da­vi­de akut, su­ba­kutve kro­nik pul­mo­ner du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı göz­len­miş­tir. Bu re­ak­si­yon­largö­rü­lür­se ilaç ke­sil­me­li ve uy­gun ön­lem­ler alın­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­la­ca­ğıza­man em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Akut, su­ba­kutve kro­nik pul­mo­ner sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Akutak­ci­ğer re­ak­si­yon­la­rın­da ar­tış, tit­re­me, ök­sü­rük, gö­ğüs ağ­rı­sı,disp­ne, ak­ci­ğer in­filt­ras­yo­nu, plev­ra ek­su­daz­yo­nu ve eo­zi­no­fi­ligö­rü­lür. Gide­rek ar­tan fe­na­lık his­si, efo­ra bağ­lı disp­ne, ök­sü­rükve ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nın bo­zul­ma­sı ge­nel be­lir­ti­ler­dir. İş­tah­sız­lık,bu­lan­tı, kus­ma ve is­hal gö­rü­le­bi­lir. Eri­tem, ka­şın­tı, ür­ti­ker, der­ma­titgi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Na­dir ola­rak nö­ro­pa­ti,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, nis­tag­mus, alo­pe­si, kas ağ­rı­la­rı, hi­po­tan­si­yonbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Nit­ro­fu­ran­to­in,na­li­dik asit ve ok­so­li­nik asit­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Mag­nez­yum tri­si­li­sat nit­ro­fu­ran­to­in­lebir­lik­te ve­ril­di­ğin­de emi­lim ora­nı aza­lır. Pro­be­ne­sid ve sül­fin­pi­ra­zongi­bi üri­ko­zü­rik ilaç­lar nit­ro­fu­ran­to­inin re­nal tü­bü­ler sek­res­yo­nu­nuin­hi­be ede­bi­lir, bu yüz­den nit­ro­fu­ran­to­inin se­rum dü­zey­le­ri yük­se­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Piyeloseptyl Film Tablet: Büyükler ve ergenlik çağındaki ve daha büyük çocuklariçin olağan doz, akut bakteriyel üriner enfeksiyonların tedavi­sin­de 6 saatara ile günde 4 kez 50-100 mg (1/2-1 tablet); duyarlı bakterilerin neden olduğuakut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarının çoğu günde 3 kezde 50 mg(1/2 tablet) verilerek tedavi edilebilir. Tedaviye en az bir hafta ve idrar steril hale geldiktensonra en az 3 gün devam edilmelidir. Büyükler için günlük total doz 600 mg’ıveya 10 mg/kg’yi geçmemelidir. Üriner enfeksiyonların profilaksisi veya kroniküriner enfeksiyonlarda sup­presif tedavisinde büyükler için olağan doz, geceyatarken 50-100 mg’lik tek dozdur (1/2-1 tablet). Tabletler yemek arasında veyayemek saati dışında alınıyorsa bir bardak sütle alınmalıdır.PiyeloseptylKapsül: Bü­yük­ler­degün­de 4 kez 6 sa­at a­ra i­le 50-100 mg uy­gu­la­nır. Komp­li­ke ol­ma­yan ü­ri­ner sis­temen­fek­si­yon­la­rın­da dü­şük do­zaj ö­ne­ri­lir. Ço­cuk­lar­da 5-7 mg/kg/gün he­sa­bıy­ladoz dör­de bö­lü­ne­rek 6 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir. Te­da­vi­ye en az 1 haf­tave­ya id­rar ste­ril ha­le gel­dik­ten son­ra en az 3 gün de­vam e­dil­me­li­dir.U­zun sü­re­li sup­re­sif te­da­vi i­çin bü­yük­ler­de ge­ce ya­tar­ken 50-100mg’lik tek doz; ço­cuk­lar­da 1 mg/kg/gün’lük do­zaj tek ve­ya i­ki doz­da ve­ri­lir.Ye­mek a­ra­sın­da ve­ya süt i­le a­lın­ma­lı­dır. PiyeloseptylSüspansiyon: A­kutü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da bü­yük­ler­de gün­de 4 kez 6 sa­at a­rai­le 50-100 mg (2-4 ka­şık) uy­gu­la­nır. Komp­li­ke ol­ma­yan ü­ri­ner sis­temen­fek­si­yon­la­rın­da dü­şük do­zaj ö­ne­ri­lir. 1 ay­dan bü­yük ço­cuk­lar­da5-7 mg/kg/­gün he­sa­bıy­la doz dör­de bö­lü­ne­rek 6 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir.Te­da­vi­ye en az 1 haf­ta ve­ya id­rar ste­ril ha­le gel­dik­ten son­ra en az3 gün de­vam e­dil­me­li­dir. U­zun sü­re­li sup­re­sif te­da­vi i­çin bü­yük­ler­dege­ce ya­tar­ken 50-100 mg’lik tek doz; ço­cuk­lar­da 1 mg/kg/gün’lük do­zajtek ve­ya i­ki doz­da ve­ri­lir. Ye­mek a­ra­sın­da ve­ya süt i­le a­lın­ma­lı­dır.

Piyeloseptyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki