TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Plasbumin Fla­konBiem

İn­san al­bü­mi­ni

Ambalaj: %20:50 mLx1 fla­kon ve 100 mLx1 fla­kon :: %25: 50 mLx1 fla­kon ve 100 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri:Al­ba Flakon: %20: 100 mLx1 fla­kon (Biem); Al­bu­minaUmana ISI Fla­kon: %20: 50 mLx1 fla­kon, %25: 50 mLx1 fla­kon (Koçsel); Al­bu­min-LFBFla­kon: %20: 50 mLx1 fla­kon, 100 mLx1 fla­kon (ErKim); U­man Al­bu­min Bi­agi­ni Fla­kon: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon(On­ko).

End.:Ana en­di­kas­yonu,uza­tıl­mış za­man dev­­­re­le­rin­de on­ko­tik ba­sın­cın sa­bit­leş­ti­ril­me­siile ha­cim kay­bı­nın dü­zel­til­me­si­dir. Ti­pik en­di­kas­yon­la­rı: Şok, ör­ne­ğinka­na­ma şo­ku, plaz­ma kay­bın­dan ötü­rü do­ğan şok ve şo­kun be­ra­be­rin­dege­tir­di­ği diğ­er du­rum­lar. Aşa­ğı­da­ki ör­nek­ler­de ol­du­ğu gi­bi, ame­­li­yatön­ce­sin­de, ame­li­yat sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da be­li­ren plaz­ma ve/ve­yaal­bü­min ye­ter­siz­li­ği hal­le­ri: Ya­nık­lar, ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği,ka­ra­ci­ğer si­ro­zu, nef­rit, nef­ro­tik send­rom, gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar,Lyell send­ro­mu, ka­rın­da su top­lan­ma­sı, ye­tiş­kin­ler­de so­lu­num yet­mez­li­ğisend­ro­mu, ye­ni­do­ğan­lar­da ker­nik­te­rus, se­reb­ral ödem, tok­si­si­tedu­rum­la­rı (ge­be­lik­te tok­se­mi). Plaz­ma alış­ve­ri­şi ve ha­cim de­ğiş­tir­me,hi­per­vis­kozite send­ro­mu.

Kontr.E.:Ko­agü­las­yonbo­zuk­luk­la­rı, ağır kalp yet­mez­li­ği, pul­mo­ner ödem, oli­gü­ri ve­ya anü­riile nef­ro­tik yet­mez­li­ği, özo­fa­je­yal va­ris­ler, hu­man plaz­ma pro­te­in­le­ri­nekar­şı bi­li­nen bir du­yar­lık ve ye­ter­siz bes­len­me­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Do­la­şım­da aşı­rı yük­len­me­ninbaş­la­ma­sı üze­ri­ne (baş ağ­rı­sı, ne­fes dar­lı­ğı, bo­yun da­ma­rı­nın kon­jes­yo­nu)en­füz­yon he­men ke­sil­me­li­dir. Aler­jik ve ana­fi­laktik re­ak­si­yon­lar,en­füz­yo­nun he­men ke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­rir. Ge­be­lik ve lak­tas­yon­dakul­la­nı­mıy­la il­gi­li bir sı­nır­la­ma yok­tur.

Yan E.:Ha­fif aler­jikre­ak­si­yon­lar (örn. yüz kı­za­rık­lı­ğı, ür­ti­ker, ateş, baş dön­me­si), en­füz­yo­namü­da­ha­le edil­me­si ya da en­füz­yo­nun ke­sil­me­sin­den son­ra ge­nel­dekay­bol­mak­ta­dır.

Doz Önerisi:Plasbumin her zaman damar yoluyla verilmelidir. Eğer sodyumkısıtlaması gerekiyorsa Plasbumin seyretilmeden ya da %5 desktroz gibi sodyum içermeyenkarbonhidrat solüyonları içerisinde seyreltilerek verilmelidir. Hipovolemik Şok: Hipovolemik şok tedavisinde verilecekha­cim ve verilme hızı her hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Yanıklar: Bir yanık yarasının ardından verilenalbümin ile plazma kolloid ozmotik basıncında olu­şan yükselme arasında yakınbir ilişki vardır. Amaç plazma albumin konsantrasyonunu 100 mL’de 2.5±0.5albumin olacak şekilde ve plazma onkotik basıncında 20 mmHg sağlamaktadır. Hipoproteinemi (ödemli veyaödemsiz): Hipopro­teine­miyeyol açan altta ya­tan neden düzeltilmediği sürece intiravenöz Plasbumin veril­mesinin sadece semptomotik yada destekleyici olduğu bilinmelidir. Albu­mi­nin alışılmış günlük dozuyetişkinler için 50 ile 75 g, çocuklar için 25 g’dir. Ağır hipoproteinemisiolup protein kaybetmeye devam eden hastalar daha büyük miktarlara gerekduyabilirler.

Plasbumin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki