TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Po­fol EnjektablEmülsiyon IV      İl­san

Pro­po­fol

Ambalaj:200 mg/20mLx5 am­pul­.

Eşdeğeri:DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampul (AstraZeneca); Propofol Abbott EnjektablEmülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampul (Abbott); Recofol %1EnjektablEmülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampul (Er-Kim).

En­d.:Anes­te­ziin­dük­si­yo­nun­da ve sür­dü­rül­me­sin­de ve­ya me­ka­nik ven­ti­las­yon sı­ra­sın­dasü­rek­li se­das­yon sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pro­po­fo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da ya da ge­nel anes­te­zi­nin ve­ya se­das­yo­nunsa­kın­ca­lı ol­duğu has­ta­lar­da, 3 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, ge­be­lik­te,obs­tet­rik anes­te­zi­de ve 16 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da­ki se­das­yon­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pro­po­fol epi­lep­tik bir has­ta­ya uy­gu­lan­dığın­dakon­vül­zi­yon ris­ki ola­bi­lir. Kalp, so­lu­num, böb­rek ya da ka­ra­ciğer bo­zu­kluğuolan­la­ra ya da hi­po­vo­le­mik ya da fi­zik­sel du­ru­mu iyi ol­ma­yan has­ta­la­rauy­gu­la­nır­ken ted­bir­li olun­ma­lı­dır. Ara­ba ve ma­ki­ne kul­la­nı­mı yeteneğini bo­zar.

Yan E.:Hi­po­tan­si­yonve ge­çi­ci ap­ne; kon­vül­zi­yon ve opis­to­to­nus da da­hil ol­mak üze­re epi­lep­ti­formha­re­ket­ler; uyan­ma dö­ne­min­de bu­lan­tı, kus­ma ve baş ağ­rı­sı; çok sey­rekola­rak bron­ko­s­pazm, eri­tem ve hi­po­tan­si­yo­nu da içe­ren bir ana­fi­lak­tiktab­lo; pos­to­pe­ra­tif ateş­ ve sek­sü­el di­s­in­hi­bis­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Mor­fin, me­pe­ri­dinve fen­ta­nil gi­bi nar­ko­tik­le­r ve opi­oid-se­da­tif kom­bi­nas­yon­la­rı(ben­zo­di­ya­ze­pin­ler, bar­bi­tü­rat­lar, klo­ral hid­rat, dro­pe­ri­dolvs.) ile etki­leşir.

Doz Önerisi: Pro­po­fo­lün do­za­jı ve uy­gu­lan­ma hı­zı, kli­nik­teöne­mi olan fak­tör­ler ve bu ara­da in­dük­si­yon­dan ön­ce ve bir­lik­te kul­la­nı­lanilaç­lar, has­ta­nın ya­şı, ASA fi­zik­sel sı­nı­fı ve has­ta­nın düş­kün­lükde­re­ce­si gi­bi fak­tör­le­re gö­re is­te­nen et­ki el­de edi­le­cek şe­kil­debi­rey­sel­leş­ti­ril­me­li ve tit­re edil­me­li­dir.

Pofol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki