TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Po­li­mi­sin De­ri Mer­he­mi     Ko­çak

Ok­si­tet­ra­sik­li­nHCI 30 mg, po­li­mik­sin B sül­fat 10.000 Ü

Ambalaj: 14.2 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:TerramycinDeri Merhemi: 14.2 g (Pfizer).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın oluş­tur­du­ğu pyo­der­ma, püs­tü­ler der­ma­tit gi­bilo­kal cilt en­fek­si­yon­la­rı­nın ve en­fek­te ol­muş kü­çük ya­ra ve ya­nık­la­rınpro­fi­lak­si ve lo­kal te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Da­ha ön­cebi­le­şi­mde­ki ajan­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş ki­şi­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Yan E.:Ki­şi­selaşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı aler­jik re­ak­si­yon­lar na­dir ola­rak bil­di­ril­mek­te­dir.Bu tür re­ak­si­yon­largö­rü­le­cek olur­sa te­da­vi ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Mer­hem, has­ta yü­zey ile de­vam­lı te­mas ha­lin­de bı­ra­kıl­ma­lı­dır.Cilt özen­le te­miz­len­dik­ten son­ra, ste­ril gaz­lı bez üze­ri­ne ko­nu­lanmer­hem, has­ta yü­ze­ye en az 2-3 kez doğ­ru­dan uy­gu­la­nır. Tam şi­fa sağ­la­nın­ca­yaka­dar de­vam­lı ola­rak ila­cın uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Po­li­mi­sin Göz Mer­he­mi

Ok­si­tet­ra­sik­li­nHCI 5 mg, po­li­mik­sin B sül­fat 10.000 IU/g

Ambalaj: 3.5 g’lik ambalaj.

Eşdeğeri:TerramycinGöz Merhemi: 3.5 g (Pfizer).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­ra bağ­lı ve kon­junk­ti­va ve/ve­ya kor­ne­ayı tu­tanyü­zey­sel göz en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. To­pi­kal uy­gu­la­ma, en­fek­si­yonşid­det­liy­se ve­ya yal­nız lo­kal te­da­vi­ye ce­vap ver­mez­se sis­te­mik uy­gu­la­may­lades­tek­len­me­li­dir.

Kontr.E.:İçe­ri­ğin­de­kimad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ha­ri­cen kul­la­nı­lır ve yal­nızgö­ze uy­gu­la­nır. Tet­ra­sik­lin­le­rin diş ge­li­şi­mi sü­reç­le­rin­de (ge­be­li­ğinikin­ci ya­rı­sı, be­bek­lik ve 8 ya­şı­na dek olan ço­cuk­luk dö­nem­le­rin­de)sis­te­mik ola­rak uy­gu­lan­ma­sı diş­le­rin ka­lı­cı ola­rak renk­len­me­si­neve is­ke­let ge­li­şi­min­de ge­ri­le­me­ye ne­den ola­bil­mek­te­dir. To­pi­kaltet­ra­sik­lin­ler, ge­be­lik sı­ra­sın­da en azın­dan, tet­ra­sik­lin kul­la­nıl­ma­sıy­lael­de edi­le­cek ola­sı ya­rar­lar po­tan­si­yel risk­le­ri gö­ze al­ma­yı hak­lıkı­la­cak dü­zey­de ise kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sis­te­mik uy­gu­la­ma son­ra­sın­dasü­te geç­tik­le­ri bi­lin­mek­te­dir. An­ne sü­tüy­le bes­le­nen be­bek­ler­de­kicid­di yan et­ki po­tan­si­ye­li ne­de­niy­le bu ila­cın uy­gu­lan­ma­sı­nın an­nesağ­lı­ğı yö­nün­den öne­mi göz önü­ne alı­na­rak te­da­vi­nin ke­sil­me­si ve­yasüt ve­ril­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı ara­sın­da ter­cih ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Kon­taktder­ma­tit da­hil ol­mak üze­re, ki­şi­sel aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı aler­jikre­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. Of­tal­mik tet­ra­sik­lin müs­tah­zar­la­rıy­lalak­ri­mas­yon­da art­ma, ge­çi­ci bir bat­ma ve­ya yan­ma ve ya­ban­cı ci­simhis­si sık­ça or­ta­ya çı­ka­bil­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Yal­nız lo­kal o­la­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. Gün­de 2-4kez has­ta­lık­lı gö­zün alt göz ka­pa­ğı­nın ser­best u­cu­na, göz ka­pa­ğı bo­yun­casü­rü­le­rek uy­gu­la­nır. Te­da­vi­ye tam şi­fa sağ­la­nın­ca­ya ka­dar de­vame­di­lir. Tra­hom te­da­vi­sin­de Po­li­mi­sin, gün­de 2-4 kez 4-6 haf­ta sü­rey­le her i­ki gö­ze deuy­gu­lan­ma­lı­dır.

Polimisin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki