TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Poly­trim Göz Dam­la­sıGSK

Po­li­mik­sin B sül­fat10.000 IU, tri­met­op­rim 1 mg/ml

Ambalaj: 5 mL’lik, plas­tik şişe.

Eşdeğeri: Of­tal­mot­rimGöz Dam­la­sı: 5 mL (Al­con).

Poly­trim Göz Mer­he­mi

Po­li­mik­sin B sül­fat10000 IU, tri­met­op­rim 5 mg/g

Ambalaj: 4g’lik tüp­.

End.:Du­yar­lımikroorganizmaların ne­den ol­du­ğu göz ve ad­neks­le­ri­nin, kon­junk­ti­vit,ke­ra­tit, kor­nea ül­ser­le­ri, kon­junk­ti­vit­le bağ­lan­tı­lı ül­se­ra­tifble­fa­rit ve kro­nik dak­ri­yo­sis­tit da­hil bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Göz­den ya­ban­cı ci­sim çı­ka­rıl­ma­sı da­hilçe­şit­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra olu­şa­bi­le­cek okü­ler en­fek­si­yon­lar­danko­run­ma­da hem pre­ope­ra­tif hem pos­to­pe­ra­tif ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir.

Kontr.E.: Bi­le­şen­ler­den her­han­gi bi­ri­neve an­ti­bi­yo­tik­le­rin po­li­pep­tid gru­bu gi­bi çap­raz du­yar­lık oluş­tu­ranmad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu kom­bi­nas­yo­na kar­şı aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı­nın na­dir gö­rül­me­si bek­le­nir, an­cak te­da­vi sı­ra­sın­dabir aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nun­dan şüp­he­le­nil­me­si ha­lin­de uy­gu­la­madur­du­rul­ma­lı­dır. Bu kom­bi­nas­yo­nun ak­tif bi­le­şik­le­ri ge­be­lik­teher­han­gi bir ters et­ki be­lir­ti­si ol­ma­dan yıl­lar­dır kul­la­nıl­mış­tır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği hak­kın­da bil­gi yok­tur.

Yan E.:Ki­şi­seldu­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rak na­di­ren ge­çi­ci ha­fif yan­ma ve­ya bat­ma his­sive da­ha az ola­rak göz­de kı­za­rık­lık gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Polyt­rim Göz Dam­la­sı: Göz ya­şı i­le i­zo­to­nik­tir, göz­de i­yi to­le­re e­di­lirve be­bek­ler da­hil bü­tün yaş grup­la­rın­da uy­gu­lan­ma­ya uy­gun­dur. Ö­ne­ri­lendoz, et­ki­len­miş gö­ze gün­de 4 kez bir dam­la­dır an­cak du­ru­mun cid­di­ye­ti­negö­re da­ha sık uy­gu­la­ma ge­rek­li o­la­bi­lir. Gö­zün i­yi­leş­me­sin­denson­ra en az 2 gün te­da­vi­ye de­vam e­dil­me­li­dir. Polyt­rimGöz Mer­he­mi: Göz­dei­yi to­le­re e­di­lir ve be­bek­ler da­hil her yaş­ta­ki has­ta­la­ra uy­gu­la­na­bi­lir.Uy­gu­la­ma­dan ön­ce, ça­pak, il­ti­hap, ka­buk vb. bi­rik­miş ka­lın­tı­largöz­den te­miz­len­me­li­dir. Mer­hem in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de ya et­ki­le­nenböl­ge­ye ya da kon­junk­ti­va­nın göz kü­re­si i­le göz ka­pa­ğı a­ra­sın­daka­lan a­la­na, en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne bağ­lı o­la­rak gün­de 2-4 kez sü­rül­me­li­dir.Uy­gu­la­ma­ya, gö­zün i­yi­leş­me­sin­den son­ra en az 48 sa­at da­ha de­vam e­dil­me­li­dir.

Polytrim adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki