TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pra­vac­hol Tab­letBMS

Pra­vas­ta­tin sod­yum

Ambalaj: 10 mgx20 tab­let :: 20 mgx20 tablet :: 40 mgx30 tablet.

End.:Koronerkalp has­ta­lığından korunma, koroner arter hastalığı, se­rebro­vas­küler has­talık,aterosklerotik hastalık progresyonu ve klinik kardiyovasküler olaylar ve hi­per­ko­les­te­ro­le­mi(Frederickson Type IIa, IIb, III ve IV) tedavilerinde endikedir.

Kontr.E.:Pravastatinekarşı aşırı duyarlığı olan­­larda ve aktif karaciğer hastalığı veya karaciğerfonksiyon testlerinde açıklanamayan kalıcı yükselmeler halin­de, gebelikte veemziren annelerde kullanılması kontrendikedir. Pravastatin sodyum çocuk doğurmayaşındaki kadınlarda yalnızca gebe kalma olasılıkları çok düşükse ve potansiyelzararları kendilerine bildirildiyse uygulanmalıdır. Eğer hasta bu sınıftan ilaçalmaktayken gebe kalırsa, tedavi kesilmeli ve hastaya fetusa gelebilecekpotansiyel zararlar hakkında bilgi verilmelidir.

Uyar.: Pra­vas­ta­tin sod­yum te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­cehi­per­ko­les­te­ro­le­mi­nin se­kon­der ne­den­le­ri (ör­ne­ğin şiş­man­lık,kont­rol edil­me­miş di­abe­tes mel­li­tus, hi­po­ti­ro­idizm, nef­ro­tik send­rom,disp­ro­te­ine­mi, obst­rük­tif ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı, baş­ka ilaç te­da­vi­le­ri,al­ko­lizm) or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lıdır. Da­ha ön­ce ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğıge­çir­miş ve­ya al­kol ba­ğım­lı­sı olan has­ta­lar­da pra­vas­ta­tin dik­kat­live­ril­me­li­dir. Pra­vas­ta­tin ile te­da­vi edi­len has­ta­lar­da na­dir ola­rakkomp­li­ke ol­ma­yan mi­yal­ji bil­di­ril­miş­tir. Kreatinin fosfokinaz de­ğer­­lerindenormal üst sınırın 10 katından daha fazla artış­larla birlikte ortaya çıkan kasağrısı veya kas zayıflığı ola­rak tanımlanan miyopati rapor edilmiştir. Renalfonksi­yon bozukluğu ile sekonder olarak myoglobinü­riye giden rabdomiyoliz,pravastatin ile çok ender olarak bildirilmiştir. Pra­vas­ta­tin has­ta­nın ge­be kal­maola­sı­lı­ğı çok dü­şük­se ve­ril­me­li­dir. Eğer pra­vas­ta­tin te­da­vi­si gö­renbir ka­dın ge­be ka­lır­sa ilaç ke­sil­me­lidir. Pra­vas­ta­tin te­da­vi­si gö­renan­ne­le­rin em­zir­me­me­si ge­re­kir. 18 ya­şın al­tın­da­ki has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Pravastatin sodyum genellikle iyi tolere edilmektedir.Klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilgili yan etkiler genellikle hafif vegeçicidir. Kardiyak göğüs ağrısı, döküntü, bulantı, kusma diyare, konstipasyon,abdominal ağrı, mide gazı, mide ekşimesi, miyalji, nezle, grip, rinit, öksürük,baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göğüs ağrısı, lokalize ağrı, ürineranormallikler görülebilir.

Etkileş.: Pravastatin kolestiraminden bir saat önce ya da dört saatsonra veya kolestipolden ve standart bir yemekten bir saat önce uygulanma­lıdır.Pravastatin ve gemfibrozilin kombine tedavisi genellikle öne­ril­mez.

Doz Önerisi:Pra­vac­hol tedavisine başlamadan önce hastalara standart bir lipitdüşürücü diyet uygulamaya başlanmalı ve bu diyete tedavi süresince devamedilmelidir. Önerilen başlangıç dozu günde bir kez uygulanan 10, 20 veya 40mg'dir. Yemeklerden bağımsız olarak ve günün herhangi bir saatinde alınabilir.

Pravachol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki