TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pregnyl Am­pulOr­ga­non

İn­san ko­ri­onik go­na­dot­ro­fi­ni(HCG)

Ambalaj: 500 IUx3 li­yo­fi­li­ze am­pul ve 3 çö­zü­cü ampul :: 1500IUx3 li­yo­fi­li­ze am­pul ve 3 çö­zü­cü ampul :: 5000IUx1 li­yo­fi­li­ze am­pul+1 çö­zü­cü ampul ve 3 li­yo­fi­li­ze am­pul+3 çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri:ChoragonAm­pul: 1500 IUx3 toz am­pul, 5000IUx3 toz am­pul (ErKim); Pro­fa­si-HP Am­pul:5000 IUx1 li­yo­fi­li­ze am­pul (Se­ro­no).

End.:HCG, lu­te­yin­leş­ti­ri­cihor­mona ben­zer bir bi­yo­lo­jik et­kiy­le er­kek­te tes­tos­te­ron ya­pı­mı­nı,ka­dın­da est­ro­jen­ler ve özel­lik­le ovü­las­yon­dan son­ra pro­ges­te­ronsal­gı­sı­nı uya­rır. Er­kek­te:Hi­po­go­na­dot­ro­fik hi­po­go­na­dizm, sper­­ma­to­je­nezsağ­lan­ma­sı, ye­ter­siz hi­po­fiz go­na­dot­ro­fik fonk­si­yo­nu­na bağ­lı pu­ber­tege­cik­me­si, bir ana­to­mik en­ge­le bağ­lı ol­ma­yan krip­tor­şizm; Ka­dın­da: İn­fer­ti­li­te­defo­li­kül bo­zuk­lu­ğu ya da ano­vü­las­yo­na bağ­lı ovü­las­yon in­dük­si­yo­nuve kont­rol­lü hi­pers­ti­mü­las­yon iş­lem­le­rin­de fo­li­kül­le­ri ponk­si­yo­naha­zır­la­ma.­

Kontr.E.:Pros­tatkar­si­no­mu ya da er­kek­te­ki me­me kan­se­ri gi­bi and­ro­je­ne ba­ğım­lı tü­mörvar­lı­ğı ya da şüp­he­si du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Er­kek­te:La­tent ya da be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği, böb­rekdis­fonk­si­yo­nu, hi­per­tan­si­yon, epi­lep­si, mig­ren ol­gu­la­rı iz­len­me­li­dir,and­ro­jen ya­pı­mı­nın art­ma­sı­na bağ­lı ola­rak na­di­ren has­ta­lı­ğınağır­laş­ma­sı ya da tek­rar­la­ma­sı ola­sı­lı­ğı kuv­vet­le­ne­bi­lir. Ka­dın­da: Go­na­dot­ro­finmüs­tah­zar­la­rıy­la ovü­las­yon uya­rıl­ma­sı son­ra­sı ger­çek­le­şen ge­be­lik­ler­dedü­şük ve ço­ğul ge­be­lik ris­ki art­ar.

Yan E.:Sey­rek ola­rakde­ri dö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tir. He­ye­can, sı­kın­tı, dep­res­yon,ödem, pre­ma­tür pu­ber­te, ji­ne­ko­mas­ti, baş ağ­rı­sı, en­der ola­rak en­jek­si­yonye­rin­de ağ­rı­lı re­ak­si­yon­lar gö­rül­müş­tür.

Doz Önerisi:Er­kek­te: Hi­po­go­na­dot­ro­fik hi­po­go­na­dizm haf­ta­da 2-3 kez1000-2000 IU, asıl şi­ka­yet ste­ri­li­te ise en az 3 ay sü­rey­le her­gün yada haf­ta­da 2-3 kez me­not­ro­pin­le bir­lik­te (75 IU hFSH+75 IU hLH), ye­ter­sizhi­po­fiz go­na­dot­ro­fik fonk­si­yo­nu­na bağ­lı pu­ber­te ge­cik­me­sin­deen az 6 ay bo­yun­ca haf­ta­da 2 kez 500-1500 IU, ana­to­mik bir en­ge­le bağ­lıol­ma­yan krip­tor­şizm­de 6 yaş al­tın­da­ki­ler­e 6 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da2 kez 500-1000 IU ve 6 ya­şın üs­tün­de­ki­ler­e 6 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 2kez 1500 IU ge­re­kir­se bu te­da­vi tek­rar­la­na­bi­lir. Ka­dın­da: Bil­di­ri­len en­di­kas­yon­da ge­nel­lik­lebir me­not­ro­pin müs­tah­za­rı ar­dın­dan 5000-10 000 UI’lik bir en­jek­si­yon.Kor­pus lu­te­um yet­mez­li­ği­ni ön­le­mek için ar­dın­dan 9 gün içe­ri­sin­detop­lam 5000 IU’yi geç­me­ye­cek tek­rar­la­yan 3 en­jek­si­yon ya­pı­la­bi­lir.Uy­gu­la­ma­lar IM ola­rak ya­pı­lır.

Pregnyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki