TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Kasım 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Premelle 2.5 mg Dra­jeWyeth

Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ron ase­tat 2.5 mg

Ambalaj: 28dra­je­.

Premelle 5 mg Dra­je

Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ron ase­tat 5 mg

Ambalaj: 28dra­je.

Premelle Cycle Dra­je

Ko­yuviş­ne dra­je: Kon­ju­ge est­ro­jen­ler 0.625 mg, Ma­vi dra­je: Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ron ase­tat 5 mg

Ambalaj: 14ko­yu viş­ne dra­je (Pre­ma­rin 0.625 mg) ve 14 ma­vi dra­je (Pre­mel­le 5 mg).

Premelle Cycle 10 mg Dra­je

Ko­yuviş­ne dra­je:    Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg. Yeşil dra­je:Kon­ju­ge est­ro­jen­ler 0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ronase­tat 10 mg

Ambalaj: 14ko­yu viş­ne dra­je (Pre­ma­rin 0.625 mg) ve 14 yeşil dra­je (Pre­mel­le 10 mg).

Premelle Lite 0.3 Draje

Konjuge estrojenler0.3 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg

Ambalaj: 28draje.

Premelle Lite 0.45 Draje

Konjuge estrojenler0.45 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg

Ambalaj: 28draje.

End.:Ute­ru­sutam olan ka­dın­lar­da est­ro­jen ek­sik­li­ği­ne bağ­lı or­ta şid­det­te veşid­det­li va­zo­mo­tor semp­tom­la­rın, at­ro­fik va­ji­nit ve at­ro­fik üret­ritsemp­tom­la­rı­nın ön­len­me­sin­de ve me­no­poz son­ra­sı ke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­li­nen ve­ya kuş­ku­la­nı­lan me­mekan­se­ri, est­ro­je­ne bağ­lı ne­op­la­zi ve­ya ge­be­lik, teş­his edil­me­mişanor­mal ge­ni­tal ka­na­ma, ak­tif trom­bo­fi­le­bit ve­ya trom­bo­em­bo­likbo­zuk­luk­lar, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu ve­ya has­­ta­lı­ğı ve bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ba­zı ça­lış­ma­la­rın so­nuç­la­rı,uzun sü­re ve yük­sek doz­lar­da hor­mon rep­las­man te­da­vi­si (HRT) uy­gu­la­nanka­dın­lar­da, me­me kan­se­ri gö­rül­me sık­lı­ğın­da ar­tış ol­du­ğu­nu dü­şün­dür­mek­te­dir.Me­no­poz son­ra­sı est­ro­jen alan ka­dın­lar­da saf­ra ke­se­si has­ta­lı­ğıris­kin­de ar­tış bil­di­ril­miş­tir. Est­ro­jen/progestajen kom­bi­nas­yo­nu­nunsü­rek­li te­da­vi­si ile kan ba­sın­cın­da ar­tış gö­rü­le­bil­di­ğin­den, kanba­sın­cı­nın dü­zen­li ola­rak kont­ro­lü öne­ril­mek­te­dir. Kıs­mi ve­ya tamgör­me kay­bı, ani prop­toz, dip­lo­pi ve­ya mig­ren gö­rül­me­si ha­lin­de te­da­vi­yeson ve­ril­me­li­dir. Est­ro­jen/pro­ges­ta­jen kom­bi­nas­yo­nu te­da­vi­sibel­li oran­da sı­vı re­tan­si­yo­nu­na yol aça­bi­le­ce­ğin­den, bun­dan et­ki­le­ne­bi­le­cekas­tım, epi­lep­si, mig­ren, kalp ve böb­rek yet­mez­li­ği du­rum­la­rın­da dik­kat­likul­la­nıl­ma­lı­dır. Est­ro­jen/pro­ges­ta­jen kom­bi­nas­yo­nu glu­koz to­le­ran­sı­nıde­ğiş­ti­re­bil­di­ğin­den di­ya­be­tik has­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Lak­tas­yon­da ilaç kul­la­nı­mı an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da ya­pıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü alan be­bek­ler­de­ki et­ki­si he­nüz sap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.: Va­ji­nal ka­na­ma, me­me­ler­de bü­yü­me,ağ­rı ve du­yar­lık, bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı, şiş­kin­lik, ko­le­li­ti­yaz/ko­les­ta­tiksa­rı­lık, alo­pe­si, dö­kün­tü, hir­su­tizm, pru­ri­tus, gör­me bo­zuk­luk­la­rı,baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik, vü­cut ağır­lı­ğın­da de­ğiş­me, ödem, por­fi­ri­deşid­det­len­me, pank­re­atit, PMS ben­ze­ri ge­ni­to­üri­ner ra­hat­sız­lık­larbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Oral kont­ra­sep­tif­ler­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ri­fam­pin,est­ro­jen ak­ti­vi­te­si­ni azal­ta­bi­lir.Bu et­ki­leş­me­nin kon­ju­ge est­ro­jen­ler için ge­çer­li olup ol­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.Fe­ni­to­in de ay­nı et­ki­leş­me ne­de­niy­le est­ro­jen dü­ze­yi­ni dü­şü­re­bi­lir.

Doz Önerisi: Premelle Draje: Ha­len menst­rü­as­yon gör­mek­te olan ka­dın­lar­da te­da­vi­yeka­na­ma­nın bi­rin­ci gü­nün­de baş­lan­ma­sı öne­ril­se de, me­no­poz dö­ne­min­de­kibir­çok ka­dın­da, te­da­vi­ye uy­gun her­han­gi bir za­man­da baş­la­na­bi­lir.Te­da­vi­ye Pre­mel­le 2.5 mg ve­ya Pre­mel­le 5 mg ile baş­la­na­bi­lir. Ka­na­ma­sız sik­lu­sun ger­çek­leş­ti­ril­me­siis­te­nen ka­dın­lar­da te­da­vi­ye Pre­mel­le 5 mg ile baş­lan­ma­sı uy­gun­dur. Bu şe­kil­de uy­gu­la­nanbir te­da­vi­de ame­no­re gö­rül­dük­ten son­ra ve­ya te­da­vi­den son­ra­ki 12ay için­de Pre­mel­le 2.5 mg’ye ge­çil­me­si uy­gun­dur. Do­zun dü­şü­rül­me­si ile ka­na­maor­ta­ya çı­kar­sa tek­rar Pre­mel­le 5 mg’ye dö­nüş ya­pı­la­bi­lir. PremelleCycle Draje: Ha­lenmenst­rü­as­yon gör­mek­te olan ka­dın­lar­da te­da­vi­ye ka­na­ma­nın bi­rin­cigü­nün­de baş­lan­ma­sı öne­ril­se de, me­no­poz dö­ne­min­de­ki bir­çok ka­dın­da,te­da­vi­ye uy­gun her­han­gi bir za­man­da baş­la­na­bi­lir. 28 gün­lük sik­lu­sunilk 14 gü­nü bo­yun­ca gün­de 1 adet ko­yu viş­ne renk­li Pre­ma­rin Dra­je, bu­nu iz­le­yen 14 gün bo­yun­caise gün­de 1 adet ma­vi renk­li Pre­mel­le 5 mg Dra­je veya 1 adet yeşil renkli Premelle 10 mg Draje alın­ma­lı­dır. Pa­ket­ler ara­sın­daara ve­ril­me­me­li­dir. Premelle Lite Draje: Paketler arasında ara verilmeksizinhergün birer adet Premelle draje alınmalıdır. Orta şiddette ve şiddetli vazo­mo­­torsemptomların, estrojen eksikliğine bağlı atrofik vajinit ve atrofik üretrittedavisinde uygulamaya Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile baş­lanmalıdır. Menopoz sonrasıosteoporozun önlenmesinde, vazomotor semptomları olan kadınlarda tedaviye Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile baş­lanmalıdır. Vazomotorsemptomu az olan veya hiç ol­ma­yan kadınlarda tedaviye Premelle Lite 0.3/1.5 mg ile baş­lanmalıdır. Osteoporozun ön­len­mesinde uzunsüreli kullanım gereklidir.

 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki