TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
-->
:: Vademecum

Premelle 2.5 mg Dra­jeWyeth

Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ron ase­tat 2.5 mg

Ambalaj: 28dra­je­.

Premelle 5 mg Dra­je

Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ron ase­tat 5 mg

Ambalaj: 28dra­je.

Premelle Cycle Dra­je

Ko­yuviş­ne dra­je: Kon­ju­ge est­ro­jen­ler 0.625 mg, Ma­vi dra­je: Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ron ase­tat 5 mg

Ambalaj: 14ko­yu viş­ne dra­je (Pre­ma­rin 0.625 mg) ve 14 ma­vi dra­je (Pre­mel­le 5 mg).

Premelle Cycle 10 mg Dra­je

Ko­yuviş­ne dra­je:    Kon­ju­ge est­ro­jen­ler0.625 mg. Yeşil dra­je:Kon­ju­ge est­ro­jen­ler 0.625 mg, med­rok­sip­ro­ges­te­ronase­tat 10 mg

Ambalaj: 14ko­yu viş­ne dra­je (Pre­ma­rin 0.625 mg) ve 14 yeşil dra­je (Pre­mel­le 10 mg).

Premelle Lite 0.3 Draje

Konjuge estrojenler0.3 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg

Ambalaj: 28draje.

Premelle Lite 0.45 Draje

Konjuge estrojenler0.45 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg

Ambalaj: 28draje.

End.:Ute­ru­sutam olan ka­dın­lar­da est­ro­jen ek­sik­li­ği­ne bağ­lı or­ta şid­det­te veşid­det­li va­zo­mo­tor semp­tom­la­rın, at­ro­fik va­ji­nit ve at­ro­fik üret­ritsemp­tom­la­rı­nın ön­len­me­sin­de ve me­no­poz son­ra­sı ke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­li­nen ve­ya kuş­ku­la­nı­lan me­mekan­se­ri, est­ro­je­ne bağ­lı ne­op­la­zi ve­ya ge­be­lik, teş­his edil­me­mişanor­mal ge­ni­tal ka­na­ma, ak­tif trom­bo­fi­le­bit ve­ya trom­bo­em­bo­likbo­zuk­luk­lar, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu ve­ya has­­ta­lı­ğı ve bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ba­zı ça­lış­ma­la­rın so­nuç­la­rı,uzun sü­re ve yük­sek doz­lar­da hor­mon rep­las­man te­da­vi­si (HRT) uy­gu­la­nanka­dın­lar­da, me­me kan­se­ri gö­rül­me sık­lı­ğın­da ar­tış ol­du­ğu­nu dü­şün­dür­mek­te­dir.Me­no­poz son­ra­sı est­ro­jen alan ka­dın­lar­da saf­ra ke­se­si has­ta­lı­ğıris­kin­de ar­tış bil­di­ril­miş­tir. Est­ro­jen/progestajen kom­bi­nas­yo­nu­nunsü­rek­li te­da­vi­si ile kan ba­sın­cın­da ar­tış gö­rü­le­bil­di­ğin­den, kanba­sın­cı­nın dü­zen­li ola­rak kont­ro­lü öne­ril­mek­te­dir. Kıs­mi ve­ya tamgör­me kay­bı, ani prop­toz, dip­lo­pi ve­ya mig­ren gö­rül­me­si ha­lin­de te­da­vi­yeson ve­ril­me­li­dir. Est­ro­jen/pro­ges­ta­jen kom­bi­nas­yo­nu te­da­vi­sibel­li oran­da sı­vı re­tan­si­yo­nu­na yol aça­bi­le­ce­ğin­den, bun­dan et­ki­le­ne­bi­le­cekas­tım, epi­lep­si, mig­ren, kalp ve böb­rek yet­mez­li­ği du­rum­la­rın­da dik­kat­likul­la­nıl­ma­lı­dır. Est­ro­jen/pro­ges­ta­jen kom­bi­nas­yo­nu glu­koz to­le­ran­sı­nıde­ğiş­ti­re­bil­di­ğin­den di­ya­be­tik has­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Lak­tas­yon­da ilaç kul­la­nı­mı an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da ya­pıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü alan be­bek­ler­de­ki et­ki­si he­nüz sap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.: Va­ji­nal ka­na­ma, me­me­ler­de bü­yü­me,ağ­rı ve du­yar­lık, bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı, şiş­kin­lik, ko­le­li­ti­yaz/ko­les­ta­tiksa­rı­lık, alo­pe­si, dö­kün­tü, hir­su­tizm, pru­ri­tus, gör­me bo­zuk­luk­la­rı,baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik, vü­cut ağır­lı­ğın­da de­ğiş­me, ödem, por­fi­ri­deşid­det­len­me, pank­re­atit, PMS ben­ze­ri ge­ni­to­üri­ner ra­hat­sız­lık­larbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Oral kont­ra­sep­tif­ler­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ri­fam­pin,est­ro­jen ak­ti­vi­te­si­ni azal­ta­bi­lir.Bu et­ki­leş­me­nin kon­ju­ge est­ro­jen­ler için ge­çer­li olup ol­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.Fe­ni­to­in de ay­nı et­ki­leş­me ne­de­niy­le est­ro­jen dü­ze­yi­ni dü­şü­re­bi­lir.

Doz Önerisi: Premelle Draje: Ha­len menst­rü­as­yon gör­mek­te olan ka­dın­lar­da te­da­vi­yeka­na­ma­nın bi­rin­ci gü­nün­de baş­lan­ma­sı öne­ril­se de, me­no­poz dö­ne­min­de­kibir­çok ka­dın­da, te­da­vi­ye uy­gun her­han­gi bir za­man­da baş­la­na­bi­lir.Te­da­vi­ye Pre­mel­le 2.5 mg ve­ya Pre­mel­le 5 mg ile baş­la­na­bi­lir. Ka­na­ma­sız sik­lu­sun ger­çek­leş­ti­ril­me­siis­te­nen ka­dın­lar­da te­da­vi­ye Pre­mel­le 5 mg ile baş­lan­ma­sı uy­gun­dur. Bu şe­kil­de uy­gu­la­nanbir te­da­vi­de ame­no­re gö­rül­dük­ten son­ra ve­ya te­da­vi­den son­ra­ki 12ay için­de Pre­mel­le 2.5 mg’ye ge­çil­me­si uy­gun­dur. Do­zun dü­şü­rül­me­si ile ka­na­maor­ta­ya çı­kar­sa tek­rar Pre­mel­le 5 mg’ye dö­nüş ya­pı­la­bi­lir. PremelleCycle Draje: Ha­lenmenst­rü­as­yon gör­mek­te olan ka­dın­lar­da te­da­vi­ye ka­na­ma­nın bi­rin­cigü­nün­de baş­lan­ma­sı öne­ril­se de, me­no­poz dö­ne­min­de­ki bir­çok ka­dın­da,te­da­vi­ye uy­gun her­han­gi bir za­man­da baş­la­na­bi­lir. 28 gün­lük sik­lu­sunilk 14 gü­nü bo­yun­ca gün­de 1 adet ko­yu viş­ne renk­li Pre­ma­rin Dra­je, bu­nu iz­le­yen 14 gün bo­yun­caise gün­de 1 adet ma­vi renk­li Pre­mel­le 5 mg Dra­je veya 1 adet yeşil renkli Premelle 10 mg Draje alın­ma­lı­dır. Pa­ket­ler ara­sın­daara ve­ril­me­me­li­dir. Premelle Lite Draje: Paketler arasında ara verilmeksizinhergün birer adet Premelle draje alınmalıdır. Orta şiddette ve şiddetli vazo­mo­­torsemptomların, estrojen eksikliğine bağlı atrofik vajinit ve atrofik üretrittedavisinde uygulamaya Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile baş­lanmalıdır. Menopoz sonrasıosteoporozun önlenmesinde, vazomotor semptomları olan kadınlarda tedaviye Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile baş­lanmalıdır. Vazomotorsemptomu az olan veya hiç ol­ma­yan kadınlarda tedaviye Premelle Lite 0.3/1.5 mg ile baş­lanmalıdır. Osteoporozun ön­len­mesinde uzunsüreli kullanım gereklidir.Bu Alana Reklam verin!

Bu alana reklam verin, karlı çıkın,Hemde aylık sadece 75 YTL ye
www.turkmedikal.net/reklam/
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki