TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Prent Tab­let   Ba­yer

Ase­bu­to­lol HCI

Ambalaj: 200 mgx30 tab­let.

End.:Kan ba­sın­cıyük­sek­li­ği, an­ji­na pek­to­ri­sin er­ken te­da­vi­si ve kro­nik ko­ro­neryet­mez­li­ğin uzun sü­re­li te­da­vi­si, hi­per­ki­ne­tik kalp send­ro­mu, çe­şit­line­den­ler­le mey­da­na ge­len uya­rı bo­zuk­luk­la­rın­da, özel­lik­le vent­ri­kü­lerve sup­ra­vent­ri­kü­ler ekst­ra­sis­tol­ler, at­ri­um fib­ri­las­yo­nu ve flet­te­rive ay­rı­ca stres so­nu­cu sem­pa­tik du­yar­lı­ğın ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kar­di­yo­je­nikşok, II. ve III. de­re­ce­de­ki AV blok­la­rı ve de­kom­pan­se kalp yet­mez­li­ğin­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: 1. de­re­ce AV blok, kan ba­sın­cı­nın 100/60 mmHg ol­du­ğuve da­ha dü­şük bu­lun­du­ğu ol­gu­lar, bra­di­kar­di­ler, ka­te­ko­la­mi­ni et­ki­le­yenba­zı mad­de­ler­le (örn. re­zer­pin) ay­nı za­man­da ve­ril­me­si, me­ta­bo­likasi­doz­lu has­ta­lar ve kalp yet­mez­li­ğin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Nar­koz sı­ra­sın­da b-re­sep­tör blo­ker­ler­lenar­ko­tik­le­rin kar­di­yak et­ki­le­ri (ne­ga­tif inot­ro­pi) özel­lik­le gözönün­de tu­tul­ma­lı­dır. b-blo­ker­lerame­li­yat­lar­dan ön­ce bi­le müm­kün ol­du­ğun­ca ke­sil­me­me­li­dir. Yor­gun­lukhal­le­rin­de ve özel­lik­le ilaç­la bir­lik­te al­kol alın­dı­ğın­da has­ta­la­rınre­ak­si­yon ye­te­ne­ği aza­la­ca­ğın­dan ta­şıt kul­la­nan has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır.Ge­be­li­ğin ilk 3 ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Ara sı­rakan ba­sın­cı­nın düş­me­si, bra­di­kar­di, gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar,dep­res­yon hal­le­ri, yor­gun­luk ve bron­kos­pazm göz­len­miş­tir.

Etkileş.:İn­sü­linve di­ğer an­ti­di­ya­be­tik ajan­la­rın hi­pog­li­se­mik et­ki­le­ri ha­fif­çepo­tan­si­ye­li­ze ola­bi­lir. Ase­bu­to­lo­lun ne­ga­tif inot­ro­pik et­ki­si anes­te­zisı­ra­sın­da gö­z ö­nün­de tu­tul­ma­lı­dır. Ase­bu­to­lol, ba­zı kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri(örn. ve­ra­pa­mil) ve­ya di­ğer an­ti­arit­mik mad­de­ler ile be­ra­ber ve he­menson­ra­sın­da ve­ril­me­me­li­dir. Kar­di­yo­je­nik şok ris­kin­den ötü­rü, ase­bu­to­lolte­da­vi­si sı­ra­sın­da IV ve­ra­pa­mil ve­ril­me­me­li­dir. Bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dadi­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­le­rin et­ki­si­nin po­tan­si­ye­li­ze ola­ca­ğıunu­tul­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Te­da­vi­ye gün­de 2x1 tab­let­le baş­la­nır. Bu doz, ge­nel­lik­lesü­rek­li te­da­vi do­zu ola­rak ye­ter­li­dir. Yet­me­di­ği du­rum­lar­da an­ji­napek­to­ris ve kalp ritm bo­zuk­luk­la­rın­da 3-4x1 tab­le­te, is­tis­nai ol­gu­lar­dada 4x1.5 tab­le­te çı­kı­la­bi­lir. Hi­per­ki­ne­tik kalp send­rom­la­rı­nda ku­ralola­rak gün­de 2-3x1 tab­let ye­ter­li­dir. Tab­let­ler ye­mek­ler­den ön­ceçiğ­nen­me­den bir mik­tar su ile alı­nır.

Prent adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki