TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Prim­pe­ran Am­pulBiofarma

Me­tok­lop­ra­mi­d

Ambalaj: 10mg/2 mLx6 ampul.

End.:En­fek­si­yonhas­ta­lık­la­rı sı­ra­sın­da or­ta­ya çı­kan sin­di­rim dü­zen­siz­lik­le­rin­de,dis­pep­si­de; kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si da­hil her tür­lü akut bu­lan­tı vekus­ma­lar­da; mi­de ve in­ce ba­ğır­sak­ta rad­yo­lo­jik tet­kik­ler ya­pı­la­ca­ğıza­man, mi­de bo­şal­ma­sı­nı ve bar­yu­mun ba­ğır­sa­ğa ge­çi­şi­ni ko­lay­laş­tır­ma­dave rad­yas­yon bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı­nı ön­le­me­de; in­ce ba­ğır­sa­ğa tüpyer­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ğin­de, tü­pün alı­şıl­mış yol­lar­la pi­lor­dange­çi­ri­le­me­di­ği hal­ler­de, pi­lor sfink­te­ri­ni gev­şe­ti­ci ola­rak;gast­ro­özo­fa­ge­al ref­lü ve mi­de ül­ser­le­rin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalsti­mü­las­yo­nun teh­­­li­ke­li ol­du­ğu du­rum­lar­da, gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma, me­ka­nik tı­kan­ma ya da de­lin­me du­ru­mun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Fe­ok­ro­mo­si­to­maolan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Me­tok­lop­ra­mid, du­yar­lı­ğı veto­le­ras­yo­nu bi­lin­me­yen has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ekst­ra­pi­ra­mi­dalre­ak­si­yon­la­ra ne­den ol­ma­sı muh­te­mel di­ğer ilaç­la­rı alan has­ta­la­rave epi­lep­tik has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Men­tal ve fi­zik­sel ak­ti­vi­te­yiet­ki­le­di­ği için ma­ki­na ba­şın­da ça­lış­mak, ara­ba kul­lan­mak gi­bi dik­katge­rek­ti­ren iş­ler­de ça­lı­şan­la­ra dik­kat­li ol­ma­la­rı bil­di­ril­me­li­dir.Ge­be­lik­teke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Süt­le atıl­dı­ğı için em­zi­ren an­ne­ler­debu du­rum göz önü­nde bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Uyu­şuk­luk,yor­gun­luk, hu­zur­suz­luk, hal­siz­lik, in­som­nia, baş ağ­rı­sı, kon­füz­yon,baş dön­me­si ve­ya dep­res­yon gö­rü­lebilir. Na­di­ren hallüsinasyon ha­li gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:An­ti­ko­li­ner­jikajan­lar ve nar­ko­tik anal­je­zik­ler me­tok­lop­ra­mi­din gast­ro­in­tes­ti­nalha­re­ket üze­ri­ne et­ki­le­ri­ni an­ta­go­ni­ze eder. Bir­lik­te kul­la­nı­mıha­lin­de al­kol, se­da­tif, hip­no­tik, nar­ko­tik ve tran­ki­li­zan ilaç­la­rınse­das­yon et­ki­si­ni ar­tı­rır. Si­me­ti­din, di­gok­sin gi­bi mi­de­den emi­lenilaç­la­rın emil­me­si­ni ön­ler. Pa­ra­se­ta­mol, tet­ra­sik­lin, le­vo­do­paeta­nol gi­bi ön­ce ba­ğır­sak­tan emi­len­le­rin emi­li­mi­ni hız­lan­dı­rır.Yi­ye­cek­le­rin ba­ğır­sak­tan ge­çiş ve emi­li­mi­ni et­ki­le­me­si ne­de­niy­ledi­ya­be­tik­ler­de in­sü­lin do­zu ve za­ma­nı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­kir.

Doz Önerisi: Di­ya­be­tik gast­ro­po­rez­de ye­mek­ler­den ½ sa­at ön­ceve yat­ma­dan ön­ce bi­rer am­pul; kan­ser ilaç­la­rı ve­ril­me­den ½ sa­at ön­ceve yat­ma­dan ön­ce bi­rer am­pul; kan­ser ilaç­la­rı ve­ril­me­den ½ sa­at ön­ce50 mL’lik pa­ren­te­ral çö­zel­ti için­de sey­rel­ti­le­rek 15 da­ki­ka­dan da­hauzun sü­re­de 1 am­pul uy­gu­la­nır. İn­ce bağır­sa­ğa tüp yer­leş­ti­ril­me­sin­deve rad­yo­lo­jik in­ce­le­me­ler­den ön­ce tek doz ha­lin­de 1-2 da­ki­ka­da IVyol­la 1 am­pul kul­la­nı­lır.

Primperan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki