TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­di­san Kap­sül   Em­bil

Azap­ro­pa­zon

Ambalaj: 300 mgx20 ve 60 kapsül.

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­oart­roz gi­bi ek­lem­ler ve çev­re do­ku­la­rı et­ki­le­yenakut ve­ya kro­nik il­ti­hap­lı ve­ya de­je­ne­ra­tif ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar;ju­ve­nil kro­nik art­rit; yu­mu­şak do­ku ro­ma­tiz­ma­sı; lum­ba­go; si­ya­tal­ji;gut has­ta­lı­ğı; lo­ko­mo­tor sis­te­min akut, lo­ka­li­ze has­ta­lık­la­rı;trav­ma­to­lo­ji ve or­to­pe­dik cer­ra­hi­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ak­tif mi­deve du­ode­num ül­se­ri olan ve­ya da­ha ön­ce bu has­ta­lık­la­rı bu­lu­nan ki­şi­ler­dekont­ren­di­ke­dir. Kan ya­pım sis­te­mi­nin bi­lin­me­yen ori­jin­li has­ta­lık­la­rın­da,ka­na­ma­lı du­rum­lar­da, ağır böb­rek ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de veben­zot­ri­azin tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bron­şi­yal as­tım ve ben­ze­ri du­rum­lar­da nons­te­ro­idan­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­lar bronş spaz­mı­na ne­den ola­bi­lir­ler. Uzun sü­rete­da­vi al­tın­da olan has­ta­lar dü­zen­li ola­rak böb­rek fonk­si­yon­la­rıaçı­sın­dan iz­len­me­li­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sü­te ge­çe­bi­le­ce­ğin­den, em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Azap­ro­pa­zon ye­mek ile bir­lik­te alın­maz­sa,dü­şük plaz­ma de­ğer­le­ri gö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki, te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da gö­rü­len ge­çi­ci gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar­dır. Da­ha sey­rek ola­rak, kü­çük bir kıs­mı fo­to­al­ler­jikre­ak­si­yon­lar ol­mak üze­re de­ri dö­kün­tü­le­ri, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma,an­ji­yo­nö­ro­tik ödem ve­ya sı­vı re­tan­si­yo­nu, ha­fif or­ta şid­det­tebaş ağ­rı­sı, sar­hoş­luk ha­li gi­bi sant­ral si­nir sis­te­mi be­lir­ti­le­rigö­rü­le­bi­lir. Na­dir du­rum­lar­da he­mo­li­tik ane­mi bil­di­ril­miş­tir.Na­dir ola­rak fib­roz­la­şan al­ve­olit bil­di­ril­miş­tir an­cak bu tab­lo ro­ma­to­idart­ri­te se­kon­der ola­rak da ge­li­şe­bil­mek­te­dir; yi­ne de bu du­rum­daazap­ro­pa­zon ke­sil­me­li­dir.

Etkileş.:Oral an­ti­ko­agü­lan(ör­ne­ğin var­fa­rin, fenp­ro­ku­mon, ase­no­ku­ma­rol) ilaç­ların et­ki­si­niar­tı­ra­rak ka­na­ma­ya yol aça­bi­lir. Sül­fo­ni­lü­re tü­re­vi olan an­ti­di­ya­be­tikkul­la­nan has­ta­lar­da te­da­vi­nin ilk bir­kaç haf­ta­sın­da kan şe­ke­rikont­rol edil­me­li­dir. Hi­dan­to­in­le­rin (fe­ni­to­in) et­ki­si­ni ar­tı­rır;bu ilaç­la­rı kul­la­nan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Me­tot­rek­sat ve si­me­ti­dinile etkileşir.

Doz Önerisi: 60 yaş al­tın­da­ki has­ta­lar­da gün­de 2 kez 600 mg,ağır du­rum­lar­da ise kı­sa sü­re­li ola­rak 1800 mg ve­ri­lir. 60 yaş üs­tün­degün­lük 900 mg ge­çil­me­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da 14 yaş üs­tün­de gün­lük doz,vü­cut ağır­lı­ğı­nın her kg’si için 20 mg’dir. Akut gut has­ta­la­rı­na ilk 24sa­at­te bö­lün­müş ola­rak 1800 mg ve­ri­lir ve semp­tom­lar kay­bo­la­na ka­dargün­de 1200 mg ile de­vam edi­lir. Böb­rek yet­mez­li­ği olanlarda ve ka­ra­ci­ğeryet­mez­li­ği olan­la­rda doz azaltılır.

Prodisan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki