TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­fa­si-HP Am­pulSe­ro­no

Go­na­dot­ro­fin ko­ri­o­nik(HCG)

Ambalaj: 2000 IUx2 li­yo­fi­li­ze am­pul ve 2 çö­zü­cü am­pul :: 5000IUx1 li­yo­fi­li­ze am­pul ve 1 çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri:PregnylAm­pul: 5000 IUx1 li­yo­fi­li­zeam­pul (Or­ga­non).

End.:HCG, lu­te­yin­leş­ti­ri­cihor­mona ben­zer bir bi­yo­lo­jik et­kiy­le er­kek­te tes­tos­te­ron ya­pı­mı­nı,ka­dın­da est­ro­jen­ler ve özel­lik­le ovü­las­yon­dan son­ra pro­ges­te­ronsal­gı­sı­nı uya­rır. Er­kek­te:Hi­po­go­na­dot­ro­fik hi­po­go­na­dizm, sper­­­ma­to­je­nezsağ­lan­ma­sı, ye­ter­siz hi­po­fiz go­na­dot­ro­fik fonk­si­yo­nu­na bağ­lı pu­ber­tege­cik­me­si, bir ana­to­mik en­ge­le bağ­lı ol­ma­yan krip­tor­şizm; Ka­dın­da: İn­fer­ti­li­te­defo­li­kül bo­zuk­lu­ğu ya da ano­vü­las­yo­na bağ­lı ovü­las­yon in­dük­si­yo­nuve kont­rol­lü hi­pers­ti­mü­las­yon iş­lem­le­rin­de fo­li­kül­le­ri ponk­si­yo­naha­zır­la­ma.­

Kontr.E.:Pros­tatkar­si­no­mu ya da er­kek­te­ki me­me kan­se­ri gi­bi and­ro­je­ne ba­ğım­lı tü­mörvar­lı­ğı ya da şüp­he­si du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Er­kek­te:La­tent ya da be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği, böb­rekdis­fonk­si­yo­nu, hi­per­tan­si­yon, epi­lep­si, mig­ren ol­gu­la­rı iz­len­me­li­dir,and­ro­jen ya­pı­mı­nın art­ma­sı­na bağ­lı ola­rak na­di­ren has­ta­lı­ğınağır­laş­ma­sı ya da tek­rar­la­ma­sı ola­sı­lı­ğı kuv­vet­le­ne­bi­lir. Ka­dın­da: Go­na­dot­ro­finmüs­tah­zar­la­rıy­la ovü­las­yon uya­rıl­ma­sı son­ra­sı ger­çek­le­şen ge­be­lik­ler­dedü­şük ve ço­ğul ge­be­lik ris­ki art­ar.

Yan E.:Sey­rek ola­rakde­ri dö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tir. He­ye­can, sı­kın­tı, dep­res­yon,ödem, pre­ma­tür pu­ber­te, ji­ne­ko­mas­ti, baş ağ­rı­sı, en­der ola­rak en­jek­si­yonye­rin­de ağ­rı­lı re­ak­si­yon­lar gö­rül­müş­tür.

Doz Önerisi: IM şe­kil­de en­jek­te edil­me­li­dir. Er­kek­ler için do­zaj: Pre­pu­ber­tal krip­tor­şi­dizm, hi­po­go­na­dizmve hi­po­go­na­dot­ro­pik yet­mez­lik du­ru­mun­da ak­si be­lir­til­me­dik­çe,uy­gun bir sü­rey­le iki gün­de bir 500 IU ve­ya 1000 IU’lık bir am­pul uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ka­dın­lariçin do­zaj: Ano­vu­la­tu­varin­fer­til has­ta­lar­da, ovü­las­yon in­dük­si­yo­nu (ano­vu­las­yon pi­tu­iteryet­mez­li­ğe bağ­lı ise) est­ro­jen­ler op­ti­mum dü­ze­ye ge­lin­ce­ye ka­dardok­tor kont­ro­lün­de HMG (Per­go­nal) ile over­ler uya­rı­lır. HMG’nin son IM en­jek­si­yo­nun­danbaş­la­ya­rak 24 sa­at son­ra 1-2 Pro­fa­si-HP5000 IU Am­pul IM ola­rak uy­gu­la­nır. Cor­pus Lu­te­um Yet­mez­li­ği: Dü­şük teh­li­ke­si at­la­tı­lın­ca­yaka­dar gün­de iki kez tek­rar­la­na­bi­le­cek 5000 IU’lik en­jek­si­yon­lar­lader­hal mü­da­ha­le edil­me­li­dir. Da­ha son­ra doz dü­şü­rü­le­rek haf­ta­daiki kez 1000 IU şek­lin­de ge­rek­ti­ği sü­re­ce te­da­vi sür­dü­rü­lür.

Profasi adlı ilacın fiyatı için tıklayın



<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki