TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Prog­raf En­füz­yon So­lüs­yo­nuEc­za­cı­ba­şı

Tak­ro­li­mus

Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul.

Prog­raf Kap­sül

Tak­ro­li­mus

Ambalaj: 1 mgx50 kap­sül :: 5 mgx50 kapsül.

End.:Al­lo­je­nikka­ra­ci­ğer ve böb­rek nak­li uy­gu­la­nan has­ta­lar ile kon­van­si­yo­nel im­mün­süp­re­sifte­da­vi­le­re di­renç­li olan ka­ra­ci­ğer ve böb­rek nak­li uy­gu­la­nan has­ta­lar­daor­gan red­di­nin ön­len­me­si­nin pri­mer im­mün­süp­res­yo­nun­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Tak­ro­li­mu­sa ve mak­ro­lid im­mün­süp­re­sif­le­re aşı­rıdu­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mıkont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tak­ro­li­mus te­da­vi­si­nin baş­la­ma­sı­na ve uy­gu­la­nanim­mün­süp­re­sif te­da­vi­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na sa­de­ce im­mün­süp­re­sifte­da­vi ve or­gan nak­li uy­gu­lan­mış has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de uz­man­laş­mışhe­kim­ler ka­rar ver­me­li­dir. Tak­ro­li­mus te­da­vi­si­ne, ye­ter­li la­bo­ra­tu­varve tıb­bi des­tek ola­nak­la­rı­nın ve uz­man­laş­mış per­so­ne­lin bu­lun­du­ğumer­kez­ler­de baş­lan­ma­lı­dır. Sü­rek te­da­vi­sin­de so­rum­lu olan he­kim,has­ta iz­le­min­de ge­rek­li olan her tür­lü ko­nu­da tam ola­rak bil­gi­len­di­ril­me­li­dir.Tak­ro­li­mus an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, em­zir­me öne­ril­mez.

Yan E.: Alt­ta ya­tan cid­di bir has­ta­lı­ğınvar­lı­ğı ve baş­ka ilaç­la­rın da kul­la­nı­mı ne­de­niy­le, im­mün­süp­re­sifilaç kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da yan et­ki­le­rin sap­tan­ma­sı güç­tür.

Etkileş.: Tak­ro­li­mu­sun tam kan/plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nu;klot­ri­ma­zol, flu­ko­na­zol ve ke­to­ko­na­zol gi­bi imi­da­zol gru­bu an­ti­mi­ko­tikilaç­lar, kla­rit­ro­mi­sin ve erit­ro­mi­sin gi­bi mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler,da­na­zol, me­tilp­red­ni­zo­lon ve omep­ra­zo­lün ar­tır­dı­ğı, ri­fam­pi­si­ninise azalt­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir. Am­fo­te­ri­sin B ve­ya ibup­ro­fen ile kom­bi­nekul­la­nım du­rum­la­rın­da nef­ro­tok­si­si­te­nin art­tı­ğı göz­len­miş­tir.Tak­ro­li­mus ile bir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da sik­los­po­ri­nin ya­rı-öm­rüuzar ve ay­rı­ca si­ner­jis­tik nef­rot­ok­sik et­ki­ler olu­şa­bi­lir. Bro­mok­rip­tin,kor­ti­zon, dap­son, er­go­ta­min, eti­ni­lest­ra­di­ol, ges­to­den, it­ra­ko­na­zol,jo­sa­mi­sin, li­do­ka­in, me­fe­ni­to­in, mi­ko­na­zol, mi­da­zo­lam, ni­kar­di­pin,ni­fe­di­pin, nil­va­di­pin, no­re­tind­ron, ki­ni­din, ta­mok­si­fen, (tri­ase­til)ole­an­do­mi­sin ve ve­ra­pa­mil gi­bi mad­de­ler tak­ro­li­mu­sun me­ta­bo­liz­ma­sı­nıazal­ta­bi­lir ve tak­ro­li­mu­sun tam kan ve plaz­ma kon­santr­as­yo­nu­nunyük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in, ri­fam­pi­sin,kar­ba­ma­ze­pin, me­ta­mi­zol ve izo­ni­ya­zid gi­bi ilaç­lar ise tak­ro­li­mu­sunme­ta­bo­liz­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­rak tam kan ve plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nundüş­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Grey­furt su­yu içil­me­me­li­dir. Oral an­ti­ko­agü­lanve oral an­ti­di­ya­be­tik gi­bi ilaç­lar­la et­ki­le­şe­bi­lir. Can­lı at­te­nüeaşı­lar­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır. Nef­ro­tok­sik ve nö­ro­tok­sik ola­bil­dik­le­ribi­li­nen ami­nog­li­ko­zid­ler, am­fo­te­ri­sin B, gi­raz in­hi­bi­tör­le­ri,van­ko­mi­sin, ko-tri­mok­sa­zol, nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar,gan­sik­lo­vir ve­ya asik­lo­vir gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­datok­sik et­ki­ler ar­ta­bi­lir. Ami­lo­rid, tri­am­te­ren ve spi­ro­no­lak­tongi­bi po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­le­rin kul­la­nı­mın­dan ve faz­la mik­tar­dapo­tas­yum alı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Uy­gu­la­ma­ya oral yol­dan, ge­re­kir­se int­ra­na­zalgast­rik tüp yo­lu ile baş­la­nır. Gün­lük do­zun iki­ye bö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­sıöne­ri­lir. Kap­sül­ler bir mik­tar s­ıvı -ter­ci­hen su- ile yu­tul­ma­lı­dır.Emi­li­min mak­si­mum ola­bil­me­si iç­in, kap­sül­ler aç kar­nı­na ve­ya ye­mek­tenen az 1 sa­at ön­ce ve­ya ye­mek­ten 2-3 sa­at son­ra alın­ma­lı­dır. Or­ta de­re­ce­deyağ­lı bir ye­mek­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da Prog­raf‘ın oral bi­yo­ya­rar­la­nı­mı ve emi­li­mibe­lir­gin ola­rak aza­lır. Has­ta­nın kli­nik du­ru­mu ağız­dan ilaç kul­la­nı­mı­nauy­gun de­ğil­se, baş­lan­gıç­ta IV en­füz­yon te­da­vi­si ge­re­ke­bi­lir. Eriş­kin­ler­de Pri­mer İm­mü­no­süp­res­yonDo­zu: Oral tak­ro­li­muste­da­vi­si baş­lan­gıç do­zu, ka­ra­ci­ğer trans­p­lan­tas­yon­la­rın­da gün­devü­cut ağır­lı­ğı­nın kg’si ba­şı­na 0.10-0.20 mg ve böb­rek transp­lan­tas­yon­la­rın­dagün­de vü­cut ağır­lı­ğı­nın kg’si ba­şı­na 0.15-0.30 mg’dir. Ka­ra­ci­ğertrans­p­lan­tas­yo­nu uy­gu­lan­dık­tan 6 sa­at ve böb­rek transp­lan­­tas­yo­nuuy­gu­lan­dık­tan 24 sa­at içe­ri­sin­de uy­gu­la­ma der­hal baş­la­tıl­ma­lı­dır.Has­ta­nın kli­nik du­ru­mu oral uy­gu­la­ma­ya uy­gun de­ğil­se, sü­rek­li 24sa­at­lik en­füz­yon şek­lin­de IV tak­ro­li­mus te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­lıve ka­ra­ci­ğer trans­p­lan­tas­yon­la­rın­da vü­cut ağır­lı­ğı­nın kg’si ba­şı­na0.01-0.05 mg ve böb­rek trans­plan­tas­yon­la­rın­da vü­cut ağır­lı­ğı­nınkg’si ba­şı­na 0.05-0.10 mg uy­gu­lan­ma­lı­dır. Pe­di­yat­rik Has­ta­lar­daPri­mer İm­mü­no­süp­res­yon Do­zu: Ge­nel­lik­le, pe­di­yat­rik has­ta­lar­da eriş­kin­ler­leay­nı kan dü­zey­le­ri­ni el­de ede­bil­mek için eriş­kin­le­re uy­gu­la­nandoz­la­rın 1.5-2 ka­tı­nın uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir. Pe­di­yat­rik has­ta­lar­daoral baş­lan­gıç te­da­vi­siy­le il­gi­li de­ne­yim kı­sıt­lı­dır. Ka­ra­ci­ğerve böb­rek transp­lan­tas­yo­nun­da baş­lan­gıç do­zu, gün­de iki­ye bö­lün­müşola­rak kg ba­şı­na 0.3 mg’dir. Bu doz oral ola­rak ve­ri­le­mez­se, ka­ra­ci­ğertransp­lan­tas­yon­la­rın­da gün­de kg ba­şı­na 0.05 mg ve böb­rek transp­lan­tas­yon­la­rın­da0.1 mg sü­rek­li 24 asat­lik en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Prograf adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki