TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­le­ukin Fla­konRoc­he

Al­des­lö­kin 18x106IU/ml

Ambalaj: 1flakon.

End.:Me­tas­ta­tikre­nal hüc­re­li kar­si­nom te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:ECOG per­for­man­sdu­ru­mu 2’den yük­sek olan­lar­da; ECOG per­for­mans du­ru­mu 1 ve­ya da­hayük­sek olan, me­tas­ta­tik has­ta­lı­ğın bir­den faz­la or­gan­da gö­rül­dü­ğüve pri­mer tü­mö­rün ilk ta­nı­sıy­la has­ta­nın al­des­lö­kin te­da­vi­si içinde­ğer­len­di­ril­di­ği za­man ara­sın­da­ki sü­re­nin 24 ay­dan az ol­ma­sı ko­şul­la­rı­nınay­nı an­da gö­rül­dü­ğü has­ta­lar­da; cid­di kar­di­yak has­ta­lık­la il­gi­lika­nıt­lar ve­ya an­lam­lı bir öy­kü­sü bu­lu­nan has­ta­lar­da; an­ti­bi­yo­tikte­da­vi­si ge­rek­ti­ren cid­di ak­tif en­fek­si­yon­lu has­ta­lar­da; din­len­mesı­ra­sın­da pO2<60 mm Hg olan has­ta­lar­da; da­ha ön­ce­den ma­jöror­gan dis­fonk­si­yo­nu olan has­ta­lar­da, be­yin me­tas­taz­la­rı ba­şa­rı­lıbir şe­kil­de te­da­vi edil­miş olan (ne­ga­tif BBT, nö­ro­lo­jik açı­dan sta­bil)has­ta­lar ha­riç, SSS me­tas­ta­zı ve­ya kon­vül­si­yon­la­rı olan has­ta­lar­da;al­des­lö­ki­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık öy­kü­sü bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.Ek ola­rak, lö­ko­si­ti <4000/mm3, trom­bo­si­ti 100000/ mm3 ve HCT <%30olan has­ta­la­ra; se­rum bi­li­ru­bi­ni ve kre­ati­ni­ni nor­ma­lin dı­şın­daolan has­ta­la­ra; or­gan al­log­raft­la­rı olan has­ta­la­ra; kor­ti­kos­te­ro­idge­rek­ti­re­bi­le­cek has­ta­la­ra ve da­ha ön­ce­den oto­im­mün has­ta­lı­ğıolan has­ta­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Uyar.: Sa­de­ce kan­ser ke­mo­te­ra­pi­sin­dekul­la­nı­lan ilaç­lar üze­rin­de de­ne­yim­li olan uz­man bir he­kim gö­ze­ti­mial­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ha­fif ileor­ta de­re­ce­de hi­po­tan­si­yon, ba­zan ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de ta­şi­kar­di,an­ji­na pek­to­ris ve na­di­ren trom­boz, hi­per­tan­si­yon, çar­pın­tı, ge­çi­ciEKG de­ği­şik­lik­le­ri, mi­yo­kard en­fark­tü­sü, pul­mo­ner em­bo­lizm, fle­bit,üre ve se­rum kre­ati­nin­de yük­sel­mey­le bir­lik­te ha­fif ile ile­ri de­re­ce­deoli­gü­ri; na­di­ren he­ma­tü­ri, ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de disp­ne, ha­fifile ile­ri de­re­ce­de hi­per­bi­li­ru­bi­ne­mi, ka­ra­ci­ğer tran­sa­mi­naz­la­rıve al­ka­li fos­fa­taz­da ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de yük­sel­me, kus­may­labir­lik­te ve­ya tek ba­şı­na ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de bu­lan­tı, ha­fifile or­ta de­re­ce­de di­ya­re, ano­rek­si, ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de ane­mi,ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de eri­tem ve dö­kün­tü, ba­zan ha­fif ile or­ta de­re­ce­dekon­junk­ti­vit, mu­ko­zit, ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de ka­şın­tı, de­ri eks­fo­li­as­yo­nu,vi­ti­li­go, ha­fif ile or­ta de­re­ce­de ki­lo ar­tı­şıy­la bir­lik­te ödem,tit­re­me ve­ya tek ba­şı­na ha­fif ile ile­ri de­re­ce­de ateş, kı­rık­lık ha­live yor­gun­luk görülebilir.

Etkileş.:Al­des­lö­kinSSS fonk­si­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bi­lir. Bu ne­den­le sant­ral ola­rak et­ki­liilaç­lar bir­lik­te ve­ri­ldi­ğin­de et­ki­le­şim ola­bi­lir. He­pa­to­tok­sik,nef­ro­tok­sik, mi­ye­lo­tok­sik ve­ya kar­di­yo­tok­sik et­ki­le­ri olan ilaç­lar­labir­lik­te ve­ril­di­ğin­de, al­des­lö­ki­nin bu sis­tem­ler üze­rin­de­ki tok­si­si­te­siar­ta­bi­lir. Bir­lik­te ve­ri­len glu­ko­kor­ti­kos­te­ro­id­ler, al­des­lö­ki­ninak­ti­vi­te­si­ni azal­ta­bi­lir­ler. b-blo­ker­ler gi­bi an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­lar al­des­lö­kin­legö­rü­len hi­po­tan­si­yo­nu ar­tı­ra­bi­lir­ler. Al­des­lö­kin uy­gu­la­ma­sın­danson­ra kont­rast mad­de kul­la­nıl­ma­sı, al­des­lö­kin uy­gu­la­ma­sı­nın ar­dın­dangö­rü­len tok­si­si­te tab­lo­su­nun or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Me­tas­ta­tik re­nal hüc­re­li kar­si­nom olan eriş­kin­ler­de5 gün sü­rey­le sü­rek­li IV en­füz­yon şek­lin­de 24 sat­te m2 ba­şı­na 18x106IU (1 mg), bun­dan son­ra­ki 2-6 gün ilaç­sız ge­çi­ri­lir, da­ha son­ra 5 günda­ha sü­rek­li IV en­füz­yon şek­lin­de Pro­le­ukin ve­ri­lir ve ilaç­sız 3 haf­ta ge­çi­ri­lir.Bu, bir en­dük­si­yon sik­lu­su­nu oluş­tu­rur. Bi­rin­ci sik­lu­sun 3 haf­ta­lıkbek­le­me dö­ne­min­den son­ra ikin­ci bir en­dük­si­yon sik­lu­su ve­ril­me­li­dir.Ya­nıt ve­ren has­ta­lar­da ve­ya has­ta­lı­ğı sta­bi­li­ze olan has­ta­lar­da,4 haf­ta­lık ara­lık­lar­la 4 ade­de ka­dar sü­rek sik­lu­su (5 gün sü­rey­lesü­rek­li en­füz­yon şek­lin­de 24 sa­at­te m2 ba­şı­na 18x106 IU) uy­gu­la­na­bi­lir.

Proleukin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki