TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­li­xin Re­tard Am­pulBMS

Flu­fe­na­zi­n de­ka­no­at

Ambalaj: 25 mg/1 mLx1 ampul.

End.:Şi­zof­re­nive ma­nik psi­koz da­hil tüm psi­ko­tik be­lir­ti­le­ri­n te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Bi­rin­ci se­çe­nek te­da­vi­nin et­ki­li ol­ma­dı­ğı ya da kont­ren­di­ke ol­du­ğuor­ta de­re­ce ile cid­di ank­si­ye­te, so­ma­tik ne­den­ler ve­ya ank­si­ye­te/dep­res­yo­nabağ­lı aji­tas­yon, ag­re­sif hi­per­ki­ne­tik has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de kı­sasü­re­li ola­rak (3 ay­dan da­ha az) dü­şük doz­da (1-2 mg/gün) kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Flu­fe­na­zi­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, sub­kor­ti­kal be­yin ha­sa­rı ol­anlarda,yük­sek doz­da SSS dep­re­san­la­rı (al­kol, bar­bi­tü­rat­lar, nar­ko­tik­ler,hip­no­tik­ler vb.) alan, ko­ma­da ya da cid­di dep­res­yon­da olan ve kan disk­ra­zi­sive­ya ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Fe­no­ti­ya­zin tü­rev­le­ri­ne çap­razdu­yar­lık olu­şa­bi­lir.

Uyar.: Flu­fe­na­zin, oto­mo­bil sür­mek ve­yaağır ma­ki­ne­le­ri kul­lan­mak için ge­rek­li olan men­tal ve fi­zik­sel ye­te­nek­le­riza­yıf­la­ta­bi­lir.Bu ila­cın kul­la­nı­mı ile al­ko­lün et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir.Flu­fe­na­zin; has­ta­ne­ler ve­ya di­ğer psi­ki­yat­rik ku­ru­luş­lar dı­şın­da,özel­lik­le fe­no­ti­ya­zin tü­re­vi psi­kot­ro­pik ilaç­la­rın kli­nik kul­la­nı­mın­dade­ne­yim­li he­kim­le­rin de­ne­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.Bu ilaç ge­behas­ta­la­ra ve­ril­di­ğin­de ola­sı za­rar­lar ve po­tan­si­yel ya­rar­lar iyide­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler psö­do­par­kin­so­nizm, dis­to­ni, dis­ki­ne­zi, aka­ti­zi, okü­lo­ji­rikkriz­ler, opis­to­to­nos ve hi­per­ref­lek­si­yi içe­ren ekst­ra­pi­ra­mi­dalsemp­tom­lar­dır. Uzun sü­re­li te­da­vi sı­ra­sın­da ve­ya ilaç te­da­vi­si ke­sil­dik­tenson­ra ba­zı has­ta­lar­da tar­dif dis­ki­ne­zi gö­rü­le­bi­lir. Bu send­romdil, yüz, ağız ve­ya çe­ne­nin is­tem­siz rit­mik ha­re­ket­le­ri şek­lin­de ka­rak­te­ri­zeolur. Flu­fe­na­zin kul­la­nıl­dı­ğın­da hi­po­tan­si­yon na­di­ren bir so­runoluş­tu­rur. Ba­zı has­ta­lar­da vü­cut ağır­lı­ğın­da de­ği­şik­lik, pe­ri­fe­ralödem, anor­mal lak­tas­yon, ji­ne­ko­mas­ti, menst­rü­el dü­zen­siz­lik­ler, ge­be­liktest­le­rin­de yan­lış so­nuç­lar, er­kek­ler­de im­po­tens ve ka­dın­lar­da li­bi­doart­ma­sı oluş­tu­ğu bi­lin­mek­te­dir. Ka­şın­tı, eri­tem, ür­ti­ker, se­bo­re,fo­to­sen­si­ti­vi­te, ek­ze­ma ve eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit gi­bi de­ri ra­hat­sız­lık­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Ba­zı has­ta­lar­da ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon ola­sı­lı­ğıunu­tul­ma­ma­lı­dır. Ag­ra­nü­lo­si­toz, trom­bo­si­to­pe­nik ve­ya nont­rom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, pan­si­to­pe­ni ve lö­ko­pe­ni gi­bi kan disk­ra­zi­le­rigö­rül­ebi­lir. Ay­rı­ca ağız, diş et­le­ri ve bo­ğaz­da bir ağ­rı ve­ya üst so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı­nın her­han­gi bir be­lir­ti­si olu­şur ve se­lü­lerdep­res­yon oluş­tu­ğu­nu gös­te­ren lö­ko­sit sa­yı­sın­da azal­ma sap­ta­nır­sate­da­vi ke­sil­me­li ve he­men uy­gun ön­lem­ler alın­ma­lı­dır. Özel­lik­lete­da­vi­nin ilk ay­la­rın­da ko­les­ta­tik sa­rı­lık­la ken­di­ni gös­te­renka­ra­ci­ğer ha­sa­rı ile kar­şı­la­şı­la­bi­lir. Bu du­rum olu­şur­sa te­da­vike­sil­me­li­dir.

Etkileş.:Al­kol, hip­no­tik­ler,se­da­tif­ler ve güç­lü anal­je­zik­le­rin SSS dep­re­san et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ad­re­na­lin ve di­ğer sem­pa­to­mi­me­tik ilaç­la­rın et­ki­si­ni an­ta­go­ni­zeede­bi­lir, gu­ane­ti­din ve klo­ri­din gi­bi ad­re­ner­jik blo­ker­le­rin kanba­sın­cı dü­şü­rü­cü et­ki­le­ri­ni ter­si­ne çe­vi­re­bi­lir. L-do­pa­nın an­ti­par­kin­sonet­ki­si­ni, an­ti­kon­vül­zan­la­rın et­ki­si­ni, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rınme­ta­bo­liz­ma­sı­nı ve di­ya­bet kont­ro­lü­nü bo­za­bi­lir. An­ti­ko­agü­lan­la­rınet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Lit­yum ile et­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: IM ve­ya SC uy­gu­la­na­bi­lir. Has­ta­la­rın ço­ğun­lu­ğuiçin, te­da­vi­ye baş­lar­ken 12.5–25 mg’lik (0.5-1 mL) bir doz uy­gu­la­na­bi­lir.Et­ki­nin baş­la­ma­sı ge­nel­lik­le en­jek­si­yon­dan son­ra 24-72 sa­at için­degö­rü­lür. İla­cın psi­ko­tik semp­tom­lar üze­rin­de­ki et­ki­si 48-96 sa­atiçin­de be­lir­gin­le­şir. Bun­dan son­ra­ki en­jek­si­yon­lar ve doz in­ter­va­lihas­ta­nın ya­nı­tı­na gö­re be­lir­le­nir. Sü­rek te­da­vi­si ola­rak uy­gu­lan­dı­ğı­n­da,tek bir en­jek­si­yon şi­zof­re­nik semp­tom­la­rın kont­ro­lün­de 4 haf­ta ve­yada­ha uzun sü­re et­ki­li ola­bi­lir. Sü­rek te­da­vi­sin­de­ki ba­zı has­ta­lar­datek bir do­za ya­nı­tın 6 haf­ta sür­dü­ğü gö­rül­müş­tür.

Prolixin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki