TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­mid Dra­je      Bi­o­far­ma

Pro­ti­o­na­mi­d

Ambalaj: 250mgx40 dra­je­.

End.:Akut ve kro­nikak­ci­ğer tü­ber­kü­lö­zü ve ekst­ra-pul­mo­ner tü­ber­kü­löz şe­kil­le­rin­deve nüks­ler­de, di­ğer an­ti­tü­ber­kü­lo ilaç­lar­la bir­lik­te, pri­mer te­da­viajan­la­rı­nın et­ki­siz kal­dı­ğı ol­gu­lar­da kul­la­nı­lır. Di­ğer an­ti­lep­raajan­lar­la bir­lik­te lep­ra te­da­vi­sin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­lik,iler­le­miş ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­lık­la­rı, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­tive op­tik ne­uri­ti, di­abe­tes mel­li­tus ve ti­ozo­ni­ko­ti­na­mid tü­rev­le­ri­nealer­ji­si olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pro­ti­ona­mid­le di­ğer ni­ko­ti­nikasit tü­rev­le­ri, izo­ni­azid, pi­ra­zi­na­mid, eti­ona­mid ve ni­ko­ti­nikasit ara­sın­da çap­raz aler­ji gö­rü­le­bi­lir. Pro­ti­ona­mid ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pro­ti­ona­mid tek ba­şı­na kul­la­nı­lır­sa bu mad­de­ye kar­şı di­renç ça­bukge­li­şir. Her za­man di­ğer an­ti-tü­ber­kü­lo ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır.Pro­ti­ona­mid te­da­vi­si sı­ra­sın­da nö­ro­pa­ti olu­şu­mu­nu ön­le­mek içingün­de 50-100 mg pi­ri­dok­sin ve­ril­me­li­dir. Bu özel­lik­le izo­ni­azi­de bağ­lıne­uri­tis ge­çi­ren­ler için ge­çer­li­dir. Pro­ti­ona­mid te­da­vi­si uzun sü­rer­sepe­ri­yo­dik ola­rak ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri, göz mu­aye­ne­si venö­ro­lo­jik mu­aye­ne ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ano­rek­si,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ağız­da me­ta­lik tad, uyuk­la­ma, as­te­ni, dep­res­yon,pa­res­te­zi­ler, baş dön­me­si, gö­rme­de bu­la­nık­lık, de­ri ku­ru­lu­ğu,sto­ma­tit, ak­ne, aler­ji, ek­lem ağ­rı­sı, fo­to­sen­si­ti­vi­te, na­di­renik­ter, he­pa­tit ve nö­ro­pa­ti gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ğer an­ti­tü­ber­kü­loilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da on­la­rın yan et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Özel­lik­le sik­lo­se­rin­le gö­rü­len SSS et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir. Bu du­rum­dasik­lo­se­rin do­zu ye­ni­den ayar­lan­ma­lı­dır. Di­yag­nos­tik test­ler­de se­rumala­nin ami­not­rans­fe­raz (SGPT) ve se­rum as­par­tat ami­not­rans­fe­raz(SGOT) ak­ti­vi­te­le­rin­de ar­tış ola­bi­le­ce­ği dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Pro­mid’in gün­lük do­zu tek doz ha­lin­de ak­şam ve­ya ge­ce ya­tar­kena­lı­nır­sa da­ha yük­sek kan kon­sant­ras­yon­la­rı sağ­la­nır ve kli­nik et­ken­likar­tar. An­cak, gast­ro­in­tes­ti­nal ir­ri­tas­yon faz­la­la­şa­bi­lir. Gün­lükdoz e­şit kı­sım­la­ra bö­lü­ne­rek 2-4 ke­re­de a­lı­nır­sa gast­ro­in­tes­ti­nalto­le­rans yük­se­lir. Has­ta­ya gün­lük doz to­le­re e­de­bi­le­ce­ği en yük­sekmik­tar­da ve­ril­me­li­dir. Nö­ro­pa­ti o­la­sı­lı­ğı­na kar­şı Pro­mid te­da­vi­si sı­ra­sın­da has­ta­ya50-100 mg (15-300 mg) pi­ri­dok­sin ve­ril­me­li­dir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yo­nubo­zuk has­ta­lar­da doz a­zal­tıl­ma­lı­dır. Pro­mid ge­rek­ti­ğin­de yıl­lar­ca a­lı­na­bi­lir,an­cak has­ta­lı­ğın kı­sa sü­re­de yok e­dil­me­si de müm­kün­dür. Pro­mid’in bü­yük­ler i­çin o­la­ğan do­zu8-12 sa­at­te bir 250 mg, gün­de mak­si­mum 1 g’dir. Pe­di­yat­rik has­ta­lar­da8 sa­at­te bir 4-5 mg/kg, gün­de mak­si­mum 750 mg doz­da kul­la­nı­la­bi­lir.

Promid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki