TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Propy­cil Tab­let     Dr. F.Frik

Pro­pil­ti­yo­ura­sil

Ambalaj: 50 mgx20 ve 50 tablet.

End.:Hi­per­ti­ro­idihal­le­ri, Ba­se­dow gra­ves has­ta­lı­ğı, cer­ra­hi uy­gu­la­ma­dan ön­ce has­ta­nınöt­ro­dik ha­le ge­ti­ril­me­me­si için ve ame­li­yat son­ra­sı nüks­ler­de, ti­ro­idkriz­le­rin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Subs­ter­nalstru­ma ve ilk üç ay­lık ge­be­lik ve lak­tas­yon, an­ti­ti­ro­id ilaç­la­raaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: Ba­zı hal­ler­de lö­ko­pe­ni ve­yaag­ra­nü­lo­si­toz gö­rü­le­bi­lir. Ba­zı hal­ler­de ek­lem ağ­rı­la­rı ve başağ­rı­sı ya­par­sa da te­da­vi­ye de­va­ma en­gel oluş­tur­maz. Cilt­te dö­kün­tü­ler,ilaç ate­şi, ka­şın­tı, bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ağ­rı, baş dön­me­si,sa­rı­lık, art­ral­ji, mi­yal­ji, nö­rit, len­fa­de­no­pa­ti gö­rü­le­bi­lir.An­ti­ti­ro­id ­mad­de­ler­le te­da­vi­de na­dir komp­li­kas­yon ola­rak he­mo­ra­jieği­li­mi var­dır.

Etkileş.: As­pi­rin, fe­nil­bu­ta­zon, var­fa­riniçe­ren se­rum kul­la­nıl­dı­ğın­da pro­pil­ti­you­ra­sil ser­best frak­si­yo­nuartar. İyot içe­ren mad­de­ler an­ti­ti­ro­id et­ki­yi azal­tır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de, ağır ve or­ta de­re­ce­de­ki hi­per­ti­re­ozol­gu­la­rın­da gün­de 150-300 mg ile te­da­vi­ye baş­la­nır. Ha­fif ol­gu­lar­da100 mg’lik dü­şük doz­lar­da so­nuç alı­na­bi­lir. Ço­cuk­lar­da baş­lan­gıç do­zu,6-10 yaş gru­bun­da 50-150 mg, 10 ya­şın­dan yu­ka­rı ço­cuk­lar­da 150-300 mg.De­vam do­zu has­ta­ya gö­re ayar­la­nır. Kli­nik semp­tom­la­rın kay­bol­ma­sıy­lado­zaj ya­vaş ya­vaş azal­tı­la­rak de­vam do­zu­na ge­çi­lir. Vü­cut ağır­lı­ğınor­mal­den faz­la çı­kın­ca mik­tar da­ha da azal­tı­lır. Gün­lük de­vam do­zu 50-100 mg’dir.

Propycil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki