TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­visc Vis­ko­elas­tik Ma­ter­yal    Al­con

Sod­yum hya­lu­ro­nat10 mg/ml

Ambalaj: 0.40 ve 0.55 mL’lik tek kul­la­nım­lık iki ayrı cam en­jek­tör­de.

End.:İn­san­la­rınve hay­van­la­rın bağ do­ku­la­rı­nın ekst­ra­se­lü­ler mat­rik­sin­de ge­nişmik­tar­lar­da bu­lu­nan, non-enf­la­ma­tu­var, vis­ko­elas­tik, fiz­yo­lo­jikbir mad­de­dir. Gö­zün ön seg­men­ti­nin cer­ra­hi iş­lem­le­rin­de de­rin önhaz­ne sağ­lar, do­ku ve hüc­re­le­ri ko­rur, do­ku­la­rı is­te­ni­len po­zis­yo­nage­tir­me­de cer­ra­ha yar­dım­cı olur. Ka­ta­rakt ame­li­ya­tı, IOL imp­lan­tas­yo­nu,kor­nea transp­lan­tas­yo­nu ame­li­ya­tı, glo­kom filt­ras­yo­nu gi­bi çe­şit­liön seg­ment cer­ra­hi iş­lem­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­li­nenbir kont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur.

Uyar.: Göz, müs­tah­zar ile ta­ma­men dol­du­rul­ma­ma­lı­dır.Göz mer­ce­ği­nin ol­ma­dı­ğı di­ya­bet­li has­ta­lar­da, ar­ka seg­ment­le il­gi­liiş­lem­ler­de, bü­yük mik­tar­da müs­tah­zar kul­la­nı­mın­dan ka­çın­mak içinözel bir dik­kat gös­te­ril­me­li­dir. Ge­rek­li ol­du­ğu za­man, bir mik­tarmüs­tah­zar, cer­ra­hi gi­ri­şi­min so­nun­da, su­la­ma ve­ya çe­kip dı­şa­rıat­ma su­re­tiy­le uzak­laş­tı­rı­la­bi­lir. Göz içi ba­sın­cı sü­rek­li, özel­lik­lede ame­li­yat son­ra­sı pe­ri­yot­ta dik­kat­li bir şe­kil­de kont­rol al­tın­dabu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Ki­mi ol­gu­lar­daame­li­yat son­ra­sın­da göz ba­sın­cın­da ge­çi­ci bir ar­tış göz­len­miş­tir.

Doz Önerisi:Ka­ta­rakt cer­ra­hi­si/İnt­ra­okü­ler lens imp­lan­tas­yo­nu:Pro­visc mad­de­si­nin ye­ter­li mik­tar­daön ka­ma­ra­ya ya­vaş­ça ve dik­kat­li­ce yer­leş­ti­ri­le­bil­me­si için biriğ­ne ve­ya ka­nü­le ge­rek var­dır. Bu en­jek­si­yon kris­ta­lin len­sin çı­ka­rıl­ma­sın­danön­ce ve­ya son­ra ya­pı­la­bi­lir. Ay­rı­ca cer­ra­hi ale­tle­rin ve yer­leş­ti­ri­le­ceklen­sin üze­ri Pro­visc ile kap­la­na­bi­lir. Ame­li­yat sı­ra­sın­da, cer­ra­hima­ni­pü­las­yon sı­ra­sın­da kay­bo­lan Pro­visc vis­ko­elas­tik ma­ter­ya­lin ye­ri­neila­ve Pro­visc en­jek­te edi­le­bi­lir.

Provisc adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki