TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Psor­cu­tan Krem   Schering

Kal­si­pot­ri­ol

Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp­.

Psor­cu­tan Po­mat

Kal­si­pot­ri­ol

Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp­.

Psor­cu­tan Scalp So­lüs­yo­nu

Kal­si­pot­ri­ol

Ambalaj: 0.05 mg/mLx30 mL’lik plas­tik şişe.

End.:Psö­ri­a­zisvul­ga­ri­sin (se­def has­ta­lı­ğı) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kal­si­yumme­ta­bo­liz­ma­sı de­ği­şik­lik­le­riy­le sey­re­den has­ta­lık­lar­da ve du­yar­lıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Psö­ri­azis punc­ta­ta ve akut pus­tu­löz psö­ri­azisar­ze­den has­ta­lar kal­si­pot­ri­ol ile te­da­vi edil­me­me­li­dir.

Uyar.: Yü­ze uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Has­ta­lık­lı de­ri kı­sım­la­rı­nauy­gu­lan­dık­tan son­ra el­ler, ila­cın yü­ze ve sağ­lık­lı de­ri­ye bu­laş­ma­ma­sıiçin iyi­ce yı­kan­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve süt ver­me dö­ne­min­de, bu ko­nu­lar­da­kibil­gi­ler he­nüz ye­ter­siz ol­du­ğun­dan, kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Za­man za­mange­çi­ci olan de­ri ir­ri­tas­yon­la­rı (ka­şın­ma ve kı­za­rık­lık) gö­rü­le­bi­lir.Na­dir ol­gu­lar­da, te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­le bir­lik­te ge­çen fa­si­yalya da pe­ri­oral der­ma­tit olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi:PsorcutanKrem: Has­ta­lık tab­lo­su­nun ge­rek­tir­di­ği sü­re­ce,gün­de iki kez in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de has­ta­lık­lı de­ri kı­sım­la­rı­nasü­rü­lür ve ha­fif­çe ye­di­ri­lir.PsorcutanPomat: Gün­de 2 kez in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de has­ta­lık­lıböl­ge­ye ye­di­ri­le­rek sü­rü­lür. Bir haf­ta­da uy­gu­la­nan mik­tar 100g’yi geç­me­me­li­dir. Te­da­vi sü­re­si has­ta­lık tab­lo­su­nun iyi­leş­me­si­negö­re sap­ta­nır. Müs­tah­zar ıs­lak cilt­te da­ha faz­la emilir.Psorcutan Scalp Solüsyon: Has­ta­lıktab­lo­su­nun ge­rek­tir­di­ği sü­re­ce, ye­tiş­kin­ler­de ge­nel­de gün­de ikikez (sa­bah ve ak­şam) has­ta­lık­lı alan­la­ra uy­gu­la­nır. Saç­lar, ilaç uy­gu­la­ma­sın­danhe­men son­ra yı­kan­ma­ma­lı­dır. So­lüs­yon, yı­kan­mış saç iyi­ce ku­ru­tul­duk­tanson­ra ba­şa uy­gu­lan­ma­lı­dır. Müs­tah­zar, po­mat ya da krem for­muy­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da, haf­ta­lık kal­si­pot­ri­ol do­zu top­lam 5 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Psorcutan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki