TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pul­mi­cort Ae­ro­solAstraZeneca

Bu­de­zo­nid

Ambalaj: 50 µg/dozx200 doz :: 200 µg/dozx100 doz­luk ambalaj.

Eşdeğeri:İnflacortİnhaler: 50 µg/dozx200 doz (Bilim).

Pul­mi­cort Ne­bu­li­zer Süs­pan­si­yon

Bu­de­zo­nid

Ambalaj: 50 mg/2 mLx20 po­li­eti­len am­pul :: 1 mg/2mLx20 po­li­eti­len ampul.

Pul­mi­cort Tur­bu­ha­ler Toz İn­ha­la­tör

Bu­de­zo­nid

Ambalaj: 100 µg/dozx200 doz :: 200 µg/dozx100 doz :: 400µg/dozx100 doz­luk ambalaj.

End.:Alt­ta ya­tanso­lu­num yol­la­rı enf­la­mas­yo­nu­nun kont­ro­lü için sü­rek te­da­vi­sin­deglu­ko­kor­ti­kos­te­ro­id­le­re ge­rek­si­nim gös­te­ren bron­şi­yal as­tım­lıhas­ta­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de ve aktif veya sessiz sey­re­denakciğer tüber­külozlu hastalarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hastalara, inhale edilen budezonid tedavisinin pro­filaktiknite­liği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiğianlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidler veya bude­­zonid ile tedavibirdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olma­dık­ça ge­be­liktekullanılmamalıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçme­diği bilinmemektedir.

Yan E.: Boğaz­da ha­fif bir ir­ri­tas­yon, ök­sü­rük ve ses kı­sık­lığıgö­rü­le­bi­lir. Oro­fa­renks­te kan­di­da en­fek­si­yo­nu ge­li­şe­bi­lir. Çoksey­rek ola­rak ba­zı has­ta­lar­da lo­kal kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nebağ­lı ola­rak de­ri re­ak­si­yon­la­rı (ür­ti­ker, kı­za­rık­lık, der­ma­titgi­bi) gö­rü­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da si­nir­li­lik, aşı­rı ha­re­ket­li­lik,dep­res­yon ve dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı gi­bi psi­ki­yat­rik be­lir­ti­lergöz­len­miş­tir.

Doz Önerisi:PulmicortAerosol: Gün­lük doz eriş­kin­ler içinbaş­lan­gıç­ta 2-4 uy­gu­la­ma ha­lin­de 200-1600 µg ve da­ha son­ra 2x200-400µg (mak­si­mum 1600 µg) ve ço­cuk­lar­da 2x50-200 µg (mak­si­mum 400 µg)’dır.Pulmicort Nebulizer: Sa­de­cene­bü­li­za­tör ara­cı­lığıy­la in­ha­las­yon yo­luy­la kul­la­nı­lır; en­jek­teedil­me­me­li­dir. Doz has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­dagün­de 2 kez 0.25-0.5 mg. Ba­zı has­ta­lar­da do­zun gün­de 2 kez 1 mg’ye yük­sel­til­me­sige­rek­li ola­bi­lir. Eriş­kin­ler­de gün­de 2 kez 0.5-1 mg. Ba­zı has­ta­lar­dada­ha yük­sek doz­la­rın kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.Pulmicort Turbuhaler: Eriş­kin­ler­de200-1600 µg’lik gün­lük doz 2-4 eşit bö­lüm­de uy­gu­lan­ma­lı­dır (ha­fif ol­gu­lar­dagün­de 200-800 µg, ağır du­rum­lar­da gün­de 800-1600 µg). Ge­nel­lik­le gün­deiki uy­gu­la­ma (sa­bah ve ak­şam) ye­ter­li­dir. Gün­de tek doz bu­de­zo­ni­dege­rek­si­nim du­yan has­ta­lar­da gün­de tek doz ye­ter­li ola­bi­lir. Doz sa­bah­la­rıya da ak­şam­la­rı ve­ri­le­bi­lir. As­tı­mın ağır­laş­ma­sı du­ru­mun­da dozsık­lığı ve mik­ta­rı ar­tı­rıl­ma­lı­dır. 6 yaş ve da­ha bü­yük ço­cuk­lar­dagün­de 200-800 µg, 2-4 eşit bö­lüm­de uy­gu­la­nır.

Pulmicort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki