TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  21 Şubat 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pu­re­gon Fla­kon    Or­ga­non

Fol­lit­ro­pin be­ta50 IU

Ambalaj: 50 IUx1 liyofilize am­pul ve 1 mL’lik çö­zü­cü ampul.

End.:Fol­lit­ro­pinbe­ta, aşa­ğı­da­ki kli­nik tab­lo­la­rın söz ko­nu­su ol­du­ğu ka­dın in­fer­ti­li­te­si­ninte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir: Klo­mi­fen sit­rat te­da­vi­si­ne ya­nıt ver­me­yenhas­ta­lar­da ano­vü­las­yon; yar­dım­la üre­me prog­ram­la­rın­da mul­tipl fo­li­küloluş­tur­mak ama­­cıy­la kont­rol­lü hi­pers­ti­mü­las­yon.

Kontr.E.: Over, me­me, ute­rus, hi­po­fiz ya da hi­po­ta­la­mus kay­nak­lıtü­mör­ler; ge­be­lik ya da lak­tas­yon; fol­lit­ro­pin be­ta­ya kar­şı aşı­rıdu­yar­lık; ta­nı­sı kon­ma­mış va­ji­nal ka­na­ma; pri­mer over yet­mez­li­ği;po­li­kis­tik over has­ta­lı­ğı­na bağ­lı ol­mak­sı­zın ge­li­şen over kist­le­riya da bü­yü­müş over­ler; ge­be­lik­le bağ­daş­ma­sı müm­kün ol­ma­yan ge­ni­talmal­for­mas­yon­lar; ge­be­lik­le bağ­daş­ma­yan myo­ma ute­ri.

Uyar.: Fol­lit­ro­pin be­ta­ya kar­şı olu­şan aşı­rı du­yar­lıkşim­di­ye ka­dar bil­di­ril­me­miş ol­mak­la bir­lik­te, ana­fi­lak­tik ya­nıtola­sı­lı­ğı var­dır; ilk en­jek­si­yo­nu doğ­ru­dan tıb­bi göz­lem al­tın­dauy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Fol­lit­ro­pin be­ta ile te­da­vi edi­len has­ta­la­rın%5’in­de is­ten­me­yen over­yen hi­pers­ti­mü­las­yon gö­rül­müş­tür. Ço­ğul ge­be­likve ek­to­pik ge­be­lik ris­kin­de çok ha­fif bir ar­tış sap­tan­mış­tır.

Etkileş.: Klo­mi­fen sit­rat ile bir­lik­te kul­la­nı­mı fo­li­külya­nı­tı­nı ar­tı­ra­bi­lir. GnRH ago­nis­tiy­le hi­po­fi­zer de­sen­si­ti­zas­yonoluş­tu­rul­duk­tan son­ra ye­ter­li fo­li­kül ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ya­bil­mekiçin da­ha yük­sek doz fol­lit­ro­pin be­ta kul­lan­mak ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi:Pu­re­gonso­lüs­yo­nu di­ğer baş­ka ilaç­lar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.Over­le­rin dı­şa­rı­dan ve­ri­len go­na­dot­ro­fin­le­re kar­şı oluş­tur­du­ğuya­nıt ki­şi­den ki­şi­ye ve ki­şi­nin ken­di için­de bü­yük de­ği­şik­lik gös­ter­mek­te­dir.Bu da stan­dart bir doz şe­ma­sı­nı im­kan­sız kı­lar. Uy­gu­la­nan doz, over­le­rinya­nı­tı­na bağ­lı ola­rak has­ta­ya gö­re dü­zen­len­me­li­dir. Ano­vü­las­yon: Ge­nel­de,ar­dı­şık te­da­vi şe­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Uy­gu­la­ma­ya ge­nel­lik­le 75IU FSH ak­ti­vi­te­siy­le baş­la­nır. Bu baş­lan­gıç do­zu­na en az 7 gün sü­rey­lede­vam edi­lir. Over­ler­de ya­nıt sağ­lan­maz­sa fo­li­kül ge­li­şi­mi ve/ve­yaplaz­ma est­ra­di­ol dü­zey­le­ri ye­ter­li far­ma­ko­di­na­mik ya­nı­tı gös­te­re­neka­dar gün­lük doz ka­de­me­li ola­rak ar­tı­rı­lır. Est­ra­di­ol dü­zey­le­rin­de­kigün­lük ar­tı­şın %40-100 ol­ma­sı op­ti­mal ka­bul edi­lir. Da­ha son­ra pre­ovu­la­tu­varko­şul­lar sağ­la­na­na ka­dar gün­lük do­za de­vam edi­lir. Yar­dım­la üre­me prog­ram­la­rın­da kont­rol­lü over hi­pers­ti­mü­las­yo­nu:Bu amaç­la pek çok pro­to­kol uy­gu­lan­mak­ta­dır.Baş­lan­gıç do­zu ola­rak en az ilk 4 gün bo­yun­ca 150-225 IU öne­ri­lir. Da­hason­ra, over ya­nı­tı­na ba­kı­la­rak, doz has­ta­ya gö­re ayar­la­nır. Kli­nikça­lış­ma­lar­da 75-375 IU’lik sü­rek do­zu­nun 6 ile 12 gün de­vam edil­me­siye­ter­li bu­lun­muş­tur. Ba­zan te­da­vi sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.Uy­gu­la­ma şek­li: Pu­re­gon, ya­nın­da ve­ri­len çö­zü­cü­de çö­zü­le­rek ha­zır­la­nır.Ha­zır­la­nan çö­zel­ti za­man ge­çi­ril­me­den uy­gu­lan­ma­lı­dır. En­jek­si­yo­nunağ­rı­lı ol­ma­ma­sı ve en­jek­si­yon ye­rin­den olu­şa­bi­le­cek sız­ma­nın mi­ni­mu­main­di­ril­me­si için Pu­re­gon çö­zel­ti­si IM ya da SC yol­dan ya­vaş­ça uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Puregon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki