TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pu­ri­nol Efer­ve­san Gra­nülYe­ni İlaç

Met­e­na­mi­n 250 mg,me­te­na­min an­hid­ro­me­ti­len­sit­rat 615 mg/öl­çek

Ambalaj: 70 g’lik ambalaj.

End.:Özel­lik­leuzun sü­re­li te­da­vi ge­rek­ti­ren pye­lo­nef­rit, sis­tit, pye­lit ve di­ğerkro­nik üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı ile be­ra­ber olu­şan bak­te­ri­üri­dete­da­vi edi­ci ve ko­ru­yu­cu ola­rak kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca akut üri­ner sis­temen­fek­si­yon­la­rın­da, en­fek­si­yon uy­gun an­ti­mik­ro­bi­yal ilaç­lar­lakont­rol al­tı­na alın­dık­tan son­ra ön­le­yi­ci ola­rak uy­gu­la­nır. Akutüri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da tek ba­şı­na kul­la­nıl­maz.

Kontr.E.: Böb­rek ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de, cid­di de­hid­ra­tas­yon­dakont­ren­di­ke­dir. İd­rar­da­ki ürat kris­tal­le­ri ne­de­niy­le gut has­ta­la­rın­dada kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Yük­sek doz­la­rı (3-4 haf­ta bo­yun­ca gün­de 8 g) id­rarke­se­si tah­ri­şi, ağ­rı­lı ve sık id­ra­ra çık­ma, al­bü­mi­nü­ri ve ka­na­maya­pa­bi­lir. Ge­be­li­ğin ilk ay­la­rın­da gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.: Gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar, he­ma­tü­ri, id­raryol­la­rı ve üret­ra lez­yon­la­rı ya­pa­bi­lir. Ba­zı has­ta­lar­da na­dir ola­rakmi­de bu­lan­tı­sı, ba­zan kus­ma ve de­ri­de kır­mı­zı­lık­lar, sto­ma­tit,ano­rek­si, ab­do­mi­nal kramp, di­ya­re, yay­gın ödem, baş ağ­rı­sı, tin­ni­tus,kas kramp­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Tiyazit di­üre­tik­ler, kar­bo­nik an­hid­raz in­hi­bi­tör­le­ri,kris­ta­lü­ri­ye ne­den ola­ca­ğı için sül­fo­na­mid­ler, id­rar pH’sı­nı yük­selt­ti­ğiiçin sod­yum bi­kar­bo­nat ve ase­ta­zo­la­mid ile bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­den son­ra ve ya­tar­ken ol­mak ü­ze­re gün­de4 kez 1-2 öl­çek bi­raz ı­lık su­da ka­rış­tı­rı­la­rak e­ri­ti­lip i­çi­lir.6-12 yaş a­ra­sın­da­ki ço­cuk­lar­da gün­de 4 kez 1 öl­çek, 6 ya­şın al­tın­da­kiço­cuk­lar­da 50 mg/kg/gün do­zu 3’e bö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Purinol adlı ilacın fiyatı için tıklayın



<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki