TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ran­tu­dil Kap­sül    Ba­yer

Ase­me­ta­sin

Ambalaj: For­te kap­sül 60 mgx30 kap­sül :: Re­tardkap­sül 90 mgx20 kapsül.

End.:Kro­nikar­ti­kü­ler ro­ma­tiz­ma (kro­nik po­li­art­rit, ro­ma­to­id art­rit); psö­ri­atikart­rit; de­je­ne­ra­tif art­ro­pa­ti­ler­de­ki, özel­lik­le de bü­yük ek­lem­le­rinve spi­nal ko­lon art­ro­pa­ti­le­rin­de­ki akut enf­la­ma­tu­var ol­gu­lar; an­ki­lo­zanspon­di­lit; gut atak­la­rı; ek­lem­le­rin, kas­la­rın ve ten­don­la­rın enf­la­ma­tu­varol­gu­la­rı, te­no­si­no­vit, bur­sit; lum­ba­go-si­ya­tik; ope­ras­yon­lar­danve kon­füz­yon­lar­dan son­ra­ki enf­la­mas­yon ve şiş­lik­ler; yü­ze­yel ven­le­rinve di­ğer da­mar­la­rın enf­la­mas­yon­la­rın­dan (trom­bo­fi­le­bit ve vas­kü­lit­ler)kay­nak­la­nan ağ­rı ve ha­re­ket kı­sıt­lı­lı­ğın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ne­de­nian­la­şı­la­ma­yan dis­he­ma­to­po­ez ve ase­me­ta­sin ya da in­do­me­ta­si­neaşı­rı du­yar­lık ke­sin kont­ren­di­kas­yon­lar­dır.

Uyar.: As­tım, sa­man nez­le­si, mu­ko­za kon­jes­yo­nu ve kro­nikso­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yo­nu olan has­ta­lar aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıris­ki al­tın­da­dır. Hi­ka­ye­le­rin­de gast­rik ve­ya du­ode­nal ül­se­re da­irde­lil­ler olan ya da gast­ro­in­tes­ti­nal be­li­rti­ler gös­te­ren has­ta­lar,ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, hi­per­tan­si­yon ve/ve­yakalp yet­mez­li­ği olan­lar ve yaş­lı has­ta­lar tıb­bi göz­lem al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.Baş dön­me­si, ser­sem­lik, uyu­şuk­luk gi­bi sant­ral yan et­ki­le­ri gö­rü­le­bi­le­ce­ğin­denaraç ve­ya ma­ki­ne kul­la­nan­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sü­re­sin­ce veem­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, uyuk­la­ma ha­li,hal­siz­lik ara sı­ra gö­rü­lür. Gast­ro­in­tes­ti­nal ül­ser­ler, ank­si­ye­teha­li, kon­füz­yon, psi­koz­lar, hallüsi­nasyon­lar, ku­lak çın­la­ma­sı, iş­tahkay­bı, kas güç­sü­zlü­ğü, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti­ler, böb­rek ha­ra­bi­ye­ti,ödem, hi­per­tan­si­yon, hi­per­ka­le­mi, hi­per­sen­si­ti­vi­te (eri­tem, ür­ti­kerve ka­şın­tı), alo­pe­si, ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar ve lö­ko­pe­ni na­di­rengö­rü­lür.

Etkileş.:Di­gok­sin­leay­nı za­man­da ve­ril­me­si se­rum di­gok­sin dü­ze­yi­ni yük­sel­te­bi­lir.An­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te alın­dı­ğın­da he­mo­ra­ji ris­ki ar­ta­bi­lir.Ase­til­sa­li­si­lik asit se­rum ase­me­ta­sin dü­ze­yi­ni dü­şü­re­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­lerve­ya di­ğer an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar­la bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de gast­ro­in­tes­ti­nalhe­mo­ra­ji ris­ki ar­tar. Pe­ni­si­lin­ler­le ve pro­be­ne­sid­le kom­bi­nas­yonase­me­ta­sin eli­mi­nas­yo­nu­nu ya­vaş­la­ta­bi­lir, fu­ro­se­mid­le eksk­res­yo­nuhız­la­nır. Ase­me­ta­sin, di­üre­tik­le­rin ve an­ti­hi­per­tan­sif­le­rin et­ki­le­ri­niza­yıf­la­ta­bi­lir. Hi­per­ka­le­mi­ye yol aça­bi­le­ce­ğin­den po­tas­yum tu­tu­cudi­üre­tik­ler alan has­ta­lar­da se­rum po­tas­yum dü­zey­le­ri iz­len­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz has­ta­lı­ğın ti­pi ve şid­de­ti­ne bağ­lıola­rak ye­mek­ler­le bir­lik­te alı­nan 1-3x60 mg’dir. Mak­si­mum gün­lük doz300 mg’dir.

Rantudil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki