TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Recofol %1 EnjektablEmülsiyon IV     Er-Kim

Pro­po­fol

Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 ampul ::500 mg/50 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri:DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampul, 500 mg/50 mLx1 flakon (AstraZeneca); Pofol Enjektabl Emülsiyon IV: 200 mg/20 mLx5 ampul (İlsan); PropofolAbbott Enjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampu, 500 mg/50 mLx1 fla­kon (Abbott).

En­d.:Anes­te­ziin­dük­si­yo­nun­da ve sür­dü­rül­me­sin­de ve­ya me­ka­nik ven­ti­las­yon sı­ra­sın­dasü­rek­li se­das­yon sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pro­po­fo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da ya da ge­nel anes­te­zi­nin ve­ya se­das­yo­nunsa­kın­ca­lı ol­duğu has­ta­lar­da, 3 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, ge­be­lik­te,obs­tet­rik anes­te­zi­de ve 16 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da­ki se­das­yon­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pro­po­fol epi­lep­tik bir has­ta­ya uy­gu­lan­dığın­dakon­vül­zi­yon ris­ki ola­bi­lir. Kalp, so­lu­num, böb­rek ya da ka­ra­ciğer bo­zu­kluğuolan­la­ra ya da hi­po­vo­le­mik ya da fi­zik­sel du­ru­mu iyi ol­ma­yan has­ta­la­rauy­gu­la­nır­ken ted­bir­li olun­ma­lı­dır. Ara­ba ve ma­ki­ne kul­la­nı­mıyeteneğini bo­zar.

Yan E.:Hi­po­tan­si­yonve ge­çi­ci ap­ne; kon­vül­zi­yon ve opis­to­to­nus da da­hil ol­mak üze­re epi­lep­ti­formha­re­ket­ler; uyan­ma dö­ne­min­de bu­lan­tı, kus­ma ve baş ağ­rı­sı; çok sey­rekola­rak bron­ko­s­pazm, eri­tem ve hi­po­tan­si­yo­nu da içe­ren bir ana­fi­lak­tiktab­lo; pos­to­pe­ra­tif ateş­ ve sek­sü­el di­s­in­hi­bis­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Mor­fin,me­pe­ri­din ve fen­ta­nil gi­bi nar­ko­tik­le­r ve opi­oid-se­da­tif kom­bi­nas­yon­la­rı(ben­zo­di­ya­ze­pin­ler, bar­bi­tü­rat­lar, klo­ral hid­rat, dro­pe­ri­dol vs.)ile etki­leşir.

Doz Önerisi:Pro­po­fo­lündo­za­jı ve uy­gu­lan­ma hı­zı, kli­nik­te öne­mi olan fak­tör­ler ve bu ara­dain­dük­si­yon­dan ön­ce ve bir­lik­te kul­la­nı­lan ilaç­lar, has­ta­nın ya­şı,ASA fi­zik­sel sı­nı­fı ve has­ta­nın düş­kün­lük de­re­ce­si gi­bi fak­tör­le­regö­re is­te­nen et­ki el­de edi­le­cek şe­kil­de bi­rey­sel­leş­ti­ril­me­li vetit­re edil­me­li­dir.

Recofol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki