TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Re­ductil Kap­sül     Abbott

Si­but­ra­min HClmonohitrat

Ambalaj: 10 mgx28 kap­sül ­:: 15 mgx28 kapsül.

Eşdeğeri: Zelium Kapsül: 10 mgx28kapsül, 15 mgx28 kapsül (Eczacıbaşı).

En­d.:Vü­cutkit­le in­dek­si 30 kg/m2 ve üs­tün­de olup, tek ba­şı­na uy­gu­la­nanuy­gun re­jim­le so­nuç alı­na­ma­mış ve obe­zi­te­ye bağ­lı di­ğer risk fak­tör­le­ride ta­şı­yan has­ta­lar­da, di­ye­tin ya­nın­da des­tek­le­yi­ci te­da­vi ola­raken­di­ke­dir.

Kontr.E.: Si­but­ra­min hid­rok­lü­rür mo­no­hid­ra­ta kar­şı bi­li­nenaşı­rı du­yar­lık; ano­rek­si­ya ner­vo­sa ve­ya blu­mia ner­vo­sa gi­bi bir ma­jörbes­len­me bo­zuk­lu­ğu var­lı­ğı ve­ya öy­kü­sü; bi­li­nen ve­ya kuş­ku­la­nı­lange­be­lik ve­ya emzir­me dö­ne­mi; MAO in­hi­bi­tör­le­ri, sant­ral et­ki­liilaç­lar ve­ya di­ğer sant­ral et­ki­li ki­lo kay­bet­ti­ri­ci ajan­la­rın uy­gu­lan­ma­sı;kont­rol al­tı­na alı­na­ma­mış hi­per­tan­si­yon; ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği;ağır böb­rek yet­mez­li­ği; ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı, kalp yet­mez­li­ği,arit­mi ve­ya se­reb­ro­vas­kü­ler has­ta­lık (in­me ve­ya TİA) var­lı­ğı ve­yaöy­kü­sü.

Uyar.: Si­but­ra­min te­da­vi­si al­tın­da­ki has­ta­la­rın kanba­sınç­la­rı­nın ve kalp hız­la­rı­nın dü­zen­li kont­ro­lü ve sü­rek­li ola­rakkli­nik açı­dan an­lam­lı ve yük­sek bu­lu­nan has­ta­lar­da te­da­vi­nin ke­sil­me­siöne­ri­lir. Hi­per­tan­si­yo­nu kont­rol al­tı­na alın­mış has­ta­lar­da da si­but­ra­mindik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ha­fif­ten or­ta de­re­ce­ye ka­dar böb­rek veka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.Si­but­ra­min epi­lep­tik has­ta­la­ra dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Has­ta­lar,araç ve ma­ki­ne kul­lan­ma ye­ti­le­ri­nin si­but­ra­min uy­gu­la­nır­ken et­ki­le­ne­bi­le­ce­ğiko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ge­nelola­rak cid­di yan et­ki gö­rül­me­miş­tir; yan et­ki­ler te­da­vi­nin ke­sil­me­si­nige­rek­tir­me­miş­tir ve ge­ri dö­nü­şüm­lü­dür. Baş ağ­rı­sı, ta­şi­kar­di, va­zo­di­la­tas­yon(sı­cak bas­ma­sı), iş­tah kay­bı, ka­bız­lık, iş­tah art­ma­sı, bu­lan­tı, he­mo­ro­idya­kın­ma­la­rı­nın art­ma­sı, ağız ku­ru­lu­ğu, in­som­nia, baş dön­me­si, pa­res­te­zi,ter­le­me, tat du­yu­sun­da de­ği­şik­lik, dis­pep­si, kı­rık­lık ha­li, ri­nitgörü­le­bilir.

Etkileş.:Ke­to­ko­na­zol­ve­ya erit­ro­mi­si­nin si­but­ra­min­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı ile plaz­makon­sant­ras­yon­la­rı­nda ve kalp hı­zın­da ha­fif bir ar­tış bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Te­da­vi­nin obe­zi­te te­ra­pi­si ko­nu­sun­da de­ne­yim­libir he­kim ta­ra­fın­dan baş­la­tıl­ma­sı öne­ri­lir. Ye­tiş­kin­lerde sa­bah­la­rıkah­val­tı ile bir­lik­te ve­ya aç kar­nı­na 1 Re­duc­til 10 mg kap­sü­lügün­de tek doz ola­rak kullanılmalıdır. 10 mg ile yeterli yanıt alınamayanhastalar (kriter: 4 haftada 2 kg’den az kilo kaybı), 10 mg’yi iyi tolereediyorlarsa, dozaj günde tek bir doz 15 mg’ye yükseltilmelidir. 15 mg ileyeterli yanıt alınamayan hastalarda (aynı kriter) tedaviyi sürdürmemekdüşünülebilir. Te­da­vi­ye ilk üç ay için­de te­da­vi ön­ce­si ki­lo­su­nun %5ve­ya da­ha faz­la­sı­nı kay­be­de­rek ba­şa­rı­lı ya­nıt ver­miş olan has­ta­lar­da,te­da­vi 2 yı­la ka­dar sür­dü­rü­le­bi­lir.

Reductil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki