TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  21 Şubat 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Re­me­ron FilmTab­letOr­ga­non

Mir­ta­ze­pin

Ambalaj: 30 mgx14 tablet.

Remeron Oral Süspansiyon

Mirtazepin 15 mg/mL

Ambalaj: 15 mg/mLx66 mL.

End.:Ma­jördep­res­yon ol­gu­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir. An­he­do­ni,psi­ko­mo­tor in­hi­bis­yon, uy­ku dü­ze­nin­de bo­zul­ma (er­ken uyan­ma) veki­lo kay­bı gi­bi semp­tom­la­rın var­lı­ğı po­zi­tif ya­nıt al­ma şan­sı­nıar­tı­ra­bi­lir. Di­ğer semp­tom­lar il­gi kay­bı, in­ti­har fik­ri, ruh ha­lide­ği­şik­li­ği­dir (ak­şam­la­rı sa­ba­ha oran­la da­ha iyi).

Kontr.E.: Mir­ta­ze­pi­ne aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: An­ti­dep­re­san­la­rın ço­ğu ile ya­pı­lan te­da­vi sı­ra­sın­dage­nel­de gra­nü­lo­si­to­pe­ni ya da ag­ra­ki­no­si­toz şek­lin­de ken­di­nigös­te­ren ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu bil­di­ril­miş­tir. Aşa­ğı­da­ki has­ta­lık­lar­dadoz dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı ve has­ta dü­zen­li ola­rak iz­len­me­li­dir:Epi­lep­si ve or­ga­nik be­yin send­ro­mu (kli­nik de­ney­ler so­nu­cun­da mir­ta­ze­pinile te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da atak­lar na­di­ren gö­rül­mek­te­dir); he­pa­tikve­ya re­nal yet­mez­lik; ile­ti bo­zuk­lu­ğu, an­ji­na pek­to­ris ve ya­kın za­man­dage­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­sü gi­bi kalp has­ta­lık­la­rı (nor­mal ön­lem­leralın­ma­lı ve bir­lik­te kul­la­nı­lan ilaç­lar dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır);dü­şük kan ba­sın­cı. Ge­be­ler­de sa­de­ce ke­sin ge­rek du­yu­lu­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.Em­zi­ren ka­dın­lar­da öne­ril­mez. Mir­ta­ze­pin kon­sant­ras­yon ve uya­nık­lıkdu­ru­mu­nu bo­za­bi­lir. An­ti­dep­re­san te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar ara­basür­me ve ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi teh­li­ke po­tan­si­ye­li olan ve uya­nık­lıkve kon­sant­ras­yon ge­rek­ti­ren iş­ler yap­mak­tan ka­çın­ma­lı­dır.

Yan E.: İş­tah ve ki­lo ar­tı­şı, uyuk­la­ma/se­das­yongörülebilir. Or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, ma­ni, kon­vül­zi­yon atak­la­rı,tre­mor, mi­yok­lo­nüs, ödem ve öde­me bağ­lı ki­lo ar­tı­şı, akut ke­mik ili­ğidep­res­yo­nu (eo­zi­no­fi­li, ap­las­tik ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, gra­nü­lo­si­to­pe­ni),en­zim dü­zey­le­rin­de ar­tış, se­rum tran­­sa­mi­naz ak­ti­vi­te­le­rin­de ar­tış,de­ri dö­kün­tü­sü nadiren görülebilir.

Etkileş.: Al­ko­lün sant­ral si­nir sis­te­mi­ni bas­kı­la­yı­cı et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te ve­ya bu ajan­lar­la te­da­vi­ninke­sil­me­sin­den son­ra­ki iki haf­ta için­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ben­zo­di­ya­ze­pin­le­rinse­da­tif et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Tab­let­ler bir mik­tar sı­vıy­la yu­tu­la­rak alın­ma­lı,çiğ­nen­me­me­li­dir. Oral solüsyon ağız yoluyla, tercihen su veya alkolsüz birmeşrubat içeren bir fincan veya bardak içerisinde alınmalıdır. Ye­tiş­kin­ler­dete­da­vi­nin baş­lan­gıç do­zu gün­de 15 mg’dir. Op­ti­mal kli­nik ya­nı­tınalı­na­bil­me­si için ge­nel­de do­zun ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­kir. Efek­tif gün­lükdoz ge­nel­de 15 ile 45 mg ara­sın­da­dır. Re­me­ron gün için­deeşit ola­rak bö­lün­müş doz­lar­da bir sa­bah ve bir ak­şam ve­ri­le­bi­lir. Te­da­vi4-6 ay bo­yun­ca ve semp­tom­lar ta­ma­men or­ta­dan kal­kın­ca­ya de­ğin sür­dü­rül­me­li­dir.Da­ha son­ra te­da­vi do­zu gi­de­rek azal­tı­la­rak ke­si­le­bi­lir. Uy­gundoz ve­ril­di­ğin­de te­da­vi­ye 2-4 haf­ta için­de olum­lu ya­nıt alı­na­bi­lir.

Remeron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki