TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ret­ro­vir IV En­füz­yon     GSK

Zi­do­vu­di­n

Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 fla­kon.

Ret­ro­vir Kap­sül

Zi­do­vu­di­n

Ambalaj: 100 mgx100 kap­sül :: 250 mgx40 kapsül.

Ret­ro­vir Şu­rup

Zi­do­vu­di­n

Ambalaj: 50 mg/5 mLx200 mL’lik şişe.

Ret­ro­vir Tab­let

Zi­do­vu­di­n

Ambalaj: 300 mgx28 ve 60 tablet.

End.:İn­san ba­ğı­şık­lıkye­ter­siz­li­ği vi­rü­sü (HIV) ile en­fek­te ol­muş, asemp­to­ma­tik ve­ya HIVhas­ta­lı­ğı­nın iler­le­di­ği­ni gös­te­ren semp­tom­la­rı gö­rü­len has­ta­la­rınte­da­vi prog­ra­mın­da uy­gu­la­nır. Ay­rı­ca edin­sel ba­ğı­şık­lık ye­ter­siz­li­ğisend­ro­mu (AIDS) ve­ya ARC (AIDS ile il­gi­li komp­leks) has­ta­la­rı gi­biiler­le­miş HIV has­ta­lı­ğı olan­lar­da da uy­gu­la­nır. HIV’le en­fek­te ol­muş,HIV’le bağ­lan­tı­lı semp­tom­la­rı olan ve­ya asemp­to­ma­tik olup be­lir­ginHIV’le bağ­lan­tı­lı ba­ğı­şık­lık sup­res­yo­nu işa­ret­le­ri gö­rü­len ço­cuk­lar­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Zi­do­vu­di­neaşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Nöt­ro­fil sa­yı­sıanor­mal öl­çü­de dü­şük ve­ya he­mog­lo­bin dü­ze­yi anor­mal öl­çü­de dü­şükolan has­ta­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Has­ta­la­ra zi­do­vu­din te­da­vi­si­nin, HIV’ın cin­seliliş­ki ya da kan­la bu­laş­ma yo­luy­la baş­ka­la­rı­na bu­laş­ma­sı ris­ki­niazalt­tı­ğı­nın ka­nıt­lan­ma­dı­ğı söy­len­me­li­dir. Zi­do­vu­din, HIV en­fek­si­yo­nuiçin tam bir te­da­vi de­ğil­dir ve has­ta­lar, fır­sat­çı en­fek­si­yon­lar vene­op­lazm­lar da­hil ba­ğı­şık­lı­ğın bas­kı­lan­ma­sı­na bağ­lı has­ta­lık­la­rınge­li­şi­mi ris­ki al­tın­da­dır­lar. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mıy­la il­gi­libil­gi­ler sı­nır­lı­ ol­du­ğun­dan, an­cak an­ne­ye po­tan­si­yel ya­rar, fe­tü­seola­sı risk­ten da­ha faz­lay­sa dü­şü­nül­me­li­dir. An­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ğiiçin, zi­do­vu­din alan an­ne­le­rin be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­le­ri öne­ri­lir.

Yan E.:Gö­rü­lenen cid­di ad­vers et­ki­ler ara­sın­da ane­mi (trans­füz­yon ge­rek­ti­re­bi­lir),nöt­ro­pe­ni ve lö­ko­pe­ni sa­yı­la­bi­lir. Sık gö­rü­len di­ğer is­ten­me­yenet­ki­ler ara­sın­da mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, ano­rek­si, ka­rın ağ­rı­sı,baş ağ­rı­sı, dö­kün­tü, ateş, mi­yal­ji, pa­res­te­zi, uy­ku­suz­luk, hal­siz­lik,as­te­ni ve dis­pep­si sa­yı­la­bi­lir. Kay­de­di­len di­ğer ad­vers et­ki­lerara­sın­da som­no­lans, di­ya­re, baş dön­me­si, ter­le­me, disp­ne, gaz, tatal­ma bo­zuk­lu­ğu, gö­ğüs ağ­rı­sı, zi­hin bu­la­nık­lı­ğı, ank­si­ye­te, sıkmik­si­yon, dep­res­yon, yay­gın ağ­rı, tit­re­me, ök­sü­rük, ür­ti­ker, ka­şın­tıve inf­lu­en­za ben­ze­ri send­rom sa­yı­la­bi­lir.

Etkileş.:Zi­do­vu­din­leilaç et­ki­leş­me­le­ri ko­nu­sun­da de­ne­yim sı­nır­lı ol­du­ğun­dan, di­ğerilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­lır­ken ge­rek­li özen gös­te­ril­me­li­dir.İlaç et­ki­leş­me­le­ri aşa­ğı­da sa­yı­lan­lar­la sı­nır­lı de­ğil­dir; bun­lar,sa­de­ce dik­kat edil­me­si ge­re­ken di­ğer ilaç sı­nıf­la­rı­nı gös­ter­mek­te­dir.Birlikte kullanımında fe­ni­to­in dü­zey­le­ri­nin dik­kat­le iz­len­me­si ge­re­kir.Zi­do­vu­din te­da­vi­si sı­ra­sın­da pa­ra­se­ta­mol kul­la­nı­mı­nın özel­lik­lekro­nik te­da­vi son­ra­sın­da nöt­ro­pe­ni gö­rül­me­sin­de bir ar­tış­la il­gi­si­ninol­du­ğu gö­rül­müş­tür. Di­ğer ilaç­lar da (as­pi­rin, ko­de­in, mor­fin, in­do­me­ta­sin,ke­top­ro­fen, nap­rok­sen, ok­sa­ze­pam, lo­ra­ze­pam, si­me­ti­din, klo­fib­rat,dap­son ve izop­ri­no­zin gi­bi) doğ­ru­dan doğ­ru­ya he­pa­tik mik­ro­zo­malme­ta­bo­liz­ma­yı ya da glu­ku­ro­ni­das­yo­nu in­hi­be ede­rek zi­do­vu­dinme­ta­bo­liz­ma­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir. Po­tan­si­yel ola­rak nef­ro­tok­sikya da mi­ye­lo­sup­re­sif ilaç­lar­la (örn. sis­te­mik pen­ta­mi­din, dap­son,pri­me­ta­min, ko-tri­mok­sa­zol, am­fo­te­ri­sin, flu­si­to­sin, gan­sik­lo­vir,in­ter­fe­ron, vink­ris­tin, vinb­las­tin ve dok­so­ru­bi­sin) bir­lik­te, özel­lik­leakut te­da­vi uy­gu­lan­ma­sı da zi­do­vu­din­le ad­vers re­ak­si­yon ris­ki­niar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Ret­ro­virIV’nin en­füz­yon için ge­rek­li do­zu, sey­rel­til­me­live 1 sa­at­lik bir sü­re­de ya­vaş int­ra­ve­nöz en­füz­yon yo­luy­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ret­ro­vir IV En­füz­yon, int­ra­müs­kü­ler yol­dan ve­ril­me­me­li­dir! Eriş­kin­ler­de Doz: Ret­ro­vir IV En­füz­yon için do­zaj, yak­la­şık ola­rak her 4 sa­at­te 1.5 ve­ya3 mg zi­do­vu­din/kg oral do­zu­nu kar­şı­la­yan her 4 sa­at­te 1 ve­ya 2 mg zi­do­vu­din/kg’dir.HIV ne­den­li nö­ro­lo­jik dis­fonk­si­yon­la­rın ve­ya ma­lig­ni­te­le­rin te­da­vi­sin­deve­ya ön­len­me­sin­de dü­şük doz­la­rın et­ki­li­li­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Has­ta­lar Ret­ro­vir IV En­füz­yon’u sa­de­ce oral te­da­vi uy­gu­la­na­na ka­dar al­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar­da Doz: Ret­ro­vir IV En­füz­yon’un ço­cuk­lar­dakul­la­nı­mı ko­nu­sun­da­ki ve­ri­ler sı­nır­lı­dır. Her 6 sa­at­te 80 mg/m2ve­ya 160 mg/m2 vü­cut yü­zey ala­nı ara­sı doz uy­gu­la­na­bi­lir(320-640 mg/m2/gün). Her 6 sa­at­te 120 mg/m2’lik do­zajyak­la­şık ola­rak her 6 sa­at­te 180 mg/m2’lik öne­ri­len oral do­zukar­şı­la­ma­mak­ta­dır. Ma­ter­nal-Fe­talGe­çi­şin Ön­len­me­sin­de Doz: Ge­be ka­dın­lar­da(ge­be­li­ğin 14. haf­ta­sı­nın üze­rin­de) do­ğum san­cı­sı­nın baş­lan­gı­cı­naka­dar 500 mg/gün oral ola­rak (gün­de 5 kez 100 mg) ve­ril­me­li­dir. Do­ğumsan­cı­sı ve do­ğum sı­ra­sın­da Ret­ro­vir int­ra­ve­nöz ola­rak 1 sa­at­te ve­ril­mek üze­re 2mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı, ar­dın­dan gö­bek kor­do­nu bağ­lan­dık­tan son­ra 1mg/kg/sa­at hı­zın­da sü­rek­li IV en­füz­yon uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ye­ni­do­ğanbe­be­ğe her 6 sa­at­te oral ola­rak 2 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı do­zu, do­ğum­danson­ra 12 sa­at için­de baş­lan­ma­lı­dır ve 6 haf­ta­ya ka­dar de­vam edil­me­li­dir.Oral doz ala­ma­yan be­bek­le­re Ret­ro­vir int­ra­ve­nöz ola­rak her 6 sa­at­te 30 da­ki­ka­nın üze­rin­de1.5 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı do­zun­da ve­ril­me­li­dir.

Retrovir adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki