TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rhe­u­mon IM Am­pulBa­yer

Et­o­fe­na­mat

Ambalaj: 1 g/2 mLx1 am­pul.

Eşdeğeri:DolineIM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul (TriPharma); FlexoIM Ampul: 1 g/2 mLx1 am­pul (Berksam).

End.:Kas-is­ke­letsis­te­mi­nin ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın­da, ör­ne­ğin kro­nik ro­ma­to­idart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit; kas ro­ma­tiz­ma­sı; ağ­rı­lı omuz tu­tul­ma­sı,lum­ba­go, si­ya­tik; ten­do­si­no­vit, bur­sit; omur­ga ve ek­lem­le­rin me­ka­nikve de­je­ne­ra­tif ha­ra­bi­ye­ti­ne bağ­lı olu­şan il­ti­ha­bi has­ta­lık­lar;künt ya­ra­lan­ma­lar: Ezil­me, bur­kul­ma, in­cin­me; post-ope­ra­tif ödem ve­yail­ti­hap­lar gi­bi akut şid­det­li ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Al­ler­jikre­ak­si­yon­la­ra kar­şı eği­lim, özel­lik­le eto­fe­na­ma­ta ve di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık. He­ma­to­po­etik bo­zuk­luk­lar.As­tım, kro­nik obst­rük­tif so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı, sa­man nez­le­sive­ya kro­nik bu­run mu­ko­za­sı öde­mi. An­ti­ko­agü­lan­lar ve­ya trom­bo­sitag­re­gas­yon in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi gö­ren ve­ya pıh­tı­laş­ma bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar. Sı­nır­lı ka­ra­ci­ğer, böb­rek ve­ya kalp fonk­si­yon­la­rı.Gast­rik ve­ya du­ode­nal ül­ser ve­ya bu­nun­la il­gi­li öz­geç­miş.

Uyar.: Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar ute­ruskont­rak­si­yon­la­rı­nın in­hi­bis­yo­nu­na ve ka­na­ma eği­li­mi­nin art­ma­sı­nayol aça­bi­le­ce­ğin­den, eto­fe­na­mat ge­be­lik sü­re­sin­ce, ay­rı­ca lak­tas­yon­da,be­bek­ler­de ve kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eto­fe­na­mat te­da­vi­si,araç ve ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azal­ta­cak öl­çü­de re­ak­si­yon hı­zı­nıet­ki­le­ye­bi­lir. Bu et­ki özel­lik­le, bir­lik­te al­kol alın­dı­ğın­da be­lir­gin­le­şir.

Yan E.:En­derola­rak baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, yor­gun­luk, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, de­ri­dedö­kün­tü ve al­ler­jik ödem­ler, do­ku­da su top­lan­ma­sı, gast­ro­in­tes­ti­nalra­hat­sız­lık­lar (ör­ne­ğin epi­gast­rik ya­kın­ma­lar, sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı,bu­lan­tı ve­ya kus­ma), mik­si­yon sı­ra­sın­da ağ­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Çe­şit­li di­üre­tik­le­rin (ör­n. fu­ro­se­mid, tiyazit)ve an­ti­hi­per­tan­sif (ör­n. b-blo­ker­ler)ilaç­la­rı­n et­ki­si eto­fe­na­mat ile aza­la­bi­lir. Pro­be­ne­sid ve sül­fin­pi­ra­zongi­bi üri­ko­zü­rik ilaç­lar ile bir­lik­te kul­la­nı­mı eto­fe­na­ma­tın re­nalatı­lı­mı­nı ya­vaş­la­ta­bi­lir.Kor­­ti­­kos­te­ro­id­le­rin, di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­la­rın ve­ya al­ko­lün ay­nı an­da alın­ma­sı gast­ro­in­tes­ti­nalyan et­ki­le­rin in­si­dan­sın­da ar­tı­şa ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de de­rin IM uy­gu­la­nan 1 am­pul Rhe­umon IM ge­nel­lik­leye­ter­li­dir. Doz, ge­rek­ti­ğin­de 24 sa­at son­ra tek­rar­la­na­bi­lir.

Rhe­u­mon Gel Jel

Eto­fe­na­mat

Ambalaj: 50 mg/gx40 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:DolineJel: 50 mg/gx40 g’lik tüp (Tripharma);Fle­xoJel: 50 mg/gx40 g (Berksam).

Rhe­u­mon Sprey

Et­o­fe­na­mat

Ambalaj: 100 mg/mLx50 mL’lik atomizer cam şişe.

Eşdeğeri:DolineSprey: 100 mg/mLx50 mL (TriPharma).

End.:Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago, siyatalji, te­nosinovit, bursit, omurga ve­ya eklemlerde,aşırı zorlanma­ya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz,osteoartrit) gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku romatizmalhastalıkları; ezilmeler, burkulmalar, zorlanmalar gibi (örneğin sporyaralanmaları) konfüzyonlarda endike­dir.

Kontr.E.:Flu­fe­na­mikasit ve di­ğer non­s­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var­la­ra karşı aşı­rı du­yar­lı­kdurumunda, gebelikte ve çocuklarda kullanıl­ma­malı­dır.

Uyar.: Hasarlı veya ekzematöz enflamasyon gösteren cilt üzerine,mukoz membranlara veya göze uygulanmamalıdır.

Yan E.:Enderolarak ciltte kızarıklık ve çok ender olarak şiddetli ka­şın­­tı, kıza­rıklık,eritem, şişme, vezikül gibi alerjik cilt reaksiyonları görü­le­bilir.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kere 5-10 cm uzun­lu­ğun­da jel, ağ­rı­lı böl­ge­yema­saj ya­pa­rak uy­­gu­la­nır. RheumonSprey tüm ağrılı alana ve etrafına günde 3-5 kezuygulanabilir. Genel olarak, her bir uygulama için, 7 püs­kürtme (1 püskürtmebaşına 18 mg eto­fenamata karşı­lık gelmektedir) yeterlidir. Buna karşın, gerekgörül­düğünde doz artırılabilir. Her 1 veya 2 püskürt­me sonrasında, çözeltiuygulanan bölgeye yedirilir ve kuruması beklenir. Romatizmal has­ta­lıklariçin, 3-4 hafta süren tedavi çoğu olguda yeterli olmaktadır. Künt trav­malarda(örn. spor yaralanmaları) tedavi süresi 2 haftaya kadar uzayabilir.

Rheumon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki