TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rhi­nop­ront Uzun Et­ki­li Kapsül    Abdiİbrahim

Fe­nilefrin 20 mg, kar­bi­nok­sa­min4 mg

Ambalaj: 10 kapsül.

Rhi­nop­ront Uzun Et­ki­li Süs­pan­si­yon

Fe­nilp­ro­pa­no­la­min16.7 mg, kar­bi­nok­sa­min 1.3 mg/5 mL

Ambalaj: 90 mL’lik şişe

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğı,sa­man nez­le­si ve va­zo­mo­tor ri­ni­ti olan has­ta­lar­da ri­nit ve si­nü­zi­tinsemp­to­ma­tik ola­rak te­da­vi edil­me­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ti­ro­tok­si­koz, fe­ok­ro­mo­si­to­ma, dar açı­­lı glo­kom,re­zi­dü­el ürin for­mas­yon­lu pros­ta­tik hi­per­trofi, hi­per­tan­si­yon vebi­le­şim­de­ki mad­de­le­re kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te du­rum­la­rın­da veMAO in­hi­bi­tör­le­riy­le ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Cid­di or­ga­nik kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan­larile kalp ritm bo­zuk­luk­la­rı bu­lu­nan has­ta­lar­da ila­cın do­zu dik­kat­leayar­lan­ma­lı­dır. Ti­ro­id, di­abe­tes mel­li­tus ve­ya hi­per­tan­si­yo­nuolan has­ta­lar tıb­bi de­ne­tim al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı­naka­rar ver­me­den ön­ce, ola­sı risk­ler de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Ba­zı has­ta­lar­damo­tor­lu ta­şıt ve ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi dik­kat ge­rek­ti­ren iş­le­rinya­pı­la­bil­me ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­lir; bu du­rum özel­lik­le al­kol ilebir­lik­te alın­dı­ğın­da gö­rü­le­bi­lir.

Yan E.: Bu­lan­tı, ağız ku­rul­uğu, kus­ma, mi­de yan­ma­sı, iş­tah­sız­lık,mer­ke­zi si­nir sis­te­mi bo­zuk­luk­la­rı, se­das­yon, gör­me bo­zuk­luk­la­rı,glo­kom en­dük­si­yo­nu, ver­ti­go, güç­süz­lük, uy­ku bo­zuk­lu­ğu, si­nir­li­lik,hu­zur­suz­luk, tit­re­me, çar­pın­tı, vent­ri­kü­ler arit­mi, an­ji­nal ya­kın­ma­lar,kan ba­sın­cın­da ar­tış, baş ağ­rı­sı, sık id­ra­ra çık­ma ha­li,hipersensitivite reaksiyonları (örneğin cilt reaksiyonları), çok na­dir ola­rakkan sa­yı­mın­­da de­ği­şik­lik.

Etkileş.: Mer­ke­zi si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı­nın ve al­ko­lünet­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Gu­ane­ti­din ile ay­nı an­da uy­gu­lan­dı­ğın­da,ila­cın sem­pa­to­mi­me­tik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:RhinoprontKapsül: 12 yaşından büyüklere ve yetişkinlere, sabah veakşam 1 kapsül verilir.RhinoprontSüspansiyon: 1-5 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra sa­bahve ak­şam 1 öl­çek (5 mL), 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra sa­bah ve ak­şam 2 öl­çek,12 ya­şın­dan bü­yük­le­re ve ye­tiş­kin­le­re sa­bah ve ak­şam 3 öl­çek kul­la­nıl­ma­sıöne­ri­lir. İla­ca 2 haf­ta­dan da­ha uzun bir sü­re için de­vam edil­me­si, an­cakbir he­kim kont­ro­lü al­tın­da ol­ma­lı­dır.

Rhinopront adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki