TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rhinotussal Uzun Etkili Kapsül   Abdiİbrahim

Dekst­ro­met­or­fan 20mg, fenilefrin 20 mg, karbinoksamin 4 mg

Ambalaj: 10 kapsül.

Rhinotussal Uzun Etkili Süspansiyon

Dekst­ro­met­or­fan6.70 mg, fenilpropanolamin 16.7 mg, karbinoksamin 1.3 mg/5 mL

Ambalaj: 90 mL’lik şişe.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğın­dagö­rü­len ök­sü­rük ve ri­nit, grip ve bu­run mu­ko­za­sı ile di­ğer so­lu­numyol­la­rın­da gö­rü­len al­ler­jik enf­la­mas­yo­nun gi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Hipertiroidizm, fe­ok­ro­mo­si­to­ma, dar açı­lı glo­kom,re­zi­dü­el ürin for­mas­yon­lu pros­ta­tik ade­nom, hi­per­tan­si­yon ve bi­le­şim­de­kimad­de­le­re kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te du­rum­la­rın­da ve MAO in­hi­bi­tör­le­riy­leay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Cid­di or­ga­nik kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan­larile kalp ritm bo­zuk­luk­la­rı, hepatik hastalığı ve astması bulunan has­ta­lar­daila­cın do­zu dik­kat­le ayar­lan­ma­lı­dır. Ti­ro­id, di­a­be­­tes mel­li­tusve­ya hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar tıb­bi de­ne­tim al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı­na ka­rar ver­me­den ön­ce, ola­sı risk­ler de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar, bu­lan­tı, ağız ku­rul­uğu,kus­ma, mi­de yan­ma­sı, iş­tah­sız­lık, mer­ke­zi si­nir sis­te­mi bo­zuk­luk­la­rı,se­das­yon, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, glo­kom en­dük­si­yo­nu, ver­ti­go, güç­süz­lük,uy­ku bo­zuk­lu­ğu, si­nir­li­lik, hu­zur­suz­luk, tit­re­me, çar­pın­tı, vent­ri­kü­lerarit­mi, an­ji­nal ya­kın­ma­lar, kan ba­sın­cın­da ar­tış, baş ağ­rı­sı, sıkid­ra­ra çık­ma ha­li, çok na­dir ola­rak kan sa­yı­mın­­da de­ği­şik­lik, ola­sı­lık­labe­bek­ler­de ve yaş­lı has­ta­lar­da yük­sek doz­lar alın­ma­sı ha­lin­de mer­ke­ziaji­tas­yon du­rum­la­rı. Bu kom­bi­nas­yon öne­ri­len doz­lar­da kul­la­nıl­sabi­le, ba­zı has­ta­lar­da mo­tor­lu ta­şıt ve ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi dik­katge­rek­ti­ren iş­le­rin ya­pı­la­bil­me ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­lir; bu du­rumözel­lik­le al­kol ile bir­lik­te alın­dı­ğın­da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Mer­ke­zi si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı­nınve al­ko­lün et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Gu­ane­ti­din ile ay­nı an­dauy­gu­lan­dı­ğın­da, ila­cın sem­pa­to­mi­me­tik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ha­lo­tan ile bir­lik­te uy­gu­lan­dı­ğın­da kar­di­yak arit­mi gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Rhinotussal Kapsül: 12 yaşından büyükler ve yetişkinlere, sabah ve akşam 1kapsül verilir. Kapsül yutmakta zorlanan yetişkinlere ve 12 ya­şın altındaki,çocuklara preparatın şurup formu verilir.Rhinotussal Süspan­siyon: 1-5 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra sa­bahve ak­şam 1 öl­çek (5 mL), 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra sa­bah ve ak­şam 2 öl­çek,12 ya­şın­dan bü­yük­le­re ve ye­tiş­kin­le­re sa­bah ve ak­şam 3 öl­çek kul­la­nıl­ma­sıöne­ri­lir. İlaç alındıktan sonra bir yudum sıvı alınması önerilir. İla­ca 2haf­ta­dan da­ha uzun bir sü­re için de­vam edil­me­si, an­cak bir he­kim kont­ro­lüal­tın­da ol­ma­lı­dır.

Rhinotussal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki