TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rif Am­pul IMKo­çak

Ri­fam­i­sin SV sod­yum

Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 am­pul :: 250 mg/3mLx1 ampul.

Eşdeğeri:RifocinAmpul: 125 mg/1.5 mLx1 am­pul,250 mg/3 mLx1 ampul (Sanofi-Aventis).

End.:Gram-po­zi­tifmik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın (sta­fi­lo­kok, strep­to­kok, pnö­mo­kok, vs.) ne­denol­du­ğu bü­tün en­fek­si­yon­lar ve özel­lik­le di­ğer an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­le­ri­ninya­nıt ver­me­di­ği du­rum­lar­da, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­­si­yon­la­rı:F­ron­kü­loz, pi­yo­der­mit, fa­vus, ap­se, fleg­mon, se­lü­lit, len­fa­de­nit;os­te­omi­ye­lit, mas­tit, do­ğum ve dü­şük­ler­den son­ra gö­rü­len en­fek­si­yon­lar;Gram-po­zi­tif mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­dan kay­nak­la­nan bron­ko­pul­mo­ner en­fek­si­yon­lar,sta­fi­lo­ko­kal sep­ti­se­mi, sta­fi­lo­ko­kal en­te­rit­ler­de en­di­ke­dir.Gram-ne­ga­tif mik­ro­or­ga­niz­ma­lar ve­ya ka­rı­şık flo­ra­nın ne­den ol­du­ğuen­fek­si­yon­lar da da­hil saf­ra yol­la­rı­na ait bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rın(ko­le­sis­tit, he­pa­to­ko­lan­jit vs.) te­da­vi­sin­de ve saf­ra yol­la­rıame­li­yat­la­rın­da pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ri­fa­mi­sin­le­redu­yar­lı has­ta­lar­da, ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­lik­le­rin­de ve saf­ra yol­la­rı­nınglo­bal tı­ka­nık­lık­la­rın­da, ge­be ol­ma ola­sı­lı­ğı olan ka­dın­lar­da yada ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz­da ri­fa­mi­sin alı­mın­dan son­ra id­rar­dakır­mı­zımt­rak renk­len­me gö­rü­le­bi­lir, bu en­di­şe­le­ni­le­cek bir du­rumde­ğil­dir. Ye­ter­sizhe­pa­tik eli­mi­nas­yon du­rumunda an­ti­bi­yo­ti­ğin do­zu ayar­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Cilt­te kı­za­rık­lık, ür­ti­ker, ka­şın­tı,eo­zi­no­fi­li gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar; bu­lan­tı, di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalra­hat­sız­lık­lar ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rın­da ge­çi­ci anor­mal­lik­ler(se­rum bi­li­ru­bin ve tran­sa­mi­naz dü­zey­le­rin­de ar­tış) çok na­dir ol­gu­lar­dagöz­len­miş­tir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de ve 6 ya­şın­dan bü­yük, 24 ki­lo­danağır ço­cuk­lar­da gün­lük doz, her 12 sa­at­te bir 250 mg’lik IM uy­gu­la­ma­dır(gün­de 500 mg). En­di­kas­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re, gün­de 500 mg’nın üs­tü­neçı­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de, top­lam gün­lük do­zun 3 eşit por­si­yon ha­lin­deuy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir. Kü­çük ço­cuk­lar­da doz 10-30 mg/kg’dir.

Rif adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki